Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Extracte de la Resolució de data 2 de novembre de 2021 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’autoritza el canvi de combustible d’establiments de benefici. Explotació minera Coll de sa Grava Sant Miquel, 54

    Número de registre 11424 - Pàgina 44806

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions MOVES III

    Número de registre 11421 - Pàgines 44807-44817

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per a desplaçaments de les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per la seva participació en els Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d’Esports per a l’any 2021

    Número de registre 11347 - Pàgina 44818

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 806/2020 relatiu al projecte bàsic de reforma de nau industrial situat al carrer Licorers, núm. 3, al terme municipal de Marratxí, a zona de policia

    Número de registre 11123 - Pàgina 44819

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

   • Informació pública de l’aprovació de les bases per a l’adjudicació de 46 habitatges de la promoció 54 H Inca en règim de lloguer

    Número de registre 11374 - Pàgines 44820-44837

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 d’octubre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 11412 - Pàgina 44838

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 19 d’octubre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 11413 - Pàgina 44839

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 d’octubre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 11414 - Pàgina 44840

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 de setembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 11416 - Pàgina 44841

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 d’octubre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 11417 - Pàgina 44842

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 045/18 (expedient electrònic 2018/00015371P)

    Número de registre 10615 - Pàgina 44843

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00006782V

    Número de registre 10947 - Pàgina 44844

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00013562P

    Número de registre 11093 - Pàgina 44845

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera en sessió de data 28 d’octubre de 2021 d’Aprovació Inicial d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària pel desenvolupament de la Unitat d'Actuació SFC-01 junt amb l'execució del conveni urbanístic dels terrenys afectats per la rotonda de l’hospital

    Número de registre 11397 - Pàgines 44846-44848

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Extracte de la II convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Felanitx, per pal·liar els efectes de la covid-19

    Número de registre 11387 - Pàgines 44849-44851

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Extracte de la II convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Alcúdia, per pal·liar els efectes de la covid-19

    Número de registre 11388 - Pàgines 44852-44854

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Extracte de la III convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Lloseta, per pal·liar els efectes de la covid-19

    Número de registre 11389 - Pàgines 44855-44857

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Aprovació inicial Ordenança fiscal de l'impost d'activitats econòmiques i la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida de fems, neteja viària i residus urbans

    Número de registre 11395 - Pàgina 44858

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial de modificació de crèdit 30/2021 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

    Número de registre 11399 - Pàgina 44859

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial de modificació de crèdit 32/2021 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals i baixes per anul·lacions

    Número de registre 11400 - Pàgina 44860

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació inicial de l'Ordenança de Reguladora de l'ús dels vehicles de mobilitat personal de l'Ajuntament de Sa Pobla

    Número de registre 11393 - Pàgina 44861

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Modificació puntual de les NNSS de l'Ajuntament de Sa Pobla

    Número de registre 11394 - Pàgina 44862

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Modificació de crèdit núm 15. modalitat transferència de crèdit

    Número de registre 11396 - Pàgina 44863

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de l’Estudi de Detall per a l’ordenació de volums a la parcel·la situada al carrer Torre de Can Negre, núm. 20, Ses Torres, Jesús

    Número de registre 11271 - Pàgina 44864