Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 534014
Decret de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica el Decret de dia 26 de gener de 2021 pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aquesta Presidència, avui, ha decretat:

“ El dia 26 de gener de 2021 aquesta Presidència va dictar el Decret pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca, parcialment modificat pel Decret de dia 17 de maig de 2021, decret de 20 de Juliol de 2021 i el decret del 6 d'agost de 2021( BOIB núm 67, de 22 de maig de 2021; BOIB núm 99, de 24 de juliol de 2021; BOIB núm 106 de 10 d'agost de 2021)

El 24 de setembre de 2021 la secretària tècnica d'Hisenda i Funció pública ha proposat que per aclarir les funcions que fins ara compartien els departament de Cultura, Patrimoni i Política lingüística i d'Hisenda i Funció Pública, és convenient unificar les funcions relatives a la col·lecció museogràfica del Consell de Mallorca, de manera que ara  totes estiguin adscrites al Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística.

Per això, d'acord amb els articles 9.2 f) i 13.4 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars i l'article 40.2 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, dict el següent:

DECRET

Article

únic

Es modifica el Decret de dia 26 de gener de 2021 pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca, de la manera següent:

1.Es modifica la lletra f) de l'article 2 que queda redactada de la següent manera:

- 2.f) Gestionar la col·lecció museogràfica propietat del Consell de Mallorca.

2. Es modifica el punt 5 de la lletra g) de l'article 5  que queda de la següent manera:

- 5.g) punt 5. Exercir les competències en matèria de patrimoni que no estiguin atribuïdes al Ple del Consell de Mallorca, excepte la gestió de la col·lecció museogràfica propietat del Consell Insular de Mallorca.

Disposició final

Vigència

Aquet Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

 

Palma, 5 d'octubre de 2021

La presidenta del Consell de Mallorca

Catalina CladeraCrespí