Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 531689
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge sobre l’establiment dels serveis mínims de compliment obligat en l’àmbit de l’entitat pública empresarial Serveis Ferroviaris de Mallorca, durant els dies 27 i 29 d’octubre i els dies 2, 4, 8, 10, 15, 17, 18, 24 i 26 de novembre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El dia 14 d'octubre de 2021, el Comitè d'Empresa de l'entitat pública empresarial Serveis Ferroviaris de Mallorca (d'ara endavant, SFM) va acordar i presentar un calendari d'aturades que afecta la totalitat de la plantilla d'SFM.

2. Les aturades són les següents:

— Mes d'octubre:

Dia 27, de les 5.30 h a les 6.30 h i de les 18.00 h a les 19.00 h.

Dia 29, de les 5.45 h a les 6.45 h i de les 17.50 h a 18.50 h.

— Mes de novembre:

Dia 2, de les 6.00 h a les 7.00 h i de les 17.50 h a les 18.50 h.

Dia 4, de les 6.00 h a les 7.30 h i de les 17.00 h a les 18.30 h.

Dia 8, de les 6.15 h a les 7.45 h i de les 17.15 h a les 18.45 h.

Dia 10, de les 5.45 h a les 7.15 h i de les 16.45 h a les 18.15 h.

Dia 15, de les 6.45 h a les 8.15 h i de les 17.00 h a les 18.30 h.

Dia 17, de les 23.00 h a les 24.00 h.

Dia 18, de les 00.00 h fins a les 4.00 h; de les 7.00 h a les 8.00 h; de les 9.00 h a les 10.00 h i de les 16.30 h a les 18.30 h.

Dia 24, de les 5.30 h a les 6.30 h; de les 8.00 h a les 9.00 h; de les 15.00 h a les 16.00 h i de les 18.00 h a les 19.00 h.

Dia 26, de les 5.45 h a les 6.45 h; de les 8.15 h a les 9.15 h; de les 14.45 h a les 15.45 h i de les 17.45 h a les 18.45 h.

3. Atès l'abast de la vaga, dirigida al total de la plantilla i que, per tant, afecta totes les línies del tren i del metro, i tenint present la necessitat d'establir un mínim de servei ferroviari durant el temps d'aturada, s'ha de compaginar el dret dels ciutadans a la mobilitat amb l'exercici lliure del dret de vaga. A aquest efecte, SFM va convocar el Comitè de Vaga per discutir i consensuar els serveis essencials que s'havien d'implantar, però no ha estat possible arribar a un acord.

4. Per aquest motiu, aquesta Administració considera necessari establir els serveis mínims per evitar perjudicis en la possibilitat de mobilitat dels ciutadans i ser respectuosos amb el dret de vaga.

Consideracions jurídiques

1. La Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears, que a l'article 117.2 determina que el transport ferroviari és un servei públic.

2. El Decret 16/1985, de 21 de febrer, d'establiment dels serveis mínims de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que estableix que el dret a la vaga del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'ha de considerar condicionat pel manteniment dels serveis essencials als diferents centres i dependències d'aquesta, a la vegada que faculta els titulars de les diverses conselleries del Govern balear perquè determinin els serveis mínims i el personal necessari per assegurar la prestació dels serveis esmentats dins l'àmbit dels departaments respectius.

3. Resulta obligat, per això, harmonitzar l'interès general i el dret de vaga mitjançant l'adopció de les mesures necessàries per assegurar el funcionament d'aquells serveis els quals tot limitant el mínim possible el contingut d'aquest dret siguin alhora suficients per garantir la mobilitat dels ciutadans.

Així, el servei de transport de viatgers que du a terme SFM ha de considerar-se un servei essencial per a la comunitat i la interrupció d'aquest —encara que temporal o per trams horaris— afectaria drets constitucionalment protegits; entre d'altres, el dret a la lliure circulació, reconegut en l'article 19 de la Constitució espanyola, en connexió amb el dret al treball.

Convocar aturades parcials provoca un gran disturbi en la gestió i l'explotació del transport ferroviari, ja que els seus efectes transcendeixen més enllà i fan molt difícil la restauració del servei durant la resta de la jornada.

Aquests períodes d'aturada coincideixen amb els trams horaris de major afluència de persones usuàries, ja que es fan en els períodes de desplaçament d'inici i finalització de la jornada laboral, i d'entrada als centres d'estudis i sortida d'aquests, i el mateix es pot dir dels trams horaris d'horabaixa.

Les conseqüències per a les persones usuàries són evidents (dificultat per exercir el dret a la lliure circulació i dificultat per exercir el dret al treball), amb l'obligatorietat de la recerca d'un sistema alternatiu de transport —el particular, cotxe; o el col·lectiu, autobusos—, el que provocarà un increment del trànsit en les hores d'entrada a Palma i en unes carreteres ja saturades.

Un darrer argument, a més a més, que ha d'entrar en l'equació es basa en la sostenibilitat i l'eficiència energètica del transport ferroviari. La corba de major utilització del tren i del metro, que coincideix amb els horaris d'aturada convocats, indica que en aquestes hores es concentra el major volum de persones usuàries. Per tant, si no s'estableixen uns serveis mínims s'hauran d'utilitzar altres sistemes de transport que empren energia fòssil, el que suposarà el doble d'increment d'emissions de CO2 a l'atmosfera per persona usuària respecte de la utilització del transport ferroviari

Amb les argumentacions anteriors es dona compte de la doctrina del Tribunal Constitucional, entre d'altres, fixada a la Sentència 8/1992, de 16 de gener de 1992, en què es diu que la decisió ha de ser motivada i la motivació s'ha de exterioritzar de manera que les persones destinatàries coneguin les raons per les quals el seu dret és restringit, en la forma i l'abast en què ho ha estat, i els interessos que es tracta de protegir amb això, i exigeix en definitiva la motivació dels actes de restricció dels drets i la proporcionalitat de les mesures adoptades.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Fixar com a serveis mínims de compliment obligat per l'entitat pública empresarial Serveis Ferroviaris de Mallorca, per als dies 27 i 29 d'octubre, i per als dies 2 i 4 de novembre de 2021, els que figuren en l'annex que s'adjunta a aquesta Resolució.

2. Comunicar que Serveis Ferroviaris de Mallorca ha de disposar de les mesures necessàries per fer efectius els serveis mínims establerts en aquesta Resolució, d'acord amb els criteris següents:

— Treballadors afectats pels serveis mínims:

Conducció: s'ha de determinar el personal mínim necessari per assegurar el servei essencial i el moviment del material necessari per a la realització del servei; això inclou totes les maniobres i operacions necessàries per a la formació i deformació dels trens, tant per als afectats pels serveis mínims com per als que no ho estan.

Circulació, estacions i intervenció: s'ha de determinar el personal mínim necessari per assegurar els serveis mínims decretats i que es duguin a terme en condicions de seguretat.

Tallers, serveis tècnics i resta de departaments: el personal necessari per assegurar els serveis mínims.

3. Establir que els trens i metros que amb horari teòric del seu recorregut no es trobin afectats pels horaris d'aturada i circulin amb retard tenen assegurada la totalitat del recorregut fins a l'arribada a la destinació.

4. Informar que en un lloc visible en totes les estacions de ferrocarril i metro afectades s'ha de situar un rètol anunciador dels serveis mínims.

5. Fer saber que aquesta Resolució té vigència durant els dies de vaga del 27 i 29 d'octubre i del 2 i 4 de novembre de 2021.

6. Ordenar al director gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca que dicti les instruccions necessàries per aplicar aquesta Resolució.

7. Notificar aquesta Resolució de serveis mínims al Comitè convocant i a Serveis Ferroviaris de Mallorca.

8. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o en el termini de deu dies per al procediment que preveu l'article114 i següents de la Llei esmentada.

 

Palma, 5 d'octubre de 2021

El conseller de Mobilitat i Habitatge

Josep Marí i Ribas

 

ANNEX

Serveis de tren i metro a realitzar en els trams horaris afectats per la vaga

Dia 8 de novembre.

Palma-Sa Pobla-Palma: 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727.

Palma-Manacor-Palma: 4901, 4902, 4903, 4904, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926

Palma-Inca-Palma: 4501, 4502

Palma-Marratxí-Palma: 5302, 5305, 5306, 5309, 5366, 5371, 5372, 5375

Palma-UIB-Palma: 5001, 5002, 5006, 5007, 5064, 5067, 5068, 5071, 5072

Dia 10 de novembre.

Palma-Sa Pobla-Palma: 7001, 4701, 4702, 4703, 4704, 4723, 4724, 4725, 4726.

Palma-Manacor-Palma: 4901, 4902, 4921, 4922, 4923, 4924

Palma-Inca-Palma: 4501

Palma-Marratxí-Palma: 5301, 5302, 5305, 5362, 5365, 5366, 5371,

Palma-UIB-Palma: 5001, 5002, 5061, 5062, 5065, 5066, 5069, 5070