Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 536851
Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 327/2021 de 4 de novembre, relatiu al canvi de representant de la Comissió Tècnica Assessora en matèria de Patrimoni Històric

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 2 del Reglament de funcionament de les comissions tècniques assessores en matèria d'Urbanisme i Ordenació del Territori i Patrimoni Històric del Consell Insular de Menorca, determina la composició i nomenament dels membres de les comissions tècniques assessores en matèria d'urbanisme i ordenació del territori i patrimoni històric.

El Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió extraordinària de dia 22 de juliol de 2019, acordà que la Comissió Tècnica Assessora en matèria de Patrimoni Històric estaria integrada per un/a president/a, un/a vicepresident/a i dinou vocals;

Per Decret de Presidència núm. 47/2020, de 17 de febrer, es nomena, entre d'altres, la senyora Paula Ferrando Julià com a representant del Grup Unides Podem en la Comissió Tècnica Assessora en matèria de Patrimoni Històric;

Per Decret de Presidència núm. 270/2021 de 25 d'agost, cessa la senyora Paula Ferrando Julià, com a directora insular d'Habitatge, Participació Ciutadana i Voluntariat, amb efectes de dia 31 d'agost de 2021.

Per Decret de Presidència núm. 272/2021 de 25 d'agost, es nomena la senyora Maria Rosario Román Rivas, com a directora insular d'Habitatge, Participació Ciutadana i Voluntariat, amb efectes de dia 1 de setembre de 2021.

Atès que el Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Menorca (Registre d'entrada núm. 015901 de 23 de juny de 2021) ha proposat el canvi del seu membre suplent;

Atès que el Grup Unides Podem (Registre d'entrada núm. 026463 de 21 d'octubre de 2021) ha comunicat el nom de la persona que ha d'assumir la representació d'aquest grup en la Comissió Tècnica Assessora en matèria de Patrimoni Històric;

Com a presidenta del Consell Insular de Menorca, en exercici de les competències atribuïdes per l'article 9 de la Llei 8/2000 de 27 d'octubre, de consells insulars;

RESOLC

Primer. Cessar com a membres vocals de la Comissió Tècnica Assessora en matèria de Patrimoni a:

- Sr. David Huguet Seguí (suplent), en representació del Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Menorca

- Sra. Paula Ferrando Julià (titular), en representació del Grup Unides Podem

Segon. Nomenar com a membres vocals de la Comissió Tècnica Assessora en matèria de Patrimoni Històric a:

- Sr. Iván Vidal Cavero (suplent), en representació del Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Menorca

- Sra. Maria Rosario Román Rivas (titular), en representació del Grup Unides Podem

Tercer. Que es notifiqui aquesta resolució a les persones interessades i se'n publiqui el seu contingut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici que aquesta resolució produeixi efectes des de la data de la seva signatura.

Quart. Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que tengui lloc.

Maó, 8 de novembre de 2021

Per delegació de la presidenta La secretària Rosa Salord Olèo

(Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)