Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 538475
Correcció d’ errors de la resolució del director gerent de l’ Hospital Universitari Son Espases, de 2 de novembre de 2021 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de Cap de Secció de Neurocirurgia de l’Hospital Universitari Son Espases

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

  1. Mitjançant de la resolució del director gerent  de l' Hospital Universitari Son Espases,  de 2 de novembre de 2021 – publicada en BOIB núm. 153,  de 6 de novembre de 2021 –  per la qual es convoca la provisió del lloc de treball,  procediment de lliure designació, de Cap de Secció de Neurocirurgia de l'Hospital Universitari Son Espases.

  2. S'ha advertit una errada,  en l'Annex I,  punt 4.2

Fonaments de dret

  1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que “les Administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.

  2. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

  1. Rectificar la errada  observada en la resolució del director gerent  de l' Hospital Universitari Son Espases,  de 2 de novembre de 2021 – publicada en BOIB núm. 153,  de 6 de novembre de 2021 –  per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de Cap de Secció  de Neurocirurgia de l'Hospital Universitari Son Espases. (ANEXO).

  2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les persones candidates disposen d'un nou termini de vint dies naturals a explicar des de l'endemà al de la publicació d'aquesta correcció d'errors en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 9 de novembre de 2021

El director gerent de l' Hospital Universitari Son Espases Josep Manuel Pomar Reynes P.D. Consellera de Administracions Públiques i modernització (Resolució de 03/11/2020 BOIB nº 191 de 07/11/2020) P.D. Director General del Servei Balear de Salut (Resolució de 11.03.2021 BOIB núm 39 de  20/03.2021)

 

ANNEX Correcció d'errors

En l'Annex I,  punt 4.2

On diu:

4.2 L'òrgan convocant designa com a assessors per resoldre la convocatòria a:

a. IbSalut: Francesc Miquel Alberti Homar (Titular)

Suplent: Mª Eugenia Carandell Jager

b. Hospital U Son Espases: Mª Carmen Sanclemente Anso (Titular)

Suplent: Marta de la Cruz Ruiz

c. Cap Servei: Victor González Jiménez (Titular)

d. Facultatiu del Servei: Victor González Jiménez (Titular)

Suplent: Victor Goliney Goliney

e. Cap servei altre especialitat:  Joan Figuerola Mulet (Titular) y Julio Velasco Roca (Titular)

Suplent: Josefa Terrasa Pons

Ha de dir:

4.2 L'òrgan convocant designa com a assessors per resoldre la convocatòria a:

a. IbSalut: Francesc Miquel Alberti Homar (Titular)

Suplent: Mª Eugenia Carandell Jager

b. Hospital U Son Espases: Mª Carmen Sanclemente Anso (Titular)

Suplent: Marta de la Cruz Ruiz

c. Cap servei altre especialitat:  Joan Figuerola Mulet (Titular) y Julio Velasco Roca (Titular)

Suplent: Josefa Terrasa Pons