Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 531241
Correcció d’errades advertides en la convocatòria per a la concessió d’ajudes a activitats esportives i de foment de l’esport en edat escolar del municipi de Llucmajor per a l’any 2021 (BOIB núm. 149, de 30 d’octubre)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

S'ha advertit una errada, que s'indica a continuació, a la convocatòria per a la concessió d'ajudes a activitats esportives i de foment de l'esport en edat escolar del municipi de Llucmajor per a l'any 2021. Amb la finalitat d'esmenar-la, i de conformitat amb el que estableix l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es du a terme la correcció següent:

Al punt 10.1 de les Bases

Allà on diu:

10.1. Amb la finalitat d'establir la puntuació de les sol·licituds presentades, els criteris de valoració per resoldre la convocatòria seran els següents:

Esportistes en edat escolar - Temporada 2021/2022

 

Llicències federatives o JEE empadronats al municipi

2 punts per esportista

Llicències federatives o JEE no empadronats al municipi

1,5 punts per esportista

Ha de dir:

10.1. Amb la finalitat d'establir la puntuació de les sol·licituds presentades, els criteris de valoració per resoldre la convocatòria seran els següents:

Esportistes en edat escolar - Temporada 2020/2021

 

Llicències federatives o JEE empadronats al municipi

2 punts per esportista

Llicències federatives o JEE no empadronats al municipi

1,5 punts per esportista

 

Llucmajor, 5 de novembre de 2021

El batle Éric Jareño Cifuentes