Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 536857
Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 329/2021 de 4 de novembre, relatiu al canvi de representant suplent del Grup Unides Podem en la Comissió Tècnica Assessora en matèria d’Urbanisme i Ordenació del Territori

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 2 del Reglament de funcionament de les comissions tècniques assessores en matèria d'urbanisme i ordenació del territori i patrimoni històric del Consell Insular de Menorca preveu la composició i nomenament dels seus membres, i contempla que el nomenament i la designació dels diferents membres, titulars i suplents, correspon a la presidència del Consell Insular.

El Ple del Consell Insular, en sessió de caràcter extraordinari de 22 de juliol de 2019, acordà que la Comissió Tècnica Assessora en matèria d'Urbanisme i Ordenació del Territori estarà integrada per un/a president/a, un/a vicepresident/a i disset vocals.

Per Decret de Presidència núm. 589/2019 de 18 de novembre, es nomena, entre d'altres, la senyora Paula Ferrando Julià com a representant suplent del Grup Unides Podem en la Comissió Tècnica Assessora en matèria d'Urbanisme i Ordenació del Territori.

Per Decret de Presidència núm. 270/2021 de 25 d'agost, cessa la senyora Paula Ferrando Julià, com a directora insular d'Habitatge, Participació Ciutadana i Voluntariat, amb efectes de dia 31 d'agost de 2021.

Per Decret de Presidència núm. 272/2021 de 25 d'agost, es nomena la senyora Maria Rosario Román Rivas, com a directora insular d'Habitatge, Participació Ciutadana i Voluntariat, amb efectes de dia 1 de setembre de 2021.

Atès que el Grup Unides Podem (Registre d'entrada núm. 026470 de 21 d'octubre de 2021) ha comunicat el nom de la persona que ha d'assumir la suplència del vocal d'aquest grup en la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme i Ordenació del Territori;

En exercici de les competències atribuïdes per l'article 9 de la Llei 8/2000 de 27 d'octubre de consells insulars,

RESOLC

Primer. Cessar com a membre vocal suplent de la Comissió Tècnica Assessora en matèria de d'Urbanisme i Ordenació del Territori a la senyora Paula Ferrando Julià, en representació del Grup Unides Podem.

Segon. Nomenar com a membre vocal suplent de la Comissió Tècnica Assessora en matèria d'Urbanisme i Ordenació del Territori a la senyora Maria Rosario Román Rivas, en representació del Grup Unides Podem

Tercer. Que es notifiqui aquesta resolució a les persones interessades i se'n publiqui el seu contingut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), sense perjudici que aquesta resolució produeixi efectes des de la data de la seva signatura.

Quart. Que se'n doni compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.

 

Maó, 8 de novembre de 2021

 

Per delegació de la presidenta, La secretària

Rosa Salord Olèo

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)