Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 536804
Bases i convocatòria per a la provisió, mitjançant el sistema de lliure designació, d'un lloc de feina de secretari/a personal de l'Alcaldia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 5247/2021 de data 5 de novembre de 2021, en ús de les competències atorgades per l'article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, s'aprova la convocatòria i les bases per a la provisió, mitjançant el procediment de lliure designació, d'un lloc de feina de Secretari/a personal de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Marratxí, en els termes següents: 

1. Aprovar la convocatòria per a la provisió, mitjançant el procediment de lliure designació, d'un lloc de feina de Secretària personal de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Marratxí en els termes següents:

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

PRIMERA. L'objecte de la present convocatòria es proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, un lloc de feina de Secretari/a personal de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Marratxí.

Característiques del lloc de feina:

  • Denominació: Secretària d'Alcaldia i Tinència.

  • Negociat d'adscripció: Gabinet de l'Alcaldia.

  • Nivell de complement de destinació: 18

  • Complement específic: 8.693,97 €

  • Dedicació: Normal.

SEGONA. Podran participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera i laboral fix de plantilla d'aquest Ajuntament, independentment de la seva situació administrativa, excepció feta de la suspensió ferma, sempre que pertanyin a la categoria professional del subgrup C2.

TERCERA. Presentació d'instàncies.

1. Les sol·licituds per participar en la convocatòria s'ha de presentar segon el model que figura en l'annex I d'aquesta convocatòria i han d'anar dirigides al Sr. Batle de l'Ajuntament de Marratxí. S'han de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament, o en qualsevol de les formes previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. El termini per presentar les sol·licituds és de quinze (15) dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB.

3. Per ser admesos i, si escau, prendre part en la convocatòria corresponent, bastarà que les persones aspirants manifestin en les sol·licituds que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la convocatòria i adjuntin a la sol·licitud:

a) Fotocòpia acarada del document nacional d'identitat.

b) Fotocòpia acarada dels documents que acreditin el compliment dels requisits de la base segona.

c) Currículum amb la relació dels seus mèrits professionals i acadèmics.

L'Administració podrà, en qualsevol moment, exigir o comprovar l'acreditació dels mèrits al·legats.

4. Tota la documentació que es presenti en una llengua no oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears haurà d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

5. Les persones que han presentat una sol·licitud per participar a aquesta convocatòria donen consentiment perquè l'Administració tracti les seves dades personals a tots els efectes que se'n derivin.

 

QUARTA. Procediment.

Després d'haver finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Ajuntament de Marratxí publicarà una llista d'admesos i exclosos i es donarà un termini de deu dies hàbils per presentar reclamacions.

El nomenament es realitzarà per Decret de l'Alcaldia prèvia emissió d'informe, si escau, del regidor delegat de l'àrea a la que estigui adscrit el lloc de feina a cobrir. 

El Departament de Recursos Humans publicarà l'adjudicació del lloc de feina convocat a la intranet i a la pàgina web de l'Ajuntament (seu electrònica), sense perjudici que pugui declarar-se deserta si cap de les persones aspirants reuneix la idoneïtat adequada per a la seva ocupació.

Notificada la resolució a la persona interessada, si aquesta hi renuncia, es podrà proposar una nova persona candidata d'entre les persones aspirants.

CINQUENA. El termini per a resoldre la convocatòria serà d'un mes, ampliable per un altre, a comptar des de la data de publicació del llistat definitiu d'admesos i exclosos.

SISENA. El termini de pressa de possessió serà de tres dies hàbils si el lloc de treball radica a la mateixa localitat que el destí anterior, o d'un mes si radica a distinta localitat.

Notificada la resolució a la persona interessada, si aquesta hi renuncia o no pren possessió en el termini establert, es podrà proposar una nova persona candidata d'entre les persones aspirants.

SETENA. La convocatòria i les seves bases, tots els actes que es derivin del procés selectiu podran ser impugnats per les persones interessades en els terminis i formes establerts per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Marratxí,  9 de novembre de 2021

El batle

Miquel Cabot Rodríguez.