Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 533757
Informe proposta i Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de nomenament d’instructor en els procediments sancionadors en matèria de comerç

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La competència per resoldre els expedients sancionadors en matèria de comerç, d'acord amb el que disposa l'article 63 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Detallista correspon a les comunitats autònomes, trobant-se atribuïda al titular de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, de conformitat amb el que estableix el  Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21 de 15 de febrer).

Proposta de resolució

En relació als procediments sancionadors en matèria de comerç tramitats per la Direcció general de Comerç, es nomena la següent Instructora: Margarita María Coll Perelló.

 

Palma, 4 de novembre de 2021

El director general de Comerç 

Miguel José Piñol Alda

 

Conforme amb la proposta, en dict Resolució

 

(per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica BOIB 31/2021)

Miguel José Piñol Alda