Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 3 de novembre de 2021 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudica plaça a una persona que superà el concurs - oposició per cobrir places vacants de la categoria infermer / infermera dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució de 5 d’abril de 2018 (BOIB núm. 44/2018, de 10 d’abril).

    Número de registre 11408 - Pàgines 44724-44725

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Modificació dels membres de la junta de govern local i de l’ordre de nomenament de tinents/es de batle

    Número de registre 11405 - Pàgines 44726-44727

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de rectificació d’errades de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB EXT. núm. 150 d’1 de novembre de 2021)

    Número de registre 11398 - Pàgines 44728-44731

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria Infermer / infermera obstètric / obstètrica - ginecològic / ginecològica de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 8/2021)

    Número de registre 11427 - Pàgines 44732-44733

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria infermer/a de salut mental de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 7/2021)

    Número de registre 11428 - Pàgines 44734-44735

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, de dues places de personal estatutari sanitari de la categoria infermer/a d’urgències d’atenció primària de la plantilla orgànica autoritzada de Atenció Primària de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 6/2021)

    Número de registre 11429 - Pàgines 44736-44737

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció y Provisió. Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de concurs de cap de Servei de Selecció de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 11406 - Pàgines 44738-44742

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció y Provisió. Convocatòria concurs-oposició pel torn lliure d’ajudant/a d’oficis diversos taxa de reposició de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 11407 - Pàgines 44743-44750