Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 531292
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 14 de juliol de 2021, per la qual es convoquen ajudes per mantenir el sector lacti davant la crisi provocada per la COVID-19 per a l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 17 de juliol del 2021 es va publicar al BOIB núm. 95 la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 14 de juliol de 2021, per la qual es convoquen ajudes per mantenir el sector lacti davant la crisi provocada per la COVID-19 per a l'any 2021.

Una vegada publicada aquesta resolució i un cop analitzada la situació actual en relació amb la indústria làctia, es considera convenient modificar el tipus d'actuacions subvencionables, així com adaptar els límits d'ajuda que es van preveure inicialment, de manera que es modifica la resolució esmentada i, tenint en compte que el canvi pot afectar la concurrència, es reobre el termini de presentació de sol·licituds.

Per tot això, en virtut del que estableix l'article 6.1.g del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Modificar la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 14 de juliol de 2021, per la qual es convoquen ajudes per mantenir el sector lacti davant la crisi provocada per la COVID-19 per a l'any 2021, en el sentit següent:

1. Es modifica el punt 1.b de l'apartat tercer, que queda redactat de la manera següent:

«b. Titulars d'explotacions de boví de llet de les Illes Balears que com a conseqüència de la crisi de la COVID-19:

- Vegin reduït el preu de la llet per haver experimentat una reducció del que tenen pactat al seu contracte de venda o acord cooperatiu de llet vigent respecte al que tenien pactat abans d'iniciar-se la crisi el 14 de març del 2020,

- i/o hagin reduït voluntàriament la producció o el processament de llet amb la intenció d'ajustar la producció a la demanda de mercat pel que fa a la producció que tenien abans d'iniciar-se la crisi el 14 de març del 2020 i que, com a conseqüència, se n'hagi reduït la renda agrària.

La reducció, de producció i/o de preu, s'ha d'haver produït entre el 15 de març del 2020 i el 14 de març del 2021.»

2. S'afegeix un punt 1.bis a l'apartat tercer, amb el contingut següent:

«1.bis. En tot cas, no poden ser beneficiàries de les ajudes que preveu aquesta resolució les empreses que a 31 de desembre del 2019 ja estaven en crisi, d'acord amb els termes que preveu l'article 2, punt 18, del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (DOUE 187, de 26 de juny de 2014).»

3. Es modifica el punt 1.1.c de l'apartat quart, que queda redactat de la manera següent:

«c. Ocasionades per l'increment dels costos del procés industrial que són propis de l'operador o de la indústria.»

4. S'elimina el punt 1.3 de l'apartat quart.

5. Es modifica el punt 1 de l'apartat cinquè, que queda redactat de la manera següent:

«1. L'import de l'ajuda és el següent:

- En el cas de les actuacions subvencionables que preveu el punt 1.1.a de l'apartat quart d'aquesta resolució, del 90% de les despeses subvencionables fetes i degudament justificades.

- En el cas de les actuacions subvencionables que preveuen els punts 1.1.b i 1.1.c de l'apartat quart, del 70% de les despeses subvencionables fetes i degudament justificades.

- En el cas de les actuacions subvencionables que preveu el punt 1.2 de l'apartat quart, del 100% de les despeses subvencionables fetes i degudament justificades.

En cap cas es poden superar els límits que preveuen els punts següents.»

6. Es modifica el punt 2 de l'apartat cinquè, que queda redactat de la manera següent:

«2. L'import màxim que pot percebre cada beneficiari és:

2.1 En el cas de les despeses que assenyala el punt 1.1.a de l'apartat quart d'aquesta resolució:

- Despeses de processament de quallada pasteuritzada: 1,323 €/kg.

- Despeses de processament de formatge en barra: 1,85 €/kg.

- Despeses de transport: 0,04 €/l entre les illes i 0,07 €/l entre les Illes i la Península.

- Despeses pel diferencial entre el preu que rep la indústria en cas de venda de la llet i el que paga la mateixa indústria al ramader: 0,07 €/l.

- Despeses de tractament tèrmic: 0,02 €/l.

- Despeses d'emmagatzematge i congelació: 0,07 €/kg.

Aquest càlcul s'efectuarà sobre la llet processada i incrementada entre el 15 de març del 2020 i el 14 de març del 2021.

2.2 En el cas de les despeses que assenyala el punt 1.1.b de l'apartat quart d'aquesta resolució:

- Despeses de processament de quallada pasteuritzada: 1,323 €/kg.

- Despeses de processament de formatge en barra: 1,85 €/kg.

- Despeses de tractament tèrmic: 0,02 €/l.

- Despeses d'emmagatzematge i congelació: 0,07 €/kg.

Aquest càlcul s'efectuarà sobre la llet processada amb el nou procés entre el 15 de març del 2020 i el 14 de març del 2021.

2.3 En el cas de les despeses que assenyala el punt 1.1.c de l'apartat quart d'aquesta resolució:

- Despeses pel diferencial entre el preu que rep la indústria en cas de venda de la llet i el que paga la mateixa indústria al ramader: 0,07 €/l.

- Despeses de tractament tèrmic: 0,02 €/l.

- Despeses d'emmagatzematge i congelació: 0,07 €/kg.

- Despeses de transport: 0,04 €/l entre les illes i 0,07 €/l entre les Illes i la Península.

- Despeses derivades de la conservació o transformació de la llet de la pròpia explotació com a quallada pasteuritzada per comercialitzar-la posteriorment a la indústria o a través de l'operador lacti: 0,24 €/kg.

Aquest càlcul s'efectuarà sobre la llet processada entre el 15 de març del 2020 i el 14 de març del 2021.

2.4 En el cas de les despeses que assenyala el punt 1.2 de l'apartat quart d'aquesta resolució, l'ajuda màxima és de:

- 0,07 €/l per als titulars d'explotacions de boví de llet de les Illes Balears que, com a conseqüència de la crisi de la COVID-19, vegin reduït el preu de la llet per haver experimentat una reducció del preu pactat al seu contracte de venda de llet vigent,

- o, en el cas de titulars d'explotacions de boví que hagin reduït voluntàriament la producció o el processament de llet amb la intenció d'ajustar la producció a la demanda de mercat, de 0,15 €/l de llet de menys que s'hagi produït i processat respecte al mateix període d'abans de la pandèmia.»

7. Es modifica el punt 5 de l'apartat cinquè, que queda redactat de la manera següent:

«5. La comprovació de la llet entregada s'ha de fer comparant les dades del sistema unificat d'informació del sector lacti (INFOLAC) del període del 15 de març del 2020 al 14 de març del 2021 respecte al mateix període de l'any anterior.

Per a les empreses que recullen llet, s'ha de comparar la diferència en el període comprès entre el 15 de març del 2020 i el 14 de març del 2021, i per a les empreses de venda directa, la declaració que correspongui als anys 2020 i 2021.

En el cas de persones beneficiàries d'aquesta mateixa línia d'ajuda en la convocatòria de l'any 2020, s'ha de comparar la diferència en el període comprès entre l'1 de juliol del 2020 i el 14 de març del 2021.»

Segon

Es reobre el termini de presentació de sol·licituds que preveu l'apartat sisè de la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 14 de juliol de 2021, per la qual es convoquen ajudes per mantenir el sector lacti davant la crisi provocada per la COVID-19 per a l'any 2021, des del dia següent de la publicació d'aquesta resolució al BOIB fins al 19 de novembre del 2021.

Tercer

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

   

Palma, 5 de novembre de 2021

La presidenta del FOGAIBA

María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño