Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 38522
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 20 de desembre)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 20 de desembre de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 165 la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. En aquesta resolució s'han advertirt les errades següents:

- En l'annex 2 de la versió en castellà, en el punt 3.1 sobre les taxes per a la inscripció a les proves selectives corresponent al torn de promoció interna, s'ha advertit que els imports no són correctes.

- En l'Annex 3, en els punts 1.2, 1.3, 4.2 i 5.2 corresponents al torn lliure del cos superior, del cos auxiliar i del cos subaltern d'Administració general, es fa referència incorrectament a la promoció interna.

- En l'Annex 3, en els punts 1.2 i 2.2 corresponents als segons exercicis del torn lliure dels cossos superior i de gestió de l'Administració general, es fa referència erròniament a la divisió per parts del temari.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

2. D'altra banda, l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratius correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

3. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març i pel Decret 1/2022, de 27 de juliol de la presidenta de las Illes Balears).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Rectificar en els termes que estableix l'annex de la present Resolució les errades del punt 3.1 de l'annex 2 de la versió en castellà, sobre les taxes per a la inscripció a les proves selectives corresponent al torn de promoció interna; dels punts 1.2, 1.3, 4.2 i 5.2 corresponents als cossos d'Administració General de l'apartat A de l'Annex 3, sobre les referències que es fan a la promoció interna; dels punts 1.2 i 2.2 corresponents als segons exercicis dels cossos superior i de gestió d'Administració General de l'apartat A de l'Annex 3, sobre la divisió per parts del temari.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de Recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Sigat electrònicament: 12 de gener de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX

- En el punt 3.1. de l'annex 2 de la versió en castellà sobre sobre les taxes per a la inscripció a les proves selectives corresponent al torn de promoció interna

On hi diu:

«Turno de promoción interna:

  • 1r. En convocatorias de acceso a plazas para las que se exija el título universitario de grado: 28,89 €.
  • 2º. En convocatorias de acceso a plazas para las que se exijan otras titulaciones de nivel inferior al título universitario de grado: 14,42 €. ».

Hi ha de dir:

«Turno de promoción interna:

  • 1r. En convocatorias de acceso a plazas para las que se exija el título universitario de grado: 14,44 €.
  • 2º. En convocatorias de acceso a plazas para las que se exijan otras titulaciones de nivel inferior al título universitario de grado: 7,21 €. ».

- En els punts 1.2, 1.3, 4.2 i 5.2 de l'apartat A de l'Annex 3

On hi diu:

Punt 1.2 Segon exercici cos superior:

«1.2. Segon exercici

És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a respondre per escrit, durant un temps màxim de tres hores, cinc qüestions de tipus teòric d'un model elegit per sorteig públic, dut a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, d'entre tres models de cinc qüestions preparats pel Tribunal de les següents parts del temari: part IV (bon govern, transparència, Administració electrònica i igualtat d'oportunitats), part V (dret administratiu), part VI (funció pública, dret laboral i dret penal) i part VII (economia, hisenda pública i sistema fiscal).

Aquestes qüestions no han de ser obligatòriament una transcripció literal de l'enunciat o de part de l'enunciat d'un tema i poden interrelacionar diferents epígrafs del temari.

Es valoraran els coneixements exposats sobre les qüestions que corresponguin, la precisió terminològica, el rigor conceptual, la claredat i l'ordre d'idees, la qualitat de l'expressió escrita, i la capacitat de síntesi i relacional.

En el cas que el Tribunal Qualificador acordi altres criteris en desenvolupament dels criteris de valoració anteriors, els haurà de publicar abans de la realització de l'exercici.

La qualificació de l'exercici es farà de la manera següent: cada qüestió es qualificarà de 0 a 10 punts, i la qualificació final de l'exercici serà la mitjana de la nota obtinguda en cada una de les cinc qüestions. Per superar aquesta prova serà necessari obtenir la nota mínima de 3 punts en cada qüestió i que la nota mitjana de les cinc qüestions sigui igual o superior a 5 punts.

Els aspirants del torn de promoció interna creuada podran triar d'entre dos el model de cinc qüestions que han de respondre. A aquest efecte s'ha de triar un segon model en el sorteig».

Hi ha de dir

«1.2. Segon exercici

És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a respondre per escrit, durant un temps màxim de tres hores, cinc qüestions de tipus teòric d'un model elegit per sorteig públic, dut a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, d'entre tres models de cinc qüestions preparats pel Tribunal dels temes 29 fins al 90, ambdós inclosos.

Aquestes qüestions no han de ser obligatòriament una transcripció literal de l'enunciat o de part de l'enunciat d'un tema i poden interrelacionar diferents epígrafs del temari.

Es valoraran els coneixements exposats sobre les qüestions que corresponguin, la precisió terminològica, el rigor conceptual, la claredat i l'ordre d'idees, la qualitat de l'expressió escrita, i la capacitat de síntesi i relacional.

En el cas que el Tribunal Qualificador acordi altres criteris en desenvolupament dels criteris de valoració anteriors, els haurà de publicar abans de la realització de l'exercici.

La qualificació de l'exercici es farà de la manera següent: cada qüestió es qualificarà de 0 a 10 punts, i la qualificació final de l'exercici serà la mitjana de la nota obtinguda en cada una de les cinc qüestions. Per superar aquesta prova serà necessari obtenir la nota mínima de 3 punts en cada qüestió i que la nota mitjana de les cinc qüestions sigui igual o superior a 5 punts.»

- Punt 1.3. Tercer exercici cos superior:

On hi diu:

«1.3. Tercer exercici

És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a resoldre dos casos pràctics amb ordinador triats per sorteig públic, dut a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de cinc alternatives diferents, referits a tot el temari complet i a les funcions del cos superior.

El temps per resoldre aquest exercici serà de quatre hores.

Si el nombre d'aspirants presentats i els mitjans tècnics ho permeten, el Tribunal posarà a la seva disposició les normes legals en format electrònic, per garantir-ne, en tot cas, l'autenticitat, la integritat i la conservació, la qual cosa serà comunicada oportunament al Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es).

Es valoraran la capacitat d'anàlisi i de raciocini, la sistemàtica i la claredat d'idees, la interpretació correcta de la normativa aplicable als casos plantejats i els aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d'ofimàtica.

En el cas que el Tribunal acordi altres criteris en desenvolupament dels criteris de valoració anteriors, els haurà de publicar abans de la realització de l'exercici.

La qualificació de l'exercici es farà de la manera següent: cada cas pràctic es qualificarà de 0 a 10 punts, dels quals 1 punt correspondrà a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d'ofimàtica; la qualificació final d'aquest tercer exercici serà la mitjana de la nota obtinguda en cada cas pràctic. Per superar aquesta prova serà necessari obtenir la nota mínima en cada cas pràctic de 3 punts, i que la nota mitjana dels dos casos pràctics sigui igual o superior a 5 punts, dels quals 0,5 correspondran a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d'ofimàtica.

Els aspirants del torn de promoció interna creuada podran triar d'entre quatre els dos casos pràctics que hagin de resoldre. A aquest efecte, s'han de triar en el sorteig dos casos pràctics més.»

Hi ha de dir:

«1.3. Tercer exercici

És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a resoldre dos casos pràctics amb ordinador triats per sorteig públic, dut a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de cinc alternatives diferents, referits a tot el temari complet i a les funcions del cos superior.

El temps per resoldre aquest exercici serà de quatre hores.

Si el nombre d'aspirants presentats i els mitjans tècnics ho permeten, el Tribunal posarà a la seva disposició les normes legals en format electrònic, per garantir-ne, en tot cas, l'autenticitat, la integritat i la conservació, la qual cosa serà comunicada oportunament al Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es).

Es valoraran la capacitat d'anàlisi i de raciocini, la sistemàtica i la claredat d'idees, la interpretació correcta de la normativa aplicable als casos plantejats i els aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d'ofimàtica.

En el cas que el Tribunal acordi altres criteris en desenvolupament dels criteris de valoració anteriors, els haurà de publicar abans de la realització de l'exercici.

La qualificació de l'exercici es farà de la manera següent: cada cas pràctic es qualificarà de 0 a 10 punts, dels quals 1 punt correspondrà a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d'ofimàtica; la qualificació final d'aquest tercer exercici serà la mitjana de la nota obtinguda en cada cas pràctic. Per superar aquesta prova serà necessari obtenir la nota mínima en cada cas pràctic de 3 punts, i que la nota mitjana dels dos casos pràctics sigui igual o superior a 5 punts, dels quals 0,5 correspondran a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d'ofimàtica.»

- Punt 4.2. Segon exercici cos auxiliar:

On hi diu:

«4.2. Segon exercici

És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a resoldre un cas pràctic amb ordinador triat per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de tres alternatives diferents, referits a tot el temari complet i a les funcions del cos auxiliar.

El temps per resoldre aquest exercici serà de 90 minuts.

Si el nombre d'aspirants presentats i els mitjans tècnics ho permeten, el Tribunal posarà a la seva disposició les normes legals en format electrònic, per garantir-ne, en tot cas, l'autenticitat, la integritat i la conservació, la qual cosa serà comunicada oportunament al Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es).

Es valoraran la capacitat d'anàlisi i de raciocini, la sistemàtica i la claredat d'idees, la interpretació correcta de la normativa aplicable als casos plantejats i els aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d'ofimàtica.

En el cas que el Tribunal acordi altres criteris en desenvolupament dels criteris de valoració anteriors, els haurà de publicar abans de la realització de l'exercici.

La qualificació de l'exercici es farà de la manera següent: cada cas pràctic es qualificarà de 0 a 10 punts, dels quals 2 punts correspondran a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d'ofimàtica; la qualificació final de l'exercici serà la mitjana de la nota obtinguda en cada cas pràctic. Per superar aquesta prova serà necessari obtenir la nota mínima de 5 punts, dels quals 1 correspondrà a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d'ofimàtica.

Els aspirants del torn de promoció interna creuada podran triar d'entre quatre els dos casos pràctics que hagin de resoldre. A aquest efecte, s'han de triar en el sorteig dos casos pràctics més.»

Hi ha de dir:

«4.2. Segon exercici

És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a resoldre un cas pràctic amb ordinador triat per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de tres alternatives diferents, referits a tot el temari complet i a les funcions del cos auxiliar.

El temps per resoldre aquest exercici serà de 90 minuts.

Si el nombre d'aspirants presentats i els mitjans tècnics ho permeten, el Tribunal posarà a la seva disposició les normes legals en format electrònic, per garantir-ne, en tot cas, l'autenticitat, la integritat i la conservació, la qual cosa serà comunicada oportunament al Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es).

Es valoraran la capacitat d'anàlisi i de raciocini, la sistemàtica i la claredat d'idees, la interpretació correcta de la normativa aplicable als casos plantejats i els aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d'ofimàtica.

En el cas que el Tribunal acordi altres criteris en desenvolupament dels criteris de valoració anteriors, els haurà de publicar abans de la realització de l'exercici.

La qualificació de l'exercici es farà de la manera següent: cada cas pràctic es qualificarà de 0 a 10 punts, dels quals 2 punts correspondran a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d'ofimàtica; la qualificació final de l'exercici serà la mitjana de la nota obtinguda en cada cas pràctic. Per superar aquesta prova serà necessari obtenir la nota mínima de 5 punts, dels quals 1 correspondrà a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d'ofimàtica.»

- Punt 5.2. Segon exercici cos subaltern:

On hi diu:

«5.2. Segon exercici

És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a resoldre dos casos pràctics triats per sorteig públic, dut a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de cinc alternatives diferents, desglossat en cinc preguntes cada cas pràctic, referides al temari i a les funcions del cos subaltern.

El temps per resoldre aquest exercici serà de 90 minuts.

Es valoraran els coneixements exposats en relació amb les preguntes formulades com també la correcta expressió escrita.

En el cas que el Tribunal acordi altres criteris en desenvolupament dels criteris de valoració anteriors, els haurà de publicar abans de la realització de l'exercici.

La qualificació de l'exercici es farà de la manera següent: cada cas pràctic es qualificarà de 0 a 10 punts i la qualificació final de l'exercici serà la mitjana de la nota obtinguda en cada cas pràctic. Per superar aquesta prova serà necessari obtenir la nota mínima en cada cas pràctic de 3 punts i que la nota mitjana dels dos casos pràctics sigui igual o superior a 5 punts.

Els aspirants del torn de promoció interna per a personal laboral fix podran triar d'entre quatre els dos casos pràctics que hagin de resoldre. A aquest efecte, s'han de triar en el sorteig dos casos pràctics més.»

Hi ha de dir:

«5.2. Segon exercici

És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a resoldre dos casos pràctics triats per sorteig públic, dut a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de cinc alternatives diferents, desglossat en cinc preguntes cada cas pràctic, referides al temari i a les funcions del cos subaltern.

El temps per resoldre aquest exercici serà de 90 minuts.

Es valoraran els coneixements exposats en relació amb les preguntes formulades com també la correcta expressió escrita.

En el cas que el Tribunal acordi altres criteris en desenvolupament dels criteris de valoració anteriors, els haurà de publicar abans de la realització de l'exercici.

La qualificació de l'exercici es farà de la manera següent: cada cas pràctic es qualificarà de 0 a 10 punts i la qualificació final de l'exercici serà la mitjana de la nota obtinguda en cada cas pràctic. Per superar aquesta prova serà necessari obtenir la nota mínima en cada cas pràctic de 3 punts i que la nota mitjana dels dos casos pràctics sigui igual o superior a 5 punts.»

- En l'annex 3 sobre el segon exercici del cos superior de l'Administració general pel torn lliure

On hi diu:

«És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a respondre per escrit, durant un temps màxim de tres hores, cinc qüestions de tipus teòric d'un model elegit per sorteig públic, dut a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, d'entre tres models de cinc qüestions preparats pel Tribunal de les següents parts del temari: part IV (bon govern, transparència, Administració electrònica i igualtat d'oportunitats), part V (dret administratiu), part VI (funció pública, dret laboral i dret penal) i part VII (economia, hisenda pública i sistema fiscal).»

Hi ha de dir:

«És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a respondre per escrit, durant un temps màxim de tres hores, cinc qüestions de tipus teòric d'un model elegit per sorteig públic, dut a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, d'entre tres models de cinc qüestions preparats pel Tribunal dels temes 29 fins al 90, ambdós inclosos.

- En l'annex 3 sobre el segon exercici del cos de gestió de l'Administració general per torn lliure

On hi diu:

«És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a respondre per escrit, durant un temps màxim de tres hores, cinc qüestions de tipus teòric d'un model elegit per sorteig públic, dut a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, d'entre tres models de cinc qüestions preparats pel Tribunal de les següents parts del temari: part IV (bon govern, transparència, Administració electrònica i igualtat d'oportunitats), part V (dret administratiu), part VI (funció pública, dret laboral i dret penal) i part VII (economia, hisenda pública i sistema fiscal).»

Hi ha de dir:

«És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a respondre per escrit, durant un temps màxim de tres hores, cinc qüestions de tipus teòric d'un model elegit per sorteig públic, dut a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, d'entre tres models de cinc qüestions preparats pel Tribunal dels temes 24 a 65 (ambdós inclosos).