Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 489251
Informació pública de la urgència de l’ocupació dels béns i drets afectats per l’expropiació forçosa derivada del projecte eix cívic d’accés a Font de sa Cala

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient: 3229/2020

Assumpte: Exposició pública del Decret de Batlia de data 01/09/2022, pel qual s'ordena la publicació de la Resolució de data 01/09/2022 i de l'informe tècnic de data 01/09/2022, prèviament a la declaració d'urgent ocupació 

Atès l'informe tècnic emès per l'arquitecta municipal en data 01/09/2022.

Atès l'informe jurídic emès per la TAG d'Urbanisme en data 01/09/2022.

Fent ús de les atribucions que m'han estat conferides,

RESOLC

Primer.- Ordenar l'exposició pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al taulell d'anuncis municipal, per un termini de quinze (15) dies, del present acord i de l'informe de l'arquitecta municipal, de data 01/09/2022, prèviament a la declaració d'urgent ocupació que, si escau, s'ha de declarar mitjançant un acord del Consell de Govern, pels motius exposats a l'informe tècnic de data 31/08/2022, als efectes prevists a l'article 56.1 del Reglament de la Llei d'expropiació forçosa referents a l'urgent ocupació. 

Segon.- Donar compte al Ple a la primera sessió que se celebri. 

La Resolució de data 01/09/2022 i l'informe tècnic de data 01/09/2022 estaran exposats a la seu electrònica de l'Ajuntament de Capdepera per un termini de quinze (15) dies, per tal que es puguin examinar. 

 

(Signat electrònicament: 1 de setembre de 2022

El batle Rafael Fernández Mallol)