Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 8 de novembre de 2021 pel qual es prorroga el procediment d’elaboració del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals des Trenc – Salobrar de Campos

    Número d'edicte 11441 - Pàgina 44751

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el projecte d’execució de l’agrupació fotovoltaica Son Sunyer formada pel projecte de parc fotovoltaic Son Sunyer 1, de 4,566 MWp i 3,838 MWn promogut per Good Wind Entertainment SL, i Son Sunyer 2, de 4,566 MWp i 3,860 MWn, promogut per Ventaja Solar 2 SL, al polígon 55 parcel·les 356 i 357 de Palma

    Número d'edicte 11423 - Pàgines 44752-44754

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Informe proposta i Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de nomenament d’instructor en els procediments sancionadors en matèria de comerç

    Número d'edicte 11425 - Pàgina 44755

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

    Número d'edicte 11422 - Pàgines 44756-44761

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte de decret pel qual es despleguen diverses disposicions sobre la penetració d’energies renovables en el sistema elèctric de les Illes Balears, sobre l’autoconsum elèctric i sobre l’aprofitament de grans aparcaments en superfície i de cobertes per a la instal·lació de sistemes de generació elèctrica renovable

    Número d'edicte 11355 - Pàgines 44762-44763

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per a desplaçaments de les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per la seva participació en els Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d’Esports per a l’any 2021

    Número d'edicte 11349 - Pàgines 44764-44775

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge sobre l’establiment dels serveis mínims de compliment obligat en l’àmbit de l’entitat pública empresarial Serveis Ferroviaris de Mallorca, durant els dies 27 i 29 d’octubre i els dies 2, 4, 8, 10, 15, 17, 18, 24 i 26 de novembre de 2021

    Número d'edicte 11402 - Pàgines 44776-44778

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 14 de juliol de 2021, per la qual es convoquen ajudes per mantenir el sector lacti davant la crisi provocada per la COVID-19 per a l’any 2021

    Número d'edicte 11392 - Pàgines 44779-44781

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D'INCA

   • Acord per l’establiment i modificació dels preus privats per les activitats i serveis que presti la fundació teatre principal d’Inca

    Número d'edicte 11386 - Pàgines 44782-44784

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica el Decret de dia 26 de gener de 2021 pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca

    Número d'edicte 11426 - Pàgina 44785

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 29 d’octubre 2021, relativa a l’extinció de les ajudes per al mes de setembre de 2021, en concepte d’atorgament de la prestació econòmica d’urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

    Número d'edicte 11403 - Pàgines 44786-44791

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Modificació de la delegació d’atribucions en els departaments de serveis socials, sanitat, fira i mercat

    Número d'edicte 11404 - Pàgines 44792-44793

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Correcció d’errades advertides en la convocatòria per a la concessió d’ajudes a activitats esportives i de foment de l’esport en edat escolar del municipi de Llucmajor per a l’any 2021 (BOIB núm. 149, de 30 d’octubre)

    Número d'edicte 11391 - Pàgina 44794

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Bases reguladores i convocatòria del procediment de concessió directa de subvencions destinades a persones emprenadores per al foment de l'ocupació al municipi de Manacor

    Número d'edicte 11367 - Pàgines 44795-44804

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Decret d’alcaldia de delegació de competències a la Junta de Govern Local

    Número d'edicte 11390 - Pàgina 44805