Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 38505
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador establert en l’annex 6 de la Resolució publicada el 20 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu per a l’accés a diverses categories del personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el BOIB núm. 165, de 20 de desembre de 2022, es va publicar la Resolució per la qual s'aprova la convocatòria del procés selectiu per a l'accés a diverses categories del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

2. El Sr. Joan Josep Amengual Mayrata, vocal 2n suplent del Tribunal de les categories Oficial primera de manteniment (Grup D, nivell 5) i Oficial segona de manteniment (Grup D, nivell 6), ha al·legat motiu de renúncia per formar part del Tribunal qualificador, atès que desenvolupa funcions com a delegat sindical.

Fonaments de dret

1. D'acord amb l'article 51.3, de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons el qual no poden formar part dels òrgans de selecció els representants de les empleades i dels empleats públics, sens perjudici de les funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament del procediment selectiu.

2. D'acord amb l'article 27.3 del Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 174 de 19 de desembre de 2013), no poden formar part dels tribunals o de les comissions de selecció de personal, el personal laboral que tingui assignat un crèdit horari per realitzar funcions sindicals o de representació de personal.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Modificar la composició del Tribunal Qualificador establert en l'annex 6 de la Resolució publicada en el BOIB núm. 165, de 20 de desembre de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria del procés selectiu per a l'accés a diverses categories del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Es designa com a nou vocal 2n suplent del Tribunal de les categories Oficial primera de manteniment (Grup D, nivell 5) i Oficial segona de manteniment (Grup D, nivell 6), el senyor Alejandro López Gayá.

3. Establir la composició del tribunal a l'annex d'aquesta resolució.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en la pàgina web http://oposicions.caib.es.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà en què s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà en què s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 13 de gener de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX Tribunal qualificador

Tribunal de les categories Oficial primera de manteniment (Grup D, nivell 5)

Oficial segona de manteniment (Grup D, nivell 6)

President/a: Oliver Fonseca, Elora

Suplent/a: Sampol Morey, Francisca

 

Vocal 1: Solmos Ruiz, Benito José

Suplent/a: Sánchez Espigares, Cayetano

 

Vocal 2: Vidal Mulet, Antonio

Suplent/a: López Gayà, Alejandro