Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 207853
Resolució de la directora gerenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de 6 d’abril de 2022 per la qual es fixa el calendari i el sistema d’avaluació de les proves de llengua catalana organitzades per l’Escola per a la convocatòria de l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant l'Acord del Consell de Direcció de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) de 22 de novembre de 2021 es varen publicar l'oferta de cursos i les instruccions que regeixen el Pla de Formació de Llengua de l'EBAP per a l'any 2022 (BOIB núm. 163, de 25 de novembre).

2. El punt 21 de l'Acord de 22 de novembre de 2021 disposa que, abans d'acabar els cursos, es publicaran a la pàgina web Llengua Catalana EBAP (http:// catalaebap.caib.es) i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears les dates concretes, l'horari i els llocs de realització de les proves.

3. El punt 22 de les instruccions per les quals es regeixen els cursos de llengua catalana de l'any 2022 de l'EBAP fixa els requisits que han de complir els alumnes per tenir dret d'examen.

Per tot això, d'acord amb les atribucions que m'atorga l'article 12 del Decret 31/2012, de 13 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar el calendari de les proves de llengua catalana de l'EBAP per a la convocatòria de l'any 2022 en els termes que s'indiquen en l'annex d'aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta de l'EBAP en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (6 d'abril de 2022)

La directora gerenta María del Carmen Iglesias Manjón

 

 

ANNEX Calendari, llocs de realització de les proves i sistema d'avaluació dels diferents nivells de llengua catalana corresponents a la convocatòria de l'any 2022 de l'EBAP

1. Calendari i horari de les proves

Nivell B1

— Prova escrita: dimarts, 7 de juny de 2022, a les 16.00 hores.

Nivell B2

— Prova escrita: dilluns, 6 de juny de 2022, a les 16.00 hores.

— Prova oral: dilluns, 13 de juny de 2022, a partir de les 16.00 hores.

Nivell C1

— Prova escrita: dijous, 9 de juny de 2022, a les 15.30 hores.

— Prova oral: dimecres, 15 de juny de 2022, a partir de les 16.00 hores.

Nivell C2

— Prova escrita: dissabte, 11 de juny de 2022, a les 9.00 hores.

— Prova oral: dilluns, 20 de juny de 2022, a partir de les 16.00 hores.

Llenguatge administratiu (LA)

— Dimarts, 7 de juny de 2022, a les 16.00 hores.

2. Llocs

Mallorca

Totes les proves es faran a la seu de l'EBAP (carrer del Gremi de Corredors, 10, 3a planta, polígon de Son Rossinyol, Palma).

Menorca

Les proves escrites dels nivells B2, C1, C2 i la prova de llenguatge administratiu es faran a la seu de Menorca de la Universitat de les Illes Balears (carrer de Santa Rita, 11, Alaior).

Les proves orals dels nivells B2, C1 i C2 es faran a la seu de l'EBAP a Menorca (carrer del Bisbe Gonyalons, 20, Maó).

Eivissa i Formentera

Totes les proves es faran a la seu de l'EBAP d'Eivissa (carretera de Sant Antoni, km 2,7, sa Coma).

Els examinands de l'illa de Formentera, si s'escau, faran les proves a l'illa d'Eivissa. A aquest efecte, l'EBAP assumirà el cost econòmic del desplaçament (anada i tornada).

3. Horari de la crida dels examinands

La crida es farà 30 minuts abans de l'horari d'inici de les proves.

4. Sistema d'avaluació

D'acord amb el punt 24.1 de les instruccions que regeixen el Pla de Formació de Llengua Catalana de 2022, per superar les proves i obtenir el certificat corresponent, s'ha d'obtenir com a mínim el 60 % de la qualificació de cada bloc de la prova.

D'altra banda, de conformitat amb el punt 24.2 d'aquestes mateixes instruccions, en el cas de les proves en què no se superi un o més blocs, no es corregirà ni es puntuarà el bloc de l'expressió escrita.

 

​​​​​​​5. Dret d'examen

D'acord amb el punt 21 de les instruccions per les quals es regeix el Pla de Formació de Llengua Catalana de l'EBAP de l'any 2022, les persones que no compareguin en el lloc, el dia i l'hora fixats per a la convocatòria no podran participar en les proves. En aquest sentit, no es permetrà l'accés a les aules una vegada feta la crida a les persones amb dret d'examen.

D'altra banda, si alguna persona amb dret d'examen no pot comparèixer en el lloc, el dia i l'hora fixats a causa d'alguna força major degudament acreditada, se li conservarà el dret d'examen fins a la convocatòria de proves de l'any 2023.

6. Examinands que conserven el dret d'examen de convocatòries anteriors

a) Proves de coneixements generals

D'acord amb el punt 24.3 de les instruccions per les quals es regia el Pla de Formació de Llengua Catalana de l'EBAP de 2021 (Acord del Consell de Direcció de l'Escola Balear d'Administració Pública de 13 de gener de 2021 pel qual s'aprova l'oferta de cursos i les instruccions que regeixen el Pla de Formació de Llengua de l'EBAP per a l'any 2021), en la convocatòria de 2022 es conservarà la qualificació d'apte dels blocs de la prova escrita a les persones que en la convocatòria de l'any 2021 no superaren el bloc d'expressió oral i interacció, però, en canvi, assoliren la puntuació mínima exigida en tots i cadascun dels blocs corresponents a la part escrita de les proves.

Aquestes persones només s'hauran d'examinar del bloc d'expressió oral i interacció i seran incloses d'ofici en la llista de persones amb dret d'examen, per la qual cosa no hauran de fer cap tràmit previ ni inscriure's a les proves de 2022.

D'acord amb el punt 24.4 de les instruccions per les quals es regia el Pla de Formació de Llengua Catalana de l'EBAP de 2021, en la convocatòria de 2022 es conservarà la qualificació d'apte del bloc d'interacció i expressió oral a les persones que en la convocatòria de 2021 no superaren algun dels blocs de la part escrita (comprensió oral, comprensió escrita, domini pràctic del sistema lingüístic o expressió escrita), però, en canvi, assoliren la puntuació mínima exigida en el bloc d'interacció i expressió oral.

Aquestes persones s'hauran d'examinar de tots els blocs de la part escrita i seran incloses d'ofici en la llista de persones amb dret d'examen, per la qual cosa no hauran de fer cap tràmit previ ni inscriure's a les proves de 2022.

b) Prova de llenguatge administratiu

D'acord amb el punt 24.5 de les instruccions per les quals es regia el Pla de Formació de Llengua Catalana de l'EBAP de 2021, en la convocatòria de 2022 tendran dret d'examen les persones que en la convocatòria de 2021 no superaren el bloc d'expressió escrita, però, en canvi, assoliren la puntuació mínima exigida en la resta de blocs.

En aquest cas, els examinands hauran de fer la prova sencera i seran inclosos d'ofici en la llista de persones amb dret d'examen, per la qual cosa no hauran de fer cap tràmit previ ni inscriure's a les proves de 2022.