Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES CASTELL

Núm. 488376
Suspensió del cobrament de les quotes mensuals de les aules municipals d'Educació Infantil

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament des Castell en sessió extraordinària celebrada el dia 31 d'agost de 2022, va adoptar el següent acord:

PRIMER. Acordar la suspensió del cobrament de les quotes mensuals de les aules municipals d'EI 3 corresponents al curs 2022-2023 durant l'horari lectiu comprès entre les 08:45 hores i les 12:45 hores, sense perjudici del tram horari que finalment en resulti de la formalització del conveni amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional, amb efectes de dia 01.09.2022, tot de conformitat i en el context d'allò previst al Decret llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l'educació dels infants matriculats al tercer nivell d'educació infantil als centres de la xarxa pública d'escoles infantils i de la seva xarxa complementària a partir del mes de setembre de 2022, i per a la creació d'un fons extraordinari per compensar una part dels descomptes del transport interurbà a partir de l'1 de setembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022 (BOIB número 109 de dia 18.08.2022).

SEGON. Notificar el present acord a la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears

TERCER. Publicar el present acord al BOIB per al seu general coneixement.

 

Signat a Es Castell, en la data de la signatura electrònica (1 de setembre de 2022)

La batllessa Juana Escandell Salom