Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 490322
Aprovació inicial expdt. modificació crèdits núm. 12/22, de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb càrrec al Fons de Contingència

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expdt. 9052/22.

Expedient de modificació de crèdits núm. 12/22, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit amb càrrec al Fons de Contingència.

Acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia de data 31/08/22,  pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits n. º 12/22 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb càrrec al Fons de Contingència.

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 31/08/22, va acordar l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits  núm. 12/22,  de crèdits extraordinaris i  suplements de crèdit finançats amb càrrec al Fons de Contingència 

Aprovat inicialment l'expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb càrrec al Fons de Contingència, per Acord del Ple de data 31/08/22, en compliment del que es disposa en l'article 169.1 per remissió del 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://santjosep.sedelectronica.es].

Si transcorregut dit termini no s'haguessin presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament dit Acord.

 

Sant Josep de sa Talaia,( Signat electrònicament:1 de setembre de 2022))

L'alcalde

Angel Luis Guerrero Domínguez.