Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 537146
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de novembre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap de grup de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de salut de Dalt Sant Joan, de la plantilla orgànica autoritzada d’atenció primària de l’Àrea de Salut de Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

És necessari cobrir el lloc de feina de cap de grup de l'Equip d'Atenció Primària de la zona bàsica de salut de Dalt Sant Joan, de la plantilla orgànica autoritzada d'atenció primària de l'Àrea de Salut de Menorca.

Fonaments de dret

1.- Articles 29 i 30 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut (BOE núm. 301, de 17/12/2003).

2.- Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011 pel qual es  regula el sistema de provisió dels càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 75, de 21/05/2011),  modificat per l'Acord de Consell de Govern de 18 de gener de 2013 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de 5 desembre de 2012 (BOIB núm. 11, de 22/01/2013).

3.- Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social (BOE núm. 8, de 09/01/1999).

4.- Resolució del director general del Servei de Salut de 23 de maig de 2011 per la que se dicten les instruccions per aplicar l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011 (BOIB núm. 87, d'11/06/2011).

5.- Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública (BOIB núm. 46, de 12/04/2016).

6.- Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 191, de 07/11/2020), entre elles, convocar i resoldre els procediments de provisió de llocs de prefectura i assimilats que s'hagin de proveir pel sistema de concurs, així com també la remoció del personal que hagi obtingut un lloc de treball mitjançant aquest sistema.

Por tot això, dict la següent

Resolució

1.- Aprovar la convocatòria per proveir, pel sistema de concurs, el lloc de feina de cap de grup de l'Equip d'Atenció Primària de Dalt Sant Joan, de la plantilla orgànica autoritzada d'atenció primària de l'Àrea de Salut de Menorca.  

2.- Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria, que figuren a l'annex 1.

3.- Publicar un model de sol·licitud per accedir al lloc de feina ofert en aquesta convocatòria, que està a l'annex 2.

4.- Designar les persones integrants de la Comissió de Selecció, que figuren a l'annex 3.

5.- Aprovar els aspectes curriculars que s'avaluaran en aquesta convocatòria, que figuren a l'annex 4.

6.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els taulers d'anuncis de l'Àrea de Salut de Menorca i en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears (www.ibsalut.es).

 

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que esgota la via administrativa— pot interposar-se un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador  des de l'endemà de la data de publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant  els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptadors desde l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

 

Palma, 4 de novembre de 2021   

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears Julio Miguel Fuster Culebras Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB núm. 191, de 07/11/2020)

 

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

1.- Lloc de feina ofert:

Cap de grup de l'Equip d'Atenció Primària de la zona bàsica de salut de Dalt Sant Joan,  de la plantilla orgànica autoritzada d'atenció primària de l'Àrea de Salut de Menorca.  

2.- Característiques generals

El règim jurídic d'aquest lloc de feina és l'establert per la Llei 55/2003 i les disposicions  que la desenvolupen. El càrrec s'ocuparà en règim de dedicació exclusiva.

3.- Requisits de les persones aspirants:

3.1.- Requisits generals

a.- Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors de conformitat amb el Tractat de la Unió Europea o altres tractats ratificats per Espanya, o bé tenir reconegut aquest dret per mitjà d'una norma legal.

b.- Tenir la titulació oficial que habiliti per a l'exercici professional del lloc de feina o estar en condicions de obtenir-la dins del termini per presentar sol·licituds.

c.- Acreditar els coneixements de català corresponents al nivell B2 per al grup C1 i del nivell B1 per al grup C2. Aquesta acreditació s'ha de realitzar per mitjà d'un certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o de qualsevol dels expedits, reconeguts com a equivalents o homologats per la Direcció General de Política Lingüística que avalin dit nivell de coneixement.

d.- Tenir la capacitat funcional necessària per desenvolupar les funcions que es derivin del nomenament.

e.- Tenir complits 16 anys i no sobrepassar l'edat de jubilació forçosa.

f.- No haver estat separades del servei -per mitjà d'un expedient disciplinari- de qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni estar inhabilitades amb caràcter ferm per exercir funcions públiques ni, en el seu cas, la professió corresponent. En els casos de persones d'altres estats mencionats en el paràgraf a), no estar inhabilitades per una sanció o una pena per a l'exercici professional o per accedir a funcions o serveis públics en el seu estat, ni haver estat separades per mitjà d'una sanció disciplinària de cap de les seves administracions o serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.

3.2. Requisits específics

a.- Pot participar en aquesta convocatòria el personal estatutari fix de gestió i serveis del subgrups C1 i C2 que, en la data de publicació d'aquesta resolució, estigui en la situació de servei actiu o en la situació de reserva de plaça i presti servei en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut. Així mateix, ha de ser membre de l'Equip d'Atenció Primària de la zona bàsica de salut de Dalt Sant Joan i comptar amb el corresponent nivell de coneixements de la llengua catalana previst per a la categoria que es tracti.  

3.3.- Acreditació dels requisits

Els requisits han de complir-se el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds, en la forma i en el termini establerts en aquesta convocatòria. L'acreditació ha de fer-se efectiva en el moment de presentar les sol·licituds.

4.- Característiques i funcions a desenvolupar

La persona que obtingui el lloc dependrà del director o directora de la zona bàsica de salut (ZBS) de Dalt Sant Joan i desenvoluparà les funcions de responsable d'Admissió d'aquesta ZBS. Per tant, serà l'encarregada de dirigir i coordinar les activitats del personal administratiu integrat en l'Equip d'Atenció Primària i realitzar els informes que li siguin requerits per la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, a més de les tasques pròpies de cap de grup.

5.- Tràmit de sol·licitud

5.1.- Les persones que vulguin participar en aquesta convocatòria han de presentar la sol·licitud amb el model que figura a l'annex 2.

5.2.- La sol·licitud, dirigida a l'òrgan convocant, ha de presentar-se en el termini de vint dies (20) hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5.3.-  La documentació es pot presentar en el Registre General dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears o per mitjà de qualsevol de les vies que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

5.4.- Les persones aspirants han d'adjuntar la documentació original o una còpia autèntica que justifiqui els requisits i els mèrits al·legats.

6.- Documentació que s'ha d'aportar

Juntament amb la sol·licitud, les persones aspirants han d'aportar els documents següents:

a.- Fotocòpia del document d'identitat (DNI, NIE o passaport).

b.- Document original o còpia autèntica del títol i del nomenament (o contracte).

c.- Document original o còpia autèntica del certificat de nivell de coneixements de català.

e.- Documents que acreditin els requisits i els mèrits al·legats (originals o còpies autèntiques).

7.- Sistema selectiu

L'òrgan competent verificarà que les persones aspirants compleixen els requisits i la resta d'especificitats exigides en aquesta convocatòria. Desprès s'iniciarà el procediment de valoració de mèrits, en el què s'han d'avaluar els aspectes curriculars previstos a l'annex 4.

8.- Resolució de la convocatòria

8.1.- En base a l'article 6 de l'Acord del Consell de Govern de 13 de maig  de 2011, cada comissió de selecció ha d'elevar a l'òrgan competent la resolució provisional del concurs, que ha d'indicar la puntuació obtinguda per cada persona aspirant i ha de publicar-se en els taulers d'anuncis de l'Àrea de Salut de Menorca i en el portal web del Servei de Salut. Contra aquesta resolució, les persones interessades poden presentar al·legacions en el termini de quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació. Aquestes al·legacions  seran resoltes en la resolució definitiva del concurs, que se publicarà així mateix en els  taulers d'anuncis de l'Àrea de Salut de Menorca, en el portal web del Servei de Salut i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

8.2.- Una vegada finalitzat el procés selectiu, ha d'efectuar-se el nomenament de la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta, tal i com estableix aquesta convocatòria.  L'òrgan convocant dictarà una resolució per designar a la persona seleccionada i contra ella es podran interposar els mateixos recursos que s'especifiquen en la present resolució.

8.3.- Si resulta nomenada per al càrrec una persona estatutària fixa del Servei de Salut de les Illes Balears que té plaça estatutària fixa en el mateix centre, segueix ocupant la plaça com a personal estatutari fixo de la seva categoria en el propi centre.

8.4.- Si resulta nomenada per al càrrec una persona estatutària fixa en el Servei de Salut de les Illes Balears que té plaça  estatutària fixa en un altre centre, passa a ocupar directament el càrrec en el centre de destinació i queda en la situació de reserva respecte a la seva plaça estatutària fixa.

8.5.- Si resulta nomenada per al càrrec una persona que és funcionària de carrera que té plaça fixa en una altra administració pública, passa a ocupar directament el càrrec en el centre de destinació i queda en la situació administrativa que li correspongui segons la legislació que li resulti aplicable.

8.6.- En els supòsits de renúncia, de cessament en el càrrec provist pel sistema de lliure designació o de cessament per no haver superat les avaluacions que corresponguin al càrrec provist pel sistema de concurs de mèrits, des de la data en què aquests supòsits siguin efectius la persona interessada deixa d'ocupar el càrrec i passa a ocupar la plaça bàsica de la seva categoria.

 

 

ANNEX 2 Model de sol·licitud

Dades personals

Nom i cognoms:.................................................................. N.º doc. id.:..............................................................................................

Data de naixement:........................ Nacionalitat:..........................................................

Telèfon:.............................. Correu electrònic:............................................

Direcció a efectes de notificació:.......................................................................................

Localitat:............................................................................Codi Postal................................

Municipi:..........................................................................................................................................

Dades professionals

Especialitat:..........................................................................................................................................

Categoria:..........................................................................................................................................

Centre on va prestar serveis..........................................................................................................................................

Província:..........................................................................................................................................

EXPÒS:

Que compleixo amb tots els requisits per participar en esta convocatòria.

SOL·LICIT:

Que s'admeti aquesta sol·licitud per optar al lloc de feina de cap de grup de l'Equip d'Atenció Primària de la zona bàsica de salut de Dalt Sant Joan, de la plantilla orgànica autoritzada d'atenció primària de l'Àrea de Salut de Menorca, i adjunt els documents exigits en les bases.

..................................... , .......  de.................................... de 20...

[firma]

 

 

DIRECCIÓ GERÈNCIA DE ________________________________________________

 

ANNEX 3 Comissió de Selecció

President: Sebastián Gayá Tomás (designat pel director general del Servei de Salut de les Illes Balears).

Secretari: Antonio Ligero García, cap de servei de Recursos Humans de l'Àrea de Salut de Menorca.  

Vocals:

- Miquel Àngel Palou Bestard (designat pel director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears).

- José Maria Coll Benejam, subdirector mèdic de l'Àrea de Salut de Menorca.

- Dolores Lorente Zurita, cap de servei de Serveis Generals d'atenció primària de l'Àrea de Salut de Menorca.

Si es produeix alguna vacant en la Comissió de Selecció, es nomenarà a una altra persona.  

 

ANNEX 4 Mèrits

El barem consta de tres apartats, en els que se valoraran els serveis prestats  (40%), els llocs de feina ocupats en relació amb aquell al qual s'opta (activitat professional 40%) i la formació relacionada amb el lloc convocat (20%).

1.-Serveis prestats (màxim 60 punts):

a.-Serveis prestats en categories estatutàries de gestió i serveis del subgrup C1 ...... 0,20 punts por cada mes complet de serveis prestats.

b.-Serveis prestats en categories estatutàries de gestió i serveis del subgrup C2 ....... 0,18 punts por cada mes complet de serveis prestats.

2.-Llocs de feina en relació al qual s'opta (màxim 60 punts):

a.-Llocs de prefectura (màxim 40 punts):

-Haver ocupat llocs de prefectura amb un complement de destinació superior al nivell 19...0,20 punts per cada mes complet.

-Haver ocupat llocs de prefectura amb un complement de destinació del nivell 19...............0,15 punts por cada mes complet.

-Haver ocupat llocs de prefectura amb un complement de destinació inferior al nivell 19....0,10 punts per cada mes complet.

b.-Altra experiència professional relacionada amb el lloc al qual s'opta, segons el que s'estableixi en aquesta convocatòria  (màxim 20 punts) ...... 0,10 punts por cada mes complet.

Als efectes del punt anterior, es considerarà altra experiència professional amb el lloc la següent:

-Haver treballat en les unitats d'Admissió d'hospitals i atenció primària.

-Qualsevol altra àrea que la Comissió de Selecció, justificadament, consideri relacionada amb les funcions del lloc.

3.-Formació relacionada amb el lloc al qual s'opta (màxim 30 punts):

Per cada crèdit o per cada 10 hores, com a docent o discent en cursos, seminaris, tallers, congressos o jornades, que estiguin relacionats directament amb el contingut del lloc al qual s'opta  … 0,10 punts

Als efectes del punt anterior, se consideren relacionades les àrees temàtiques següents:

-Qualitat.

-Prevenció riscos laborals.

-Gestió de personal.

-Atenció a les persones usuàries.

-Facturació.

-Qualsevol altra àrea que la Comissió de Selecció, justificadament,  consideri relacionada amb les funcions del lloc de feina.

 

Per a la valoració dels cursos, seminaris, tallers, congressos o jornades, es requereix el següent:

-Organitzats o impartits per alguna administració pública (d'acord amb l'article 2.3 de la Llei  39/2015) o per alguna universitat, el que ha de constar en el corresponent  certificat. En el cas que l'activitat hagi estat organitzada per qualsevol organisme públic i entitat de dret públic conforme a l'article 2.2.a) de la Llei 39/2015, la persona interessada ha d'acreditar aquesta condició.

-Promoguts per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i impartits en virtut de convenis subscrits amb les administracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditats i/o subvencionats per aquestes, el que ha de constar en el corresponent certificat.

-Realitzats en virtut dels acords de formació continuada en les administracions públiques i que estiguin organitzats per qualsevol del promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

Quant al nivell de coneixements de català, només es valorarà el títol, diploma o el certificat oficial que tingui la persona concursant sempre que no sigui un requisit de la corresponent categoria estatutària. 

- Per tenir acreditat el coneixement de català mitjançant els certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública o els expedits, els reconeguts com a equivalents o els homologats per la Direcció General de Política Lingüística que acreditin tenir el nivell B2 … 3 punts.

-Per tenir acreditat el coneixement de català mitjançant els certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública o els expedits, els reconeguts com a equivalents o els homologats per la Direcció General de Política Lingüística que acreditin tenir el nivell C1 … 4 punts

-Per tenir acreditat el coneixement de català mitjançant els certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública o els expedits, els reconeguts com a equivalents o els homologats per la Direcció General de Política Lingüística que acreditin tenir el nivell C2 … 5 punts

(Només es valorarà el major nivell que tengui la persona concursant)

-Per tenir acreditat el coneixement de català mitjançant els   certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública o els expedits, els reconeguts com a equivalents o els homologats per la Direcció General de Política Lingüística que acreditin tenir el nivell E (llenguatge administratiu)  …1 punt

(Se acumula a qualsevol altre nivell que es tengui)