Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Extracte de l’annex I de l’Ordre 7/2022, de 6 d’abril de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per a la millora de l’abastiment d’aigua i reducció de pèrdues a les xarxes en els municipis petits i mitjans de les Illes Balears, finançats per la Unió Europea-NextGeneration EU. Identificador BDNS: 619812

    Número de registre 2848 - Pàgines 14196-14197

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió d'aigües per a reguiu de la parcel·la 69 del polígon 35 ref. cadastral 07031A03500069) de Llucmajor, Expedient núm: CAS_2088 (AAS-6455)

    Número de registre 2770 - Pàgina 14198

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de modificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 23 de març de 2022, a l’empara de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 9 de juny de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles, per a l’ any 2021

    Número de registre 2784 - Pàgines 14199-14200

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació total als beneficiaris de les ajudes, R2 de data 29 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019 subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima

    Número de registre 2785 - Pàgines 14201-14202

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, 2-PRO de data 05 d’abril de 2022, a l’empara de la Convocatòria d’ajudes per al desenvolupament rural de l’illa de Mallorca, relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i enmarcats en l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu de Mallorca, de data 13 de novembre de 2020. EDLNP32020_1, per l’ any 2020

    Número de registre 2821 - Pàgines 14203-14206

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Extracte de la Resolució de 7 de març de 2022 del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajuts de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial de les Illes Balears en matèria de digitalització, internacionalització i sostenibilitat

    Número de registre 2831 - Pàgines 14207-14208

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Informació pública del projecte d’obra i de l’estudi de viabilitat del contracte de concessió d’obra per a la construcció, conservació i explotació del nou complex sociosanitari en el recinte de Son Dureta

    Número de registre 2854 - Pàgina 14209

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de març de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 2812 - Pàgina 14210

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de març de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 2813 - Pàgina 14211

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de març de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 2814 - Pàgina 14212

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de setembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 2815 - Pàgina 14213

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la Convocatòria per a la recuperació d’espais arqueològics i paleontològics a l’illa de Mallorca, any 2022

    Número de registre 2843 - Pàgines 14214-14215

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 7-2022-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 2771 - Pàgines 14216-14217

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Extracte de la convocatòria de subvencions aprovada per resolució del conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca de dia 31 de març de 2022 per dur a terme activitats socioambientals en matèria cinegètica o de pesca fluvial 2022

    Número de registre 2735 - Pàgines 14218-14220

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 6 d'abril de 2022 relatiu a l’aprovació inicial de l’expedient núm. 7 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici de 2022 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit (EXT 01/22 SUP 01/22)

    Número de registre 2844 - Pàgines 14221-14222

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 21 de març de 2022, relatiu a la modificació de les bases dels ajuts del Consell Insular de Menorca destinats a entitats culturals i aprovació de la convocatòria de l'any 2022 (Exp. 1508-2022-000001)

    Número de registre 2731 - Pàgines 14223-14224

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública de l’esborrany del Conveni de gestió urbanística amb la promotora de la unitat d’execució núm. 1 per a la cessió d’ús temporal de terrenys destinats a circulació de vehicles, vianants i aparcament

    Número de registre 2767 - Pàgines 14225-14226

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número de registre 2834 - Pàgina 14227

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació provisional de la modificació puntual de les ordenances reguladores pels serveis de les Escoles Municipals Infantils, de les instal·lacions esportives municipals, de l’Escola Municipal de Música i Dansa, dels serveis d’activitats formatives, culturals, lúdiques i de tallers i del servei municipal de l’Escola d’Estiu

    Número de registre 2835 - Pàgines 14228-14230

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Extracte convocatòria subvencions per procediment de concurrència competitiva Educació, Cultura i Joventut 2022

    Número de registre 2836 - Pàgines 14231-14232

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa pel servei de la residència de persones majors Exp. 2022/1851

    Número de registre 2786 - Pàgina 14233

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Anunci d'aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora de l'IIVT (Plusvàlua)

    Número de registre 2839 - Pàgina 14234

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Informació pública Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Campos

    Número de registre 2777 - Pàgina 14235

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Aprovació provisional Ordenances Fiscals i donar coneixement decret Batlia cànons Cala Tuent

    Número de registre 2772 - Pàgina 14236

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Exposició pública dels comptes anuals de l'any 2020

    Número de registre 2820 - Pàgina 14237

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Exposició pública compte general 2021 Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 2823 - Pàgina 14238

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Exposició pública compte general 2021 Organisme Autònom Centre Cultural de Felanitx

    Número de registre 2825 - Pàgina 14239

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (BOCAIB núm. 33 de 14/03/1991 i BOIB núm. 7 de 15/01/2002)

    Número de registre 2781 - Pàgina 14240

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació inicial de expedient de modificació de crèdits núm. 697/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria

    Número de registre 2782 - Pàgina 14241

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 692/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Suplement de crèdit i Crèdit Extraordinari finançat amb romanent de tresoreria

    Número de registre 2783 - Pàgina 14242

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Acord del ple de l'Ajuntament de Valldemossa pel qual s'aprova provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic del servei de menjador de la gent gran

    Número de registre 2773 - Pàgina 14243

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Acord de Ple de l'Ajuntament de Valldemossa pel qual s'aprova inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora d'Ús d'espais i material de l'Ajuntament de Valldemossa

    Número de registre 2779 - Pàgina 14244

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Valldemossa pel qual s'aprova inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici 2022

    Número de registre 2791 - Pàgina 14245