Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

Núm. 487188
Expropiacions: Citació per a les actes prèvies. Modificat 1 del projecte constructiu de millora de l'enllaç Ma-1, Camp de Mar. TM: Andratx. Exp. CM-103

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per poder redactar les actes prèvies a l'ocupació de les finques afectades per l'expropiació forçosa amb caràcter d'urgència, motivada per les obres que s'indiquen, i perquè aportin les dades necessàries que han de constar en les actes esmentades, comunicam a les persones que es relacionen a continuació que s'han de presentar al lloc, el dia i l'hora assenyalats.

Obra: «Modificat 1 del projecte constructiu de millora de l'enllaç Ma-1, Camp de Mar». TM: Andratx. Exp. CM-103

Declaració d'urgència aprovada pel Consell de Govern en la sessió del 26 de juliol de 2021.

Terme municipal d'Andratx

Divendres 16 de setembre de 2022, a l'Ajuntament d'Andratx (Avinguda de la Cúria, 1)

Finca

Pol.

Parc.

Ref. cadastral

Persona citada

Hora

7

8

21

07005A008000210000RW

Jordi Esteva Jofre

Catalina Esteva Jofre

Mateu Esteva Jofre

10

6

8

18

07005A008000180000RW

María Catalina Vidal Berga

María Margarita Darder Cirera

Juan Gabriel Darder Cirera

José Darder Puigserver

Bartolomé Darder Vidal

María Antonia Darder Vidal

10:45

Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental

11:30


Palma, en data de la signatura electrònica (31 d'agost de 2022)

El conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures Iván Sevillano Miguel