Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 489246
Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 05/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Son Servera, a la sessió extraordinària i urgent de 30 d'agost de 2022, va adoptar l'acord següent:

“PRIMER. .- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdits núm. 05/2022 per un import de 693.000,00 € corresponents a suplements de crèdit (681.000,00 €) i crèdit extraordinari (12.000,00 €).

SEGON. Determinar la fórmula de finançament en base a romanent de tresoreria per a despeses generals de l'exercici 2021, en la quantitat de 693.000,00 €.

TERCER. Les modificacions que s'acorden són les següents:

Crèdit extraordinari:

APLIC.PPT.

EXPRESSIÓ

P.ANT.

MODIF.

PREV.DEF.

1720/78001

SUBVENCIONS BICICLETES ELECTRIQUES

0,00

12.000,00

12.000,00

 

SUMA

 

12.000,00

 

Suplement de Crèdit:

APLIC.PPT.

EXPRESSIÓ

P.ANT.

MODIF.

PREV.DEF.

4320/22690

PROMOCIO TURISTICA

6.000,00

85.000,00

91.000,00

9200/62202

ADQUISICIO I ADECUACIÓ LOCAL

280.000,00

16.000,00

296.000,00

4320/60916

OBRES PASSEIG MARITIM TRAM II

100.000,00

580.000,00

680.000,00

 

SUMA

 

681.000,00

 

QUART. Respecte a l'estat d'ingressos, els conceptes del Pressupost d'ingressos quedaran de la següent manera:

Per Romanent de tresoreria líquid de l'exercici 2021:

CONCEPTE

EXPRESSIÓ

PREVISIÓ ANTERIOR

MAJORS

INGRESSOS

PREVISIÓ

DEFINITIVA

87000

ROMANENT DE TRESORERIA

2.512.526,89

693.000,00

3.205.526,89

 

TOTALS

2.512.526,89

693.000,00

3.205.526,89

CINQUÈ. Sotmetre aquest expedient de modificació de crèdits a informació pública pel termini de QUINZE DIES HÀBILS previ anunci en el B.O.I.B., i en el Tauler d'Anuncis d'aquesta Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169-1, i 177-2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

SISÈ. Donar compte d'aquesta resolució al departament d'intervenció.”

 

Son Servera, 1 de setembre de 2022

La batlessa Natalia Troya Isern