Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MAÓ

Núm. 487994
Modificació del Reglament de la prestació del servei social comunitari d’atenció domiciliària

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Maó, en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2022, va aprovar inicialment, entre d'altres, la modificació del Reglament de la prestació del servei social comunitari d'atenció domiciliària  de l'Ajuntament de Maó.

S'obre període d'informació pública, durant un període de 30 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci en el BOIB.

Durant el període d'informació pública, les persones que hi tenguin un interès directe o que en resultin afectades podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions o suggeriments que estimin oportuns. Transcorregut el període d'informació pública sense que s'hi hagin presentat reclamacions o suggeriments, la modificació del Reglament de la prestació del servei social comunitari d'atenció domiciliària  de l'Ajuntament de Maó   restarà definitivament aprovada.

La documentació que integra l'expedient administratiu es podrà consultar a la pàgina web http://www.ajmao.org/tauler/edictes.

Aquest anunci constitueix un tràmit no definitiu en via administrativa, i, per tant, no és susceptible de recurs, sense perjudici que es puguin exercitar els que s'estimin procedents.

 

(Signat electrònicament: 8 d'agost de 2022)

L'alcalde Héctor Pons Riudavets