Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 531051
Decret d’alcaldia de delegació de competències a la Junta de Govern Local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 1787/2019

L'article 21.1 i 23.2 de la llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim local, així com l'article 41 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals (ROF) faculten al Batle a delegar part de les seves competències en la Junta de Govern Local

Tot considerant que la junta de Govern ha de ser un òrgan plural de decisió i debat entre les distintes forces que configuren l'equip de govern i tot respectant les delegacions fetes als tinents de Batle i la reserva a la Batlia de les competències necessàries per a la major operativitat i eficàcia de la gestió.

La Junta de Govern té com a competència legal l'assistència al Batle en l'exercici de les seves atribucions, així com les atribucions que el Batle o el Ple de la Corporació li deleguin, per això

HE RESOLT

Delegar en la Junta de Govern Local les següents competències:

1.- Modificar la delegació duta a terme mitjançant decret núm. 523/2019, pel que fa a l'aprovació de despeses mitjançant contractes menors, essent que la mateixa afectarà als contractes menors amb un valor superior a 1.500 € IVA exclòs.

2.- A més de l'aprovació dels projectes d'obra i de serveis quan no sigui competència del Ple de la Corporació (delegació aprovada ja per decret núm. 523/2019), delegar a la Junta de Govern les competències que de conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic corresponen al batle, sense perjudici del que es disposa a l'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic en quant a l'avocació  

Les presents delegacions tendran efectes al dia de la seva signatura i d'elles se'n donarà compte al Ple de la Corporació en la sessió d'organització del mateix, es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al portal de transparència de la seu electrònica municipal a l'apartat 1,Institucional, 1,1 Organigrama i Funcions

Ho mana i firma el Batle de sa Pobla, Llorenç Gelabert Crespí, en el dia de la signatura electrònica, jo el Secretari en don fe.

 

Sa Pobla, en el dia de la signatura electrònica (4 de novembre de 2021)

El batle

Llorenç Gelabert Crespí