Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE BUNYOLA

Núm. 537324
Resolució de Batlia núm. 2021-1088 de l'Ajuntament de Bunyola per la qual s'ha dictat el cessament de personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el Decret 2021-0101, de 2 de febrer (BOIB núm. 15, de 4 de febrer), la senyora Mercè Salvador Llonch va ser nomenada personal eventual de la Batlia per ocupar el lloc de treball de coordinadora de regidories.

Vist l'escrit de 2 de novembre, amb registre d'entrada núm. 2021-E-RC-2802, comunicant la renuncia per part de la senyora Mercè Salvador Llonch al nomenament com a personal eventual d'aquest Ajuntament.

En virtut de les atribucions que per Llei em són conferides, i especialment les assenyalades a l'art. 41.14, apartat d) del RD 2568 de 28 de novembre de 1986, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i atès l'establert a l'article 104.2. i 104 bis 1.b) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, relatiu al nomenament i cessament del personal eventual, en relació a la remissió de l'article 176 del RDL 781/86, de 18 d'abril,

Per tot això, dict el següent

DECRET

Primer. Es disposa el cessament de la senyora Mercè Salvador Llonch com a personal eventual de la Batlia en el lloc de treball de coordinadora de regidories, amb efectes de 12 de novembre, i se li agraeixen els serveis prestats.

Segon. Es disposa la publicació d'aquest Decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer. Donar trasllat a Ple en la primera sessió que celebri.

Quart. Notificar la present resolució a la interessada.

 

Bunyola, 9 de novembre de 2021

El batle

Andreu Bujosa Bestard