Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 535956
Resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per a la contractació d’una persona graduada en Ciències de la Salut per al projecte «Estudio fase III aleatorizado abierto para comparar el tratamiento con azacitidina más pevonedistat frente a azacitidina en adultos con LMA de nuevo diagnóstico ancianos y/o no candidatos a quimioterapia estándar de inducción ECSL20/097»

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), estableix en l'article 15 la competència per ordenar la inserció d'edictes en el BOIB i, en el punt 4, especifica que les institucions o ens públics no esmentats en els tres primers punts han d'acreditar els òrgans i les persones que, d'acord amb la seva normativa específica, estan facultats per ordenar o sol·licitar la inserció de textos en el BOIB. Si no hi ha acreditació específica, s'ha d'entendre que correspon a qui exerceixi la representació de l'òrgan, l'ens o la institució que emana el text.

D'altra banda, d'acord amb l'article 27 dels estatuts de la Fundació, la Direcció Gerència de la Fundació té la competència per desenvolupar la política de personal aprovada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, seleccionar el personal, subscriure o rescindir els contractes, executar els acords del Patronat en matèria de retribucions, acordar les sancions, exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació i mantenir les relacions amb els òrgans de representació de personal, a més de totes aquelles actuacions que en aquesta matèria li siguin encomanades, sense perjudici de les funcions que corresponen a la presidència.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

Ordenar la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la contractació  d'una persona graduada en Ciències de la Salut per al projecte «Estudio fase III aleatorizado abierto para comparar el tratamiento con azacitidina más pevonedistat frente a azacitidina en adultos con LMA de nuevo diagnóstico ancianos y/o no candidatos a quimioterapia estándar de inducción ECSL20/097».

 

Palma, 26 octubre de 2021

La directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació Asunción Sánchez Ochoa (En virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació, de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa)

 

ANNEX 1 Convocatòria per a la contractació d'una persona graduada en Ciències de la Salut per al projecte «Estudio fase III aleatorizado abierto para comparar el tratamiento con azacitidina más pevonedistat frente a azacitidina en adultos con LMA de nuevo diagnóstico ancianos y/o no candidatos a quimioterapia estándar de inducción ECSL20/097»

La Fundació té encomanades, entre d'altres, les funcions de gestionar mitjans i recursos al servei d'execució de programes d'investigació clínica, bàsica i aplicada, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la salut.

Per a poder dur a terme aquestes funcions, la Fundació necessita efectuar la incorporació temporal d'una persona graduada en Ciències de la Salut per a dur a terme el projecte en investigació «Estudio fase III aleatorizado abierto para comparar el tratamiento con azacitidina más pevonedistat frente a azacitidina en adultos con LMA de nuevo diagnóstico ancianos y/o no candidatos a quimioterapia estándar de inducción ECSL20/097».

L'article 23.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix els criteris que han de seguir els ens públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma en la contractació de personal laboral.

Els articles 17 i 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposen que s'han d'aplicar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en les contractacions.

L'apartat segon B de l'Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007, de modificació de l'àmbit d'aplicació i de determinació de l'abast de control del punt 5 de l'Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 1995, preveu la comptabilitat i la rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa a la selecció de personal dels ens públics de la Comunitat Autònoma.

Per tot això, i en l'exercici de les competències que m'atribueix l'article 28.1 i dels estatuts fundacionals vigents,

Convoc

El procés per a la contractació d'una persona graduada en Ciències de la Salut per a dur a terme el projecte «Estudio fase III aleatorizado abierto para comparar el tratamiento con azacitidina más pevonedistat frente a azacitidina en adultos con LMA de nuevo diagnóstico ancianos y/o no candidatos a quimioterapia estándar de inducción ECSL20/097» amb els requisits, les característiques i els criteris de selecció següents:

I. Requisits de la plaça

 • Tenir el títol de grau o equivalent en Ciències de la Salut.
 • Tenir el certificat de B2 de llengua catalana.
 • Tenir el certificat del curs de Bones Pràctiques Clíniques GCP ICH E6 (R2).
 • Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) es permeti l'accés a l'ocupació pública.
 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
 • Formulari d'autoavaluació emplenat (annex 3 de la convocatòria).

No es valoraran els CV de les persones que no compleixin amb els requisits.

II. Funcions

 • Assegurar el compliment del protocol d'acord al calendari de proves del protocol, de les normes de bona pràctica clínica i de la legislació vigent.
 • Facilitar la comunicació i la coordinació entre el promotor de l'estudi, CRO, CRA i l'equip investigador.
 • Assistir a les reunions de l'equip investigador.
 • Manejar i processar les mostres de laboratori segons normativa ICH E6 (R2) i IATA.
 • Gestionar la documentació relacionada amb el projecte d'investigació: comunicació amb CEIm,  manteniment de l'arxiu d'investigació d'acord amb la normativa vigent.
 • Gestionar el quadern de recollida de dades electrònic.
 • Gestionar les visites d'assaig de pacients.
 • Gestionar visites de monitorització.
 • Gestionar visites d'inspecció/auditoria.
 • Fer servir aplicacions web de resposta interactiva (IWRS).
 • Resolució de discrepàncies.
 • Notificació d'esdeveniments de farmacovigilància i efectes adversos greus.

III. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar al registre físic de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (Carretera Valldemossa, 79, Son Espases, Edifici S, primera planta) o mitjançant el correu electrònic del Departament de Recursos Humans (idisba.rrhh@ssib.es)(1).

El termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria. 

Les persones aspirants hauran de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits que al·leguin en la forma que estableixen aquestes bases. No es podrà valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

(1) Els documents adjunts al correu electrònic han d'estar en format PDF i comprimits a un únic ZIP.

IV. Admissió de les persones aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i de la documentació relativa als requisits per participar en el procediment de selecció, es publicarà una resolució, en la pàgina web de la Fundació, mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes de exclusió.

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, a partir del dia següent a la publicació de la resolució provisional, per esmenar els defectes o adjuntar la documentació que sigui preceptiva. En cas de no esmenar o adjuntar la documentació indicada, s'entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud.

Finalitzat el termini indicat en el paràgraf anterior, es dictarà una resolució mitjançant la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu, amb les instruccions perquè qui vulgui procedir amb l'entrevista pugui confirmar la seva assistència. S'obrirà un termini de 3 dies hàbils per presentar al·legacions de les puntuacions obtingudes al llistat definitiu.

V. Reserva en favor de les persones amb discapacitat

Existeix a l'IdISBa una reserva del 7 % dels llocs de treball per a persones amb discapacitat, segons el Reial decret llei  5/2015 del TREBEP. No obstant això, aquesta plaça no està reservada per a aquesta finalitat.

VI. Tribunal qualificador

 • Joan Bargay Lleonart, cap del Servei d'Hematologia, Hospital Universitari Son Llàtzer.
 • Raquel del Campo García, metge hematòloga adjunta, Hospital Universitari Son Llàtzer.
 • Maria Fiorella Sarubbo, responsable de la Unitat d'Investigació, Hospital Universitari Son Llàtzer.
 • Responsable de Recursos Humans de l'IdISBa, en qualitat de secretari o secretària del tribunal.

El tribunal qualificador pot declarar, previ informe motivat, la convocatòria deserta per la no adequació de candidats i candidates.

VII. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa

Una vegada finalitzat el procés selectiu, el tribunal qualificador elaborarà una resolució definitiva de totes les persones aspirants que formin part del procés selectiu, per ordre de puntuació obtinguda. Aquesta resolució serà publicada a la web de la Fundació.

La contractació de la persona aspirant més idònia es realitzarà d'acord amb l'ordre de prelació.

VIII. Modalitat de contractació

Contracte por obra i servei a temps parcial (a raó de 19 hores setmanals) amb una durada de 12 mesos, amb possibilitat de pròrroga, en el projecte «Estudio fase III aleatorizado abierto para comparar el tratamiento con azacitidina más pevonedistat frente a azacitidina en adultos con LMA de nuevo diagnóstico ancianos y/o no candidatos a quimioterapia estándar de inducción ECSL20/097».

Remuneració: 12 250,08 euros bruts anuals (prorrata de les pagues extraordinàries inclosa).

Ubicació del centre de treball: Hospital Universitari Son Llàtzer, Servei d'Hematologia.

IX. Acreditació de requisits i mèrits

Els requisits i mèrits que al·leguin les persones aspirants s'han d'acreditar mitjançant la presentació de còpia o còpia confrontada de la següent documentació.

a. Experiència professional: mitjançant certificat signat per la persona responsable de l'entitat on s'han prestat els serveis amb especificació del temps d'experiència en els diferents àmbits que es valoren en aquesta convocatòria. En cas de no ser possible, s'ha de presentar contracte i vida laboral.

b. Titulació acadèmica: còpia de les dues cares del títol.

c. Cursos, seminaris, beques, etc.: còpia dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s'han dut a terme, amb expressió del nombre d'hores de durada de l'acció formativa.

d. Coneixements orals i escrits d'idiomes: mitjançant còpia de certificat expedit per l'òrgan competent (EOI, Conselleria, UIB o altres universitats o centres d'acreditació de reconegut prestigi).

e. Publicacions: còpia de la primera pàgina de la publicació.

Els mèrits s'han d'acreditar amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants han de presentar tots els documents acreditatius dels seus mèrits ordenats d'acord amb els apartats del barem de mèrits i numerats correlativament (juntament amb l'autobarem que acompanya a aquestes bases).

La documentació acreditativa de tots els mèrits s'hauran de presentar juntament amb la sol·licitud. En cas d'haver-hi presentat inicialment còpies no confrontades, s'haurà de presentar a l'entrevista la documentació original acreditativa de tots els mèrits.

X. Procediment de selecció (10 punts)

Valoració de mèrits acreditats per les persones aspirants, d'acord amb el següent barem, a més d'una entrevista personal:

1. Experiència professional (3 punts màx.)

 • Experiència en coordinació d'assajos clínics/data manager en l'àmbit sanitari.

(0.10 punts per cada mes; 2 punts màx.)

 • Experiència laboral en l'àmbit sanitari. (0.05 punts per cada mes; 1 punt màx.)

2. Formació relacionada amb el lloc de treball (3 punts màx.)

 • Cursos relacionats amb la coordinació d'assajos clínics.

(0.05 punts per hora acreditada; 1 punt màx.)

 • Cursos en formació de bases de dades i anàlisi estadístic (Excel, Access, SPSS, etc.). (0.03 punts per hora acreditada; 1 punt màx.)
 • Cursos de formació en prevenció de riscs al laboratori.

(0.03 punts per hora acreditada; 1 punt màx.)

3. Activitat científica i participació en projectes d'investigació (2 punts màx.)

 • Participació en assajos clínics en l'àmbit sanitari. (0.05 punts per assaig; 1 punt màx.)
 • Comunicacions a congressos:

o Comunicació oral (0.05 punts per comunicació; 0.5 punts màx.)

o Comunicació pòster (0.025 punts per comunicació; 0.5 punts màx.)

4. Coneixements d'idiomes (1 punt màx.)

Només es valorarà el nivell més alt.

 • Català:

o Nivell C1. (0.25 punts)

o Nivell C2. (0.5 punts)

 • Anglès:

o Nivell B2. (0.25 punts)

o Nivell C1. (0.5 punts)

5. Entrevista personal (1 punt màx.)

L'entrevista versarà sobre temes relacionats amb la present oferta de treball. La persona candidata haurà d'aportar a l'entrevista els documents originals per a poder acarar-los en cas de no haver-los aportat acarats prèviament amb la sol·licitud.

El dia i l'hora de l'entrevista es publicaran a la web de la Fundació: www.idisba.es. La persona candidata ha de confirmar la realització de l'entrevista perquè li sigui adjudicada una hora concreta. En el supòsit que l'entrevista es realitzi per mitjans virtuals, la documentació original s'haurà de presentar quan així ho requereixi el Departament de Recursos Humans. La no realització de l'entrevista suposarà l'exclusió del procés selectiu.

XI. Recursos

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que es pugui interposar un altre recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social.

 

Palma, 26 octubre de 2021

La directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació Asunción Sánchez Ochoa (En virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació, de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa)

 

 

ANNEX 2 Formulari d'inscripció per a la contractació d'una persona graduada en Ciències de la Salut en el projecte «Estudio fase III aleatorizado abierto para comparar el tratamiento con azacitidina más pevonedistat frente a azacitidina en adultos con LMA de nuevo diagnóstico ancianos y/o no candidatos a quimioterapia estándar de inducción ECSL20/097» de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears

Nom:

Cognoms:

DNI/NIE:

Direcció:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:

EXPÒS

Que he tingut coneixement de la convocatòria per a la contractació d'una persona graduada en Ciències de la Salut per el projecte «Estudio fase III aleatorizado abierto para comparar el tratamiento con azacitidina más pevonedistat frente a azacitidina en adultos con LMA de nuevo diagnóstico ancianos y/o no candidatos a quimioterapia estándar de inducción ECSL20/097» de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

- Titulació exigida com a requisit. (Documents 1)

 • Títol de grau. (Doc. 1.1)
 • Certificat català B2. (Doc. 1.2)
 • Certificat de Bones Pràctiques Clíniques (GCP ICH E6 R2) actualitzat. (Doc. 1.3)

- Fotocòpia del DNI o NIE. (Document 2)

- CV actualitzat. (Document 3)

- Documentació acreditativa dels mèrits i autobarem emplenat per la persona interessada. (Especificar a l'autobarem)  

DECLAR

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el meu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

Així, per tot l'exposat,

SOL·LICIT

La meva admissió per a formar part del procés selectiu per a la contractació d'una persona amb grau en Ciències de la Salut per al projecte «Estudio fase III aleatorizado abierto para comparar el tratamiento con azacitidina más pevonedistat frente a azacitidina en adultos con LMA de nuevo diagnóstico ancianos y/o no candidatos a quimioterapia estándar de inducción ECSL20/097» de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

Palma, _____________________

 

Signatura

 

ANNEX 3 AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS

Procés selectiu per a la contractació d'una persona graduada en Ciències de la Salut per al projecte «Estudio fase III aleatorizado abierto para comparar el tratamiento con azacitidina más pevonedistat frente a azacitidina en adultos con LMA de nuevo diagnóstico ancianos y/o no candidatos a quimioterapia estándar de inducción ECSL20/097»

NOM

 

PUNTS MÀX.

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA ADJUNTA*

1. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

3

 

 

Experiència en coordinació d'assajos clínics/data manager en l'àmbit sanitari (0.10 p. per mes)

2

 

 

Experiència laboral en l'àmbit sanitari (0.05 p. per mes)

1

 

 

2. FORMACIÓ RELACIONADA AMB EL LLOC DE TREBALL

3

 

 

Cursos relacionats amb la coordinació d'assajos clínics (0.05 p. per h)

1

 

 

Cursos en formació de bases de dades i anàlisi estadístic (0.03 p. per h)

1

 

 

Cursos en formació en maneig mostres, prevenció de riscs al laboratori (0.03 p. per h)

1

 

 

3. ACTIVITAT CIENTÍFICA

2

 

 

Participació en assajos clínics en l'àmbit sanitari (0.05 p. per assaig)

1

 

 

Comunicació: oral (0.05 p. per comunicació oral)

0.5

 

 

Comunicació: pòster (0.025 p. per comunicació pòster)

0.5

 

 

4. IDIOMES

1

 

 

Català: nivell C1

0.25

 

 

Català: nivell C2

0.5

 

 

Anglès: nivell B2

0.25

 

 

Anglès: nivell C1

0.5

 

 

5. ENTREVISTA

1

X

 

TOTAL

 

* És necessari especificar amb claredat cadascun dels documents acreditatius que adjunteu per al correcte còmput de la puntuació. (Ex.: certificat B2 d'anglès de l'EOI de Palma)