Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 536935
Departament de Personal. Negociat de Selecció y Provisió. Cessament i nomenament òrgan directiu de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 Mitjançant acord de la Junta de Govern número 20211027_01_017 de data 27 d'octubre de 2018 es va acordar el següent:

1er- Cessar a la Sra. Sandra Solduga Costa, com a òrgan directiu per a ocupar el càrrec de Directora General de planificació i difusió de projectes estratègics de l'Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, agraint-li els serveis prestats durant el mandat del Consistori.

2n.- La data d'efectes del seu cessament serà a partir del dia  01 de novembre de 2021, essent el seu darrer dia en actiu el 31.10.2021.

3er.-Nomenar a la Sra. Marta Guijarro Mas com a òrgan directiu per a ocupar el càrrec de Directora General de planificació i difusió de projectes estratègics de l'Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, amb data d'efectes 01 novembre 2021.

4t.-Notificar la present resolució a les persones interessades i publicar el present Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, conformement el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà de rebre la present notificació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt el de reposició.

El recurs de reposició potestatiu s'ha de presentar al registre general d'aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, abans esmentada, i es considerarà desestimat quan no s'hagi resolt ni notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició. En aquest cas queda expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, conformement al que estableix l'article esmentat anteriorment, i els 45 i següents de la llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre la present notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.

 

Palma, 4 de novembre de 2021

La cap del Departament de Personal

Esperanza Vega Terrón