Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors d’1 d’abril de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 2830 - Pàgines 13942-13943

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de l’Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’empresa Real Club Náutico de Palma (codi de conveni 07000682011986)

    Número d'edicte 2793 - Pàgines 13944-13947

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de l’Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’Empresa Municipal Aguas y Alcantarillado, S.A. (EMAYA, S.A.) (codi de conveni 07000281011982)

    Número d'edicte 2795 - Pàgines 13948-13952

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de l’Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’empresa Mantenimiento y Montajes Industriales S.A (codi de conveni 07100011012011)

    Número d'edicte 2798 - Pàgines 13953-13955

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius, Acords col·lectius de treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa FCC Medio Ambiente, SAU i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100761012021)

    Número d'edicte 2800 - Pàgines 13956-13967

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius, Acords col·lectius de Treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa UTE SU Muro per al personal de la contracta de sanejament urbà del municipi de Muro i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100811012022)

    Número d'edicte 2801 - Pàgines 13968-13983

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l’Acta d’aprovació del calendari laboral per a l’any 2022 del Conveni col·lectiu del sector de la indústria de la fusta i del moble de les Illes Balears (codi de conveni 07000495011981)

    Número d'edicte 2803 - Pàgines 13984-13987

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit al Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de l'Acta núm. 26 de la Comissió paritària del XV Conveni col·lectiu sectorial d'hostaleria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de 14 de març de 2022 (codi de conveni 07000435011982)

    Número d'edicte 2805 - Pàgines 13988-13990

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius, Acords col·lectius de Treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Servicios Petroleros Baleares, SLi la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

    Número d'edicte 2807 - Pàgines 13991-14011

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l’Acord de la Comissió Negociadora del conveni col·lectiu de la Fundació Teatre Principal de Palma i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100032122021)

    Número d'edicte 2808 - Pàgines 14012-14015

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, a proposta de la directora general d’Infància, Joventut i Famílies, de concessió i denegació d’ajuts a l’empara de la convocatòria de subvencions per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida de familiar i laboral durant les vacances escolars, en el marc del Plan Corresponsables aprovat pel Consell de Ministres de dia 9 de març de 2021 (BOIB núm. 173, de 18 de desembre)

    Número d'edicte 2832 - Pàgines 14016-14025

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 5 d’abril de 2022 per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic, de Disseny i de Música i es convoquen les proves específiques d’accés per al curs 2022-23

    Número d'edicte 2817 - Pàgines 14026-14045

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’AETIB, de 6 d'abril de 2022, per la qual s'aprova el procés de selecció de les entitats col·laboradores en la gestió de la convocatòria d'ajuts per incentivar la demanda dels serveis turístics i reactivar l'economia de les Illes Balears, mitjançant un sistema de “bons turístics” CONVOCATÒRIA 2022-2023

    Número d'edicte 2850 - Pàgines 14046-14054

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de beques formatives de la convocatòria informativa dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys i les dones víctimes de violència masclista en situació d’atur, que siguin alumnes d’especialitats formatives finançades pel SOIB, per al període 2020-2021

    Número d'edicte 2852 - Pàgines 14055-14086

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, relativa a la 3a denegació de subvencions en concepte de beques de la convocatòria SOIB Jove Beques d’Èxit per a l’estudi del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 16 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que siguin alumnes d’especialitats formatives de formació professional per a l’ocupació del SOIB cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, per al període 2019-2020

    Número d'edicte 2855 - Pàgines 14087-14101

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), relativa concessió i a la denegació de subvencions en concepte de beques de la convocatòria dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys, que hagin cursat cicles de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2020-2021

    Número d'edicte 2856 - Pàgines 14102-14113

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la directora gerenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de 6 d’abril de 2022 per la qual es fixa el calendari i el sistema d’avaluació de les proves de llengua catalana organitzades per l’Escola per a la convocatòria de l’any 2022

    Número d'edicte 2857 - Pàgines 14114-14116

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret de Presidència núm. 2022/263 del Consell Insular d'Eivissa per a l'aprovació de les bases que han de regir la convocatòria de dos beques per a la formació i el perfeccionament a les oficines d’informació turística del Consell Insular d’Eivissa per a l’any 2022

    Número d'edicte 2768 - Pàgines 14117-14124

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca d’acceptació dels encàrrecs de gestió de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial per a la contractació del servei d’inserció publicitària

    Número d'edicte 2838 - Pàgina 14125

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Resolució de la convocatòria de subvencions per activitats artístiques a les galeries d’art 2022

    Número d'edicte 2842 - Pàgines 14126-14127

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Aprovació de la Convocatòria de subvencions anuals per dur a terme activitats socioambientals en matèria cinegètica o de pesca fluvial per a l’any 2022

    Número d'edicte 2737 - Pàgines 14128-14142

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 24 de març de 2022 de concessió, autorització i disposició d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes de març de 2022

    Número d'edicte 2845 - Pàgines 14143-14146

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 23 de març de 2022 de baixes d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes de març de 2022

    Número d'edicte 2846 - Pàgines 14147-14148

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució del recurs d'alçada interposat pel sol·licitant exclòs com a beneficiari de la III Convocatòria d'ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l'activitat econòmica en el municipi de Palma per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 2790 - Pàgines 14149-14150

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 21 de març de 2022, relatiu a la modificació de les bases dels ajuts del Consell Insular de Menorca destinats a entitats culturals i aprovació de la convocatòria de l'any 2022 (exp. 1508-2022-000001)

    Número d'edicte 2730 - Pàgines 14151-14159

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Alaró a les entitats esportives inscrites en el registre municipal per a l’any 2022

    Número d'edicte 2828 - Pàgines 14160-14162

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Concessió de subvencions 2022 de l’ajuntament d’Alaró a les entitats culturals, socials i juvenils inscrites en el registre municipal

    Número d'edicte 2819 - Pàgines 14163-14164

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Convocatòria subvencions per procediment de concurrència competitiva educació, cultura i joventut 2022

    Número d'edicte 2837 - Pàgines 14165-14169

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Absència del batle

    Número d'edicte 2766 - Pàgina 14170

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Bases del segon premi de poesia per a joves Gumersind Gomila 2022

    Número d'edicte 2765 - Pàgines 14171-14172

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació segell electònic d'òrgan i regulació d'actuacions administratives automatitzades

    Número d'edicte 2840 - Pàgines 14173-14175

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la proposta de modificació MF-787, relativa a la creació d’una expansió del lloc de TAG F20010005 del Departament de Planejament i Gestió Urbanística, de l’Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat

    Número d'edicte 2794 - Pàgines 14176-14177

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació MF-785, relativa a la creació de determinats llocs de feina del Departament d’Infraestructures, de l’Àrea de Infraestructures i Accessibilitat

    Número d'edicte 2796 - Pàgines 14178-14180

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació MF-770, relativa a la modificació de determinats llocs de feina del Departament Financer, de l’Àrea d’Hisenda, Innovació i Funció Pública

    Número d'edicte 2797 - Pàgines 14181-14182

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació MF-783, relativa a la modificació del lloc F30170011, cap de Departament Tributari, de l’Àrea d’Hisenda, Innovació i Funció Pública

    Número d'edicte 2799 - Pàgines 14183-14184

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la proposta de modificació MF-788 i MF-789, relativa a la reclassificació dels llocs de bomber/a i bomber/a-conductor/a subgrup C2 a places de bomber/a conductor/a subgrup C1 i caporal subgrup C2 a caporal/a subgrup C1

    Número d'edicte 2792 - Pàgines 14185-14190

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Seguretat Ciutadana. Decret d'aprovació del projecte de mesures alternatives a les sancions econòmiques per consum d'alcohol per part de menors

    Número d'edicte 2769 - Pàgines 14191-14193

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Decret de Batlia núm. 2022-0123 Assignació del Número d'Identificació Professional al personal vigilant municipal

    Número d'edicte 2833 - Pàgina 14194