Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 38486
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomenen dos assessors especialistes per a col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives convocades per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat ciències ambientals, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per resolució de 25 d’abril de 2019 (BOIB núm. 63 de 9 de maig)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució de 25 d'abril de 2019 (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 63, de 9 de maig de 2019) es varen aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits i es designa el tribunal qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat ciències ambientals, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Tribunal Qualificador de les proves selectives esmentades en el punt anterior ha sol·licitat el nomenament de personal assessor especialista perquè col·labori amb el Tribunal.

3. Per dur a terme aquestes tasques el Tribunal proposa el nomenament del senyor Miquel Colom Altès i el senyor José Carlos Cerro Garrido.

Fonaments de dret

1. La base 8.2 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 5 de març de 2019 (BOIB núm. 33, de 12 de març) per la qual es varen aprovar les bases generals que han de regir els processos selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari de l'àmbit dels serveis generals previstes en les ofertes públiques d'ocupació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, incloses en les ofertes públiques d'ocupació aprovades per acord del Consell de Govern per a l'any 2018.

2. La base 7.1 de l'annex 1 de la Resolució de 25 d'abril de 2019 (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 63, de 9 de maig de 2019) per la qual es varen aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits i es designa el tribunal qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat ciències ambientals, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. L'article 30 del Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

1. Nomenar el senyor Miquel Colom Altès i el senyor José Carlos Cerro Garrido com a assessors especialistes del Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat ciències ambientals, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Informar les persones nomenades de l'obligació d'abstenir-se d'intervenir en el procés selectiu si hi concorr alguna de les circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Administracions Públiques i Modernització en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 13 de gener de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat  Mercedes Garrido Rodríguez