Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 488592
Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 d’agost de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

S'ha intentat, pels mitjans establerts legalment, la notificació personal de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 d'agost de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral presentada per la senyora Maria García Amaya contra la negativa a emetre una baixa laboral des de del dia 29 d'abril de 2022.

Atès que a l'expedient no consta que hagi rebut la notificació, es publica aquest anunci a fi de complir allò que disposen els articles 44 al 46 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Contra la Resolució esmentada es pot interposar una demanda davant dels jutjats socials, d'acord amb l'article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, dins dels 20 dies hàbils següents a la data de publicació d'aquest anunci.

L'expedient administratiu complet està a disposició de la persona interessada a la Inspecció Mèdica del Servei de Salut (c/ Son Campos, 5 de Palma).

 

(Signat electrònicament:24 d'agost de 2022)

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears

Manuel Palomino Chacón