Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 487723
Notificació de la Resolució de modificació d’ inversions i de revocació parcial de les ajudes, Exp. 472 de data 10 d’agost de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3 de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen subvencions per a les explotacions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data de 10 d'agost de 2022, signa la següent resolució:

“Informe/Proposta de resolució d'acceptació de modificacions d'inversions i revocació parcial de la resolució de concessió

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.1 Ajuda a les inversions a les explotacions agràries (INEA)

Convocatòria INEA 2019_1

Expedient: INEA2019_1/472

Codi DIR3: A04026954

Codi SIA: 208246

Codi BDNS: 497979

Document: resolució revocació parcial

EXP.:INEA2019_1/472

 

Fets

1.En data de 16 de juliol de 2015 es va publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 106, la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, modificada mitjançant les resolucions de data 17 de desembre de 2015 (BOIB núm. 185), en data 22 de juny de 2016, (BOIB núm. 81) i en data 26 de juny de 2018 (BOIB núm. 80), en data 2 de març der 2020 i en data 6 de maig de 2020. 

2.El 4 de febrer de 2022, el vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA va dictar una Resolució de concessió d'ajudes per a inversions a les explotacions agràries, que es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 23, del 12 de febrer de 2022, en la qual hi figurava una concessió a favor de MIGUEL JUAN COMPANY BAUZA, amb NIF ***3020**, amb número d'expedient INEA 2019_1/472, per un import d'ajuda de 217.815,00 €, un import de concessió de 130.689,00 € i un termini d'execució de 6 mesos.

3.El 20 de juliol de 2022, amb registre d'entrada núm. GOIBE404372/2022, la persona indicada en l'apartat anterior va presentar una sol·licitud de canvi d'inversió, per canviar el tractor i comprar una grada de disc. El tractor es de menor potència i el cost total és menor que l'aprovat.

4.El 21 de juliol de 2022, el tècnic gestor de la línia emet l'informe favorable de moderació de costs de la maquinària objecte del canvi d'inversió.

5.La inversió amb el canvi de maquinària té un import d'ajuda concedit de 126.836,40 €.

6.La inversió aprovada inicialment té un import d'ajuda concedit de 130.689,00 €, per tant hi ha una diferència de 3.852,60 € que s'han de revocar.

7.Atès tot això, es proposa acceptar la modificació d'inversions i fer la revocació parcial de l'ajuda concedida al beneficiari com s'indica en l'annex adjunt d'aquesta resolució.

Fonaments de dret

1.Resolució  de 10 de juliol de 2015 del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries modificada mitjançant les resolucions de 17 de desembre de 2015, 22 de juny de 2016, 26 de juny de 2018, 2 de març de 2020 i 6 de maig de 2020.

2. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució

Per tot això, es proposa al vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Acceptar la modificació d'inversions proposada i revocar parcialment la resolució d'ajuda concedida al beneficiari detallat a l'annex adjunt, que és un total d' 1 expedient, que comença i acaba per MIGUEL JUAN COMPANY BAUZA, NIF ***3020** (exp. INEA2019_1/472), per un import de 3.852,60 €, i que correspon al cofinançament següent: un 53 % al FEADER (2.041,88 €), un 14,10 % a l'AGE (543,22 €) i un 32,90% a la CAIB (1.267,50 €)

2.Notificar aquesta resolució a la persona beneficiària mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera de Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

La gestora de la línia 

El cap de negociat d'Ajudes al Desenvolupament Rural

El cap de servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

 

 

 

Mª Isabel Jiménez Vidal

Jorge M. Company Salaverría

Per suplència de la cap de secció XVI d'Ajudes al Desenvolupament Rural 

(BOIB núm. 18, de 03/02/2022)

Josep Xavier Nadal Coll

 

Conforme amb la proposta, en dict resolució

 

El vicepresident en matèria agraria del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

 

ANNEX I

IMPORTS QUE S' HAN DE REVOCAR

TITULAR

NIF

NÚM. EXPEDIENT

Inversió (€)

Nivell

ajuda

AJUDA (€)

53%

14,10%

32,90%

Anualitat

MIGUEL JUAN COMPANY BAUZA

***3020**

INEA2019_1/472

FEADER (€)

AGE(€)

CAIB(€)

2022

 

217.815,00

 

130.689,00

69.265,17

18.427,15

42.996,68

 

 

211.394,00

0,6

126.836,40

67.223,29

17.883,93

41.729,18

 

 

IMPORT A REVOCAR 

3.852,60

2.041,88

543,22

1.267,50

 

 

(Signat electrònicament:31 d'agost de 2022)

El secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Jorge Sánchez Fernández

Per suplència del director gerent del FOGAIBA (BOIB núm.151, de 7/11/2019)