Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Núm. 37744
Constitució borsa de feina de secretari/ària interventor/a

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per resolució de batlia de data 13 de gener de 2023 s'ha resolt el següent:

DECRET

Antecedents

El 19 de desembre de 2022, el Tribunal Qualificador de la convocatòria d'una borsa de feina de secretari/ària interventor/a, proposa a la Batlia la constitució definitiva de l'esmentada borsa de feina.

Per això,

RESOLC

Aprovar, segons la proposta definitiva efectuada pel Tribunal Qualificador nomenat a l'efecte, la composició final de la borsa de feina de secretari o secretària interventor / interventora, convocada per acord de Junta de Govern de dia 31 de maig de 2022, i que queda amb l'ordre de prelació següent:

NÚM.

DNI

ASPIRANTS

PUNTUACIÓ

1

430***65B

Silvia Lucia Lladó Iglesias

18,94

2

431***08T

Pedro Payeras Cladera

18,10

3

431***45G

Jose A. Sureda Torres

15,45

4

431***85K

Maria Coll Vaquer

14,25

5

431***47X

Alvaro Ucendo Arroyo

13,75

6

431***53J

Diana Aguilar Pérez

13,00

2. Publicar aquesta borsa en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Puigpunyent i en el BOIB.

3. Aquesta borsa extraordinària tindrà una vigència màxima de 3 anys des que es publiqui la resolució de constitució al BOIB. Un cop hagi transcorregut aquest període de temps la borsa perd la vigència i no es pot reactivar.

Contra aquesta resolució - que posa fi a la via administrativa – podeu interposar, de forma alternativa, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que dictà l'acte en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació en el tauler d'anuncis, o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si optau per interposar el recurs potestatiu de reposició, no podreu interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. En aquest cas, el termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació de la resolució expressa del recurs de reposició. Si no es dicta resolució expressa passat el termini d'un mes, s'entendrà desestimat i podreu interposar recurs contenciós administratiu en qualsevol moment. Tot això sense perjudici de que pugueu interposar qualsevol altre recurs que considereu oportú.”

 

Puigpunyent, a dia de la signatura digital (13 de gener de 2023)

El batle Antoni Marí Enseñat