Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 489215
Aprovació inicial de la modificació de crèdit expedient 07/2022, per suplement de crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment en sessió plenària de dia 29 d'agost de 2022, l'expedient número 07 de modificació de crèdit del pressupost municipal de 2022, per suplement de crèdit, s'exposa al públic pel termini de quinze dies a efectes d'al·legacions o reclamacions, el qual quedarà definitivament aprovat si no se'n presenta cap o, en cas contrari, el Ple ho resoldrà.

 

Santanyí, a data de la signatura electrònica:(30 d'agost de 2022)

El  primer tinent de la batlessa

Joan Gaspar Aguiló Martínez