Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 537710
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de rectificació d’errades de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB EXT. núm. 150 d’1 de novembre de 2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.En el BOIB EXT. núm. 150, d'1 de novembre de 2021, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

S'ha advertit una errada en la columna de requisits per ocupar el lloc de feina de cap de la Secció de l'Equip Tècnic de Seguretat i Formació, amb codi F01150003, de l'annex 4 de Llocs de feina inclosos en la convocatòria de provisió

2. En el BOIB 155, de 9 de novenbre de 2021 s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de rectificació d'errades de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

S'ha advertit una errada en la versió castellana en la taula publicada del lloc de treball F014702P8, a la columna NP hi figura un 8, quan hi ha de figurar un 7.

Fonaments de dret

1. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

3. D'altra banda, l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratius correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

4. El Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears (BOIB extraordinari núm. 20, de 14 de febrer).

5. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB extraordinari núm. 21, de 15 de febrer).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar l'Annex 4 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB EXT. núm 150 d'1 de novembre de 2021), en els termes següents:

On hi diu:

CONSELLERIA / O.A.

CENTRE DIRECTIU

UNITAT

CODI LLOC

NOM DEL LLOC

DESTÍ

N.L.

C.ESPEC.

CD

TP

FP

A.P.

GRUPS

COSSOS

REQUISITS

OBS.

N.CAT.

RD

O.A. INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (IBASSAL)

DIRECCIÓ DE L'IBASSAL

DIRECCIÓ DE L'IBASSAL (PALMA)

F01150003

CAP DE LA SECCIÓ DE L'EQUIP TÈCNIC DE SEGURETAT I FORMACIÓ

PALMA

1

12091,38

25

L

C

AA

A1/A2

2510/2511/

251G/252G

ARQUITECTE/A O ARQUITECTE/A TÈCNIC/A O ENGINYERIA SUPERIOR O ENGINYERIA TÈCNICA I TÈCNIC/A SUPERIOR DE PRL, ESP. ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA I COS FACULTATIU SUPERIOR ESPECIALITAT TÈCNIC/A SUPERIOR DE PRL O COS FACULTATIU TÈCNIC ESPECIALITAT TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE PRL I 1 ANY D'EXPERIÈNCIA COM A TÈCNIC DE SEGURETAT

HDE, IN, RDT

B2

N

Hi ha de dir:

CONSELLERIA / O.A.

CENTRE DIRECTIU

UNITAT

CODI LLOC

NOM DEL LLOC

DESTÍ

N.L.

C.ESPEC.

CD

TP

FP

A.P.

GRUPS

COSSOS

REQUISITS

OBS.

N.CAT.

RD

O.A. INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (IBASSAL)

DIRECCIÓ DE L'IBASSAL

DIRECCIÓ DE L'IBASSAL (PALMA)

F01150003

CAP DE LA SECCIÓ DE L'EQUIP TÈCNIC DE SEGURETAT I FORMACIÓ

PALMA

1

12091,38

25

L

C

AA

A1/A2

2510/2511/

251G/252G

ARQUITECTE/A O ARQUITECTE/A TÈCNIC/A O ENGINYERIA SUPERIOR O ENGINYERIA TÈCNICA I TÈCNIC/A SUPERIOR DE PRL, ESP. SEGURETAT EN EL TREBALL I COS FACULTATIU SUPERIOR ESPECIALITAT TÈCNIC/A SUPERIOR DE PRL O COS FACULTATIU TÈCNIC ESPECIALITAT TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE PRL I 1 ANY D'EXPERIÈNCIA COM A TÈCNIC DE SEGURETAT

HDE, IN, RDT

B2

N

​​​​​​​2. Rectificar la versió castellana de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de rectificació d'errades de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 155, de 9 de novembre) en els termes següents:

«Donde dice:

CONSEJERÍA / O.A.

CENTRO DIRECTIVO

UNIDAD

CÓDIGO PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO

DESTINO

N.P.

C.ESPEC.

CD

TP

FP

A.P.

GRUPOS

CUERPOS

REQUISITOS

OBS.

N.CAT.

RD

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

PUESTOS BASE DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES (PALMA)

F014702P8

PUESTO BASE AUXILIAR

PALMA

8

3474,1

14

L

C

AA

C2

2504

 

RDT

B2

N

Debe decir:

CONSEJERÍA / O.A.

CENTRO DIRECTIVO

UNIDAD

CÓDIGO PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO

DESTINO

N.P.

C.ESPEC.

CD

TP

FP

A.P.

GRUPOS

CUERPOS

REQUISITOS

OBS.

N.CAT.

RD

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES

PUESTOS BASE DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES (PALMA)

F014702P8

PUESTO BASE AUXILIAR

PALMA

7

3474,1

14

L

C

AA

C2

2504

 

RDT

B2

N

»

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en la pàgina web https://ebap.caib.es

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.​​​​​​​

Palma, 9 de novembre de 2021

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez