Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 537157
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 5 de novembre de 2021 per la qual es modifica la relació de persones que integren el tribunal qualificador designat per al concurs oposició convocat per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de terapeuta ocupacional

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.- Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de juny de 2021 (BOIB  núm. 85, de 29/06/2021) es varen aprovar la convocatòria, les bases, el temari i el barem de mèrits, i es va designar el tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de terapeuta ocupacional.  

2.- Circumstàncies sobrevingudes que afecten a algunes de les persones que integren el tribunal qualificador obliguen a la seva substitució per altres persones per ocupar els llocs de les secretaries titular i suplent d'aquest òrgan de selecció.

Fonaments de dret

1.- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L'article  109.2 d'aquesta normativa estableix que les administracions poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2.-  Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'article 56 de la qual disposa que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició.

Per tot això dict la següent

Resolució

1.- Modificar l'annex 4, Tribunal qualificador, de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de juny de 2021 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de terapeuta ocupacional. Els canvis en la composició de l'òrgan de selecció figuren a l'annex d'aquesta resolució.

2.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el portal web del Servei de Salut (www.ibsalut.es) i en la seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant el director general del Servei de Salut de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de la publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.

 

Palma, 5 de novembre de 2021

El director general del Servei de Salut de les Illes BalearsJulio Miguel Fuster Culebras

Per delegació de la consellera de Salut i Consum

​​​​​​​(BOIB Núm. 191, de 7/11/2020)

 

Annex Canvis en la composició del tribunal qualificador del concurs oposició de la categoria de terapeuta ocupacional

1.- La senyora Àngels Marcús Llabrés substitueix la senyora Lourdes Centenero Martínez com a secretària titular del tribunal.

2.- La senyora Irene Ruíz Aguiló substitueix el senyor Francisco Crespí Alemany com a secretària suplent del tribunal.