Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

PORTS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 487039
Informació pública del procediment per a la declaració d'abandonament de l'embarcació anomenada «CHAFF ECO SOUND», Port Punta Portals, Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 26 de gener de 2022 es va admetre a tràmit la sol·licitud de Puerto Punta Portals S.A. per declarar abandonada l'embarcació anomenada "Chaff Eco Sound” (amb eslora de 10,02m, màniga de 3,00m i matrícula 7ª BA-2-2533-92) i tramitar el procediment previst en l'article 115 de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports de les Illes Balears.

Es sotmet l'expedient al tràmit d'informació pública durant un termini de vint dies a comptar a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci, per a coneixement general; de conformitat amb el que disposa la Instrucció relativa al procediment de declaració d'abandonament d'embarcacions en els ports de gestió indirecta (BOIB núm. 148, de 05/12/2017).

Durant aquest període es podran formular les observacions o al·legacions que s'estimin pertinents, podent consultar l'expedient 423/22, prèvia sol·licitud de cita, a les oficines de Ports de les Illes Balears (c/ Vicente Tofiño, 36, bjs – 07007 Palma de Mallorca; de 09.00h a 14.00h).

 

Palma, 30 d'agost de 2022

La directora-gerent Cristina Barahona Bellido