Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Núm. 536561
Constitució d'una borsa de treball de la plaça de Secretari/ària de l’Ajuntament d’Algaida

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Decret de Batlia 2021/0483 de data 5 de novembre de 2021 es va resoldre constituir una borsa de treball de Secretari/ària de l'Ajuntament d'Algaida, així com publicar el seu text al Butlletí Oficial de les Illes Balears, per la qual cosa es fa públic l'esmentat acord i el text íntegre:

“Per Decret de Batlia 2021-0234 de data 17 de maig de 2021, es va resoldre aprovar les bases reguladores del procés selectiu per a la cobertura amb caràcter d'interí de la plaça de Secretari/ària de l'Ajuntament d'Algaida, mitjançant constitució d'una borsa de feina, les quals foren publicades al BOIB núm. 65, de dia 20 de maig de 2021.

Una vegada finalitzat el procés selectiu i vista la proposta de nomenament realitzada pel Tribunal Qualificador en data 5 de novembre de 2021.

Atès l'anterior, en exercici de les competències que m'atribueix l'article 21 h) de la LBRL, i d'acord amb el previst a la base novena de la convocatòria, acord:

1. Constituir una borsa de treball de Secretari/ària de l'Ajuntament d'Algaida, que queda conformada per les persones que s'indiquen, en l'ordre de prelació següent:

DNI

FASE OPOSICIÓ

FASE CONCURS

TOTAL

1

43197422H

36,67

8,58

45,25

2

41586724X

39,50

0,00

39,50

3

43182869R

38,69

0,00

38,69

2. Determinar que la gestió d'aquesta borsa es durà a terme de conformitat amb el que estableixen les bases de la convocatòria.

3. Publicar aquesta resolució al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

 

Algaida, 9 de novembre de 2021

La batlessa Maria Antònia Mulet Vich