Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 487968
Tràmit d’informació pública del Projecte de decret pel qual es regula la Inspecció Educativa a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposen els articles 58.1 i 61.2 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, se sotmet al tràmit d'informació pública aquest Projecte de decret, durant un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant aquest termini es podrà consultar el Projecte de decret esmentat, així com la resta de l'expedient d'elaboració de la norma, a la seu de la Secretaria General, carrer del Ter, 16, 3ª planta, 07009 Palma i  a la pàgina web http://participaciociutadana.caib.es.

També es poden presentar al·legacions, si escau, que han d'anar adreçades a la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, o per mitjans telemàtics, mitjançant l'apartat “Participació en l'elaboració de normativa” de la pàgina web esmentada.

 

Palma, 1 de setembre de 2022

El secretari general Tomeu Barceló Rosselló