Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 527810
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per a desplaçaments de les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per la seva participació en els Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d’Esports per a l’any 2021

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. L'article 10.1 de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, estableix que correspon a l'Administració j de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l'exercici de les seves competències, fomentar l'esport d'alt nivell.

2. L'article 2.1.f de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer), estableix que son susceptibles d'ajuts els desplaçaments per assistir a competicions oficials.

D'altra banda, l'article 5.1 de la mateixa Ordre estableix que les convocatòries que es dictin a l'empara d'aquestes bases s'han d'aprovar per resolució del conseller competent en esports i s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. La Conselleria d'Afers Socials i Esports, mitjançant la Direcció General d'Esports, exerceix les competències en matèria d'esport i lleure, en compliment de l'article 30.12 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, i d'acord amb el que disposa el Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 106 de 2 d'agost), rectificat pel Decret 22/2019, de 19 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 116 de 24 d'agost), i modificat pel Decret 36/2019, de 20 de desembre (BOIB núm. 171 de 21 de desembre).

4. Des de fa anys es vénen convocant els Campionats d'Espanya de Seleccions Autonòmiques en Edat Escolar com a programa de competició d'àmbit estatal que es constitueix al més alt nivell per a joves esportistes, que són seleccionats i seleccionades per les comunitats autònomes i ciutats autònomes i Federacions Esportives Espanyoles i Autonòmiques. La Resolució de 27 d'abril de 2021, de la Presidència del Consejo Superior de Deportes, recull la darrera convocatòria i estableix el procediment per al seu desenvolupament.

5. La línia prioritària d'actuació és procurar la participació dels nostres esportistes amb un major nivell d'aptitud física i tècnica, agrupats al voltant de seleccions autonòmiques, en una competició a nivell estatal que té com a objectiu, en un primer cicle d'edats (11-13 anys), una primera presa de contacte amb la competició, amb una major exigència pel que fa al rendiment, així com protegir i preservar els propis valors educatius que té tota competició en edat escolar. En un segon cicle d'edats (14-17 anys), la participació en la competició estatal respon a uns criteris d'especialització, d'exigència física i tècnica que donaran el valor real d'aquells esportistes que tenen com a objectiu l'alt rendiment.

Fonaments de dret

1. L'article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

2. L'article 5.1 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer).

3. L'Acord de Consell de Govern de 9 de març de 2018 pel qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020 (BOIB núm. 31, de 10/03/2018). L'esmentat pla preveu a la línia III.6.7 els ajuts a les federacions esportives de les Illes Balears per atendre les necessitats derivades dels programes de tecnificació i seguiment esportiu.

4. Acord de Consell de Govern de 25 de gener de 2021 pel qual es prorroga la vigència del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020 (BOIB núm. 11 de 26/01/2021).

Per tot això, a proposta de la Direcció General d'Esports; de conformitat amb el que disposen l'article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l'article 5.1 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer); atesos els informes favorables del Servei Jurídic de la Conselleria d'Afers Socials i Esports i de la Intervenció General; de conformitat amb el que disposa la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en ús de les facultats que m'atribueix la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d'ajuts per a desplaçaments de les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per la seva participació als Campionats d'Espanya de Seleccions Autonòmiques en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d'Esports per a l'any 2021, i que figura en l'annex 1 d'aquesta Resolució, per un import de 95.000,00 euros dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l'any 2021, a càrrec de les següents partides:

 • 17601.461A01.48000.00 82.000,00
 • 17601.413G01.48000.00 13.000,00

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà del dia que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 3 de novembre de 2021

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez

 

ANNEX 1 Convocatòria

1. Objecte

1.1 L'objecte de la convocatòria és ajudar a les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per facilitar la participació en els Campionats d'Espanya de Seleccions Autonòmiques en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d'Esports per a l'any 2021 dels següents esports, categories:

Categoria cadet: Atletisme, Bàdminton, Bàsquet, Ciclisme en Ruta, Rugbi-7, Tennis de Taula, Voleibol i Vòlei Platja, Escacs i Gimnàstica Rítmica.

Categoria infantil: Bàdminton, Bàsquet, Ciclisme en Ruta, Orientació, Tennis de Taula, Voleibol i Voleibol Platja, Lluites Olímpiques (Lluita Grecoromana i Lliure Olímpica i Escacs

Categoria aleví-infantil: Natació

1.2 Són objecte de subvenció les despeses dels esportistes i tècnics de les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears derivades de la participació en els Campionats d'Espanya de Seleccions autonòmiques en Edat escolar de l'any 2021, següents:

 • Desplaçaments d'avió i/o vaixell a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla.
 • Desplaçaments per carretera o tren a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla
 • Despeses de manutenció i a l'allotjament a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla.
 • Despeses per a la realització de proves d'antígens per a la detecció de la covid-19.

1.3. Son objecte de subvenció els Campionats d'Espanya de Seleccions Autonòmiques en Edat escolar convocats pel Consell Superior d'Esports celebrats entre l'1 de gener de 2021 i el 29 d'octubre de 2021.

 

2. Beneficiaris

2.1 Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears de les categories aleví, infantil, cadet i juvenil i els corresponents tècnics federatius que participin en els Campionats d'Espanya de Seleccions Autonòmiques en Edat Escolar de l'any 2021.

2.2 Les federacions esportives de les Illes Balears seran les encarregades de seleccionar els esportistes i tècnics que formen part de les seleccions autonòmiques i de realitzar els tràmits de sol·licitud i justificació de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria.

3. Import i crèdit pressupostari

3.1 La Conselleria d'Afers Socials i Esports destina a aquesta convocatòria un màxim de 95.000,00 euros dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'any 2021 amb càrrec a les següents partides pressupostàries:

 • 17601.461A01.48000.00 82.000,00
 • 17601.413G01.48000.00 13.000,00

3.2 En el cas que es vulgui augmentar la dotació de la partida pressupostària o modificar la partida a la qual s'imputa aquesta convocatòria, s'ha de fer mitjançant una resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports.

4. Sol·licitud i documentació

4.1 El beneficiari de l'ajut és l'encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, dins el termini establert.

4.2 Les sol·licituds, segons el model de sol·licitud normalitzat, han d'anar adreçades a la Direcció General d'Esports de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

4.3 L'imprès normalitzat de sol·licitud i els diferents annexos necessaris per sol·licitar la subvenció es poden aconseguir per Internet a la pàgina web de la Direcció General d'Esports (http://esports.caib.es), o a les dependències de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

4.4 Les sol·licituds s'han de presentar en el termini que fixa l'apartat setè d'aquesta Resolució. Les persones interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), i han d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, signada electrònicament.

En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, conforme a allò que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, ha d'advertir a la persona interessada que aquesta presentació no és vàlida a efectes que, si escau, pugui aportar la sol·licitud de forma electrònica.

4.5 Documentació que s'ha d'aportar:

a) Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari.

b) Memòria explicativa de l'activitat, en què han de figurar:

 

Número d'esportistes, edat i categoria.

Número de tècnics.

Dates d'anada i tornada i llocs del trasllat.

Pressupost de despeses i ingressos de l'activitat.

 

c) Declaració responsable de la entitat sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.

d) Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat i fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud, juntament amb la documentació que acrediti la representació en què actua.

f) En cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com preveu el Decret 6/2013, de 17 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius; o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es podrà obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports.

g) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest certificat l'adjuntarà d'ofici l'òrgan instructor.

h) Declaració responsable de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud

k) Declaració responsable relativa a les següents obligacions:

 

i. Dur a terme l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció en la forma i el termini que s'estableixen en la convocatòria, com també, si escau, en la resolució de concessió corresponent o en les modificacions que, si escau, s'aprovin.

ii. Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat, en la forma i el termini que s'indiquin en la convocatòria i, si escau, en la resolució corresponent o les seves modificacions.

iii. Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per concedir la subvenció.

iv. Adoptar, si és procedent, en els termes que s'estableixin en les convocatòries corresponents, les mesures de difusió consistents a fer constar en els informes anuals que es redactin, com també en els treballs, les activitats, les publicacions, els documents o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció, el finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si escau, el cofinançament amb fons de la Unió Europea i més concretament la imatge corporativa de la Direcció General d'Esports de la conselleria competent en matèria d'esports i, si pertoca, la imatge de la Unió Europea. Una còpia de les publicacions s'ha de trametre a la Direcció General esmentada.

l) Declaració responsable de no haver estat sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

4.6 El sol·licitant de la subvenció pot autoritzar la Conselleria d'Afers Socials i Esports a obtenir de manera directa l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social. En aquest cas, no cal aportar la documentació que es pugui obtenir mitjançant aquest consentiment.

En el model normalitzat de sol·licitud de subvenció que es posa a disposició dels interessats es preveu l'autorització a l'òrgan gestor dels ajuts perquè dugui a terme les actuacions necessàries per comprovar les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

En cas que la l'entitat sol·licitant denegui de manera expressa aquesta autorització, ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, una declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social, o bé els corresponents certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies.

En el cas que la Direcció General d'Esports, per causes alienes a la seva voluntat, no pugui aconseguir els documents esmentats, requerirà a la persona o entitat sol·licitant que els aporti en el termini de 10 dies hàbils i sempre amb anterioritat a la proposta de resolució.

4.7 L'òrgan instructor comprovarà d'ofici la constitució i la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears de les federacions esportives de les Illes Balears que sol·licitin les subvencions previstes en aquesta convocatòria.

4.8 En el supòsit que, amb motiu de la tramitació d'altres expedients a la Direcció General d'Esports, ja s'hagin presentat algun dels documents esmentats, no és necessari aportar-los de nou, sempre que es faci constar l'expedient en què obri el document, no hagin transcorregut més de 5 anys des de la presentació i no hagin experimentat cap canvi.

4.9 La Direcció General d'Esports, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l'expedient.

4.10 Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir l'entitat interessada que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius, amb l'advertiment que, en el cas que no ho faci, es considerarà que desisteix de la sol·licitud i s'arxivarà l'expedient sense cap més tràmit, amb la corresponent resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes prevists a l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

4.11 L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquesta convocatòria comporta la inadmissió de la sol·licitud.

5. Termini per presentar les sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

6. Competència i resolució

6.1 La Direcció General d'Esports és l'òrgan competent per instruir el procediment; és l'òrgan competent per tramitar els expedients, i ha de fer d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la Comissió Avaluadora. Aquesta ha d'emetre un informe que serveixi de base per elaborar la proposta de resolució. En aquest informe, la Comissió Avaluadora ha d'establir la relació ordenada per puntuació de les possibles entitats beneficiàries.

6.2 L'òrgan instructor pot demanar al sol·licitant la modificació o la millora voluntàries dels termes de la sol·licitud. En aquest cas se n'ha d'estendre una acta succinta, que s'ha d'incorporar al procediment.

6.3 En tot cas, l'òrgan instructor pot proposar la millora de la sol·licitud i, en particular, la modificació del pressupost presentat per la persona sol·licitant o les condicions i la forma de realització de l'activitat proposada per ell, sempre que això no perjudiqui terceres persones.

En aquests casos, s'ha de demanar la conformitat de la persona sol·licitant, la qual s'ha d'entendre atorgada si la proposta formulada per l'òrgan instructor explicita clarament les modificacions corresponents i la persona sol·licitant no hi manifesta oposició, per escrit, en un termini de quinze dies. En qualsevol altre cas, la sol·licitud s'ha de mantenir en els termes expressats per la persona sol·licitant en el seu escrit inicial, sens perjudici de les correccions que, si escau, es desprenguin de l'escrit d'oposició que presenti.

6.4 Sens perjudici del que preveu l'apartat anterior, la persona sol·licitant també pot modificar per si mateixa la sol·licitud en els casos i sota les condicions que estableix l'article 16.3 del Text refós de la Llei de subvencions.

6.5 El director general d'Esports ha d'emetre les propostes de resolució de concessió o denegació dels ajuts, les quals han de contenir la relació dels beneficiaris proposats per la Comissió Avaluadora per atorgar la subvenció, així com les sol·licituds excloses amb el motiu de l'exclusió.

6.6 D'acord amb l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, els actes a què es refereix el punt 5 anterior s'han de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació, durant el període en què aquesta convocatòria sigui vigent, a la pàgina web de la Direcció General d'Esports la difusió en el tauler d'anuncis de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, perquè, en el termini de deu dies hàbils, hi puguin al·legar el que considerin oportú i/o comunicar a l'òrgan instructor l'acceptació o renúncia de la proposta. Si transcorregut aquest termini la persona o l'entitat interessada no ha presentat al·legacions, s'ha de considerar que hi està conforme i s'ha de continuar amb el procediment.

6.7 Una vegada notificades les propostes de resolució, les entitats beneficiàries han de comunicar a l'òrgan instructor l'acceptació o renuncia de la proposta en el termini de cinc dies hàbils. En tot cas, es considera que l'entitat beneficiària accepta la proposta de resolució si no manifesta el contrari en un termini de cinc dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver estat notificada.

L'entitat sol·licitant pot modificar la sol·licitud quan l'import de la subvenció que resulta de l'informe previ que ha de servir de base a la proposta de resolució sigui inferior a l'import sol·licitat, dins el tràmit d'audiència previ a la proposta de resolució, per tal d'ajustar-se a l'import susceptible d'atorgament.

6.8 La resolució expressa de la consellera d'Afers Socials i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció. Les resolucions dictades en aquest procediment, que exhaureixin la via administrativa, s'han de notificar individualment a cada entitat interessada, d'acord amb els articles 42 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre; han de ser motivades, i han de fixar, en el cas de la concessió, la quantia individual de la subvenció concedida.

6.9 El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de sis mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

6.10 Contra aquesta resolució s'hi pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. També s'hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució.

7. Comissió Avaluadora

7.1 De conformitat amb l'article 12 de l'Ordre de la consellera d'Afers Social i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021), es constitueix la Comissió Avaluadora, composta per:

 • President: el cap del Servei de Planificació i Formació de la Direcció General d'Esports.
 • Secretària: la cap de secció VI de la Direcció General d'Esports.
 • Vocals:
  • Els caps de secció II i VII de la Direcció General d'Esports.
  • Una funcionaria tècnica superior de la Direcció General d'Esports nomenada pel director General d'Esports.

7.2 Les funcions de la Comissió Avaluadora són:

Examinar les sol·licituds presentades.

Emetre l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució que ha de formular la Direcció General d'Esports.

Les decisions d'aquesta Comissió s'han de prendre per majoria simple i en cas d'empat el president té el dret de vot de qualitat.

8. Criteris i barems per avaluar les sol·licituds de desplaçaments, allotjaments i manutenció.

8.1. Per als desplaçaments, allotjaments i manutenció, la selecció de les entitats beneficiàries s'ha de fer mitjançant el procediment de concurs. S'entén per concurs el procediment en el qual es concedeixen els ajuts mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, amb la finalitat d'establir-hi una prelació tenint en compte els criteris de valoració fixats en aquestes bases, fins a obtenir un nombre de punts determinat. En cap cas, l'import de les subvencions concedides podrà superar el 100% de l'import del projecte presentat.

Si, com a conseqüència d'aquesta distribució, queda un romanent, aquest s'ha de repartir amb el mateix sistema entre la resta d'entitats beneficiàries.

En tots els casos es dividirà l'import total a distribuir entre la suma dels punts obtinguts pels sol·licitants per obtenir el valor punt.

Després es multiplicarà el nombre de punts de cada sol·licitant admès pel valor punt, per obtenir l'import de l'ajut a concedir.

Els barems que s'han d'aplicar per avaluar les sol·licituds són els que s'indiquen a continuació:

A) Ajuts per a desplaçaments, allotjament i manutenció:

A.1) DESPLAÇAMENTS

S'ha de fer una valoració en funció del nombre d'esportistes i tècnics participants en la competició.

Punts desplaçaments

=

Sumatori desplaçaments

(

Punts desplaçaments (100 punts)

x

Núm. persones desplaçades

)

A.2 ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ

S'ha de fer una valoració en funció dels dies necessaris d'estada a la destinació i el nombre d'esportistes i tècnics participants en la competició.

Punts manutenció i pernoctació

=

Sumatori manutenció i pernoctació

(

Nombre de nits a la destinació

x

Punts manutenció i pernoctació (45 punts)

x

Núm. persones desplaçades

)

A.3 Càlcul de la subvenció per a desplaçaments, allotjament i manutenció:

TOTAL PUNTS INDIVIDUALS

=

A.1

+

A.2

Sent:

A.1: punts despeses de desplaçaments

A.2: punts despeses d'allotjament i pernoctació

 

VALOR PUNT

=

Quantia Total a repartir: Màx.

 

 

             82.000 €         

 

 

 

Sumatori punts tots els beneficiaris

 

El valor màxim d'un punt tant de les despeses de desplaçaments com de les despeses d'allotjament i manutenció és 1,00 €.

Càlcul subvenció per a desplaçaments, allotjament i manutenció per cadascun dels beneficiaris

IMPORT SUBVENCIÓ INDIVIDUAL DESPLAÇAMENT, ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ

=

VALOR PUNT

X

TOTAL PUNTS CADA BENEFICIARI

B) REALITZACIÓ DE PROVES D'ANTÍGENS PER A LA DETECCIÓ DE LA COVID-19.

S'ha de fer una valoració en funció del nombre d'esportistes i tècnics participants en la competició.

Punts proves antígens

=

Sumatori proves antígens

(

Punts proves antígens (10 punts)

x

Núm. persones desplaçades

)

Càlcul de la subvenció per a proves d'antígens:

VALOR PUNT

=

Quantia Total a repartir: Màx.

 

 

                   13.000 €                 

 

 

 

Sumatori punts tots els beneficiaris

 

El valor màxim d'un punt tant de les despeses de proves d'antígens és 1,00 €.

IMPORT SUBVENCIÓ INDIVIDUAL PROVES D'ANTÍGENS

=

VALOR PUNT

X

TOTAL PUNTS CADA BENEFICIARI

TOTAL SUBVENCIÓ INDIVIDUAL

TOTAL SUBVENCIÓ INDIVIDUAL

=

SUBVENCIÓ DESPLAÇAMENTS, ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ

+

SUBVENCIÓ PROVES D'ANTÍGENS

8.2 Taula de número màxim d'esportistes i tècnics

ESPORTS

ESPORTISTES

TÈCNICS

ÀRBITRES / JUTGES

TOTAL

ESCACS INFANTIL I CADET

6

6

2

0

14

ATLETISME CADET

18

18

6

0

42

BÀDMINTON INFANTIL I CADET

8

8

4

1

21

BÀSQUET INFANTIL I CADET

24

24

20

4

72

CICLISME EN RUTA INFANTIL I CADET

9

9

5

0

23

GIMNÀSTICA RITMICA CADET

0

5

2

1

8

LLUITES OLIMPIQUES INFANTIL

60

33

10

2

105

NATACIÓ ALEVÍ I INFANTIL

10

10

3

0

23

RUGBY 7 CADET

12

12

6

1

31

TENNIS TAULA INFANTIL I CADET

6

6

4

2

18

VOLEIBOL INFANTIL I CADET

28

28

20

2

78

VOLEIBOL PLATJA INFANTIL I CADET

4

4

6

1

15

9. Pagament i justificació d'activitats

9.1 El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada justificada l'activitat que se subvenciona.

9.2 Se subvencionen les següents despeses:

 • Desplaçaments d'avió i/o vaixell a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla.
 • Desplaçaments per carretera o tren a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla
 • Despeses de manutenció i a l'allotjament a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

9.3 Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, i s'efectuïn en el període compres entre l'1 de gener de 2021 i el 9 de desembre de 2021 i hagi estat efectivament pagada en el mateix període.

9.4 Les subvencions que concedeix la Conselleria d'Afers Socials i Esports s'han de justificar mitjançant la presentació del compte justificatiu.

9.5 El darrer dia per justificar les ajudes concedides és el 10 de desembre de 2021 (inclòs).

9.6 Les subvencions que concedeix la Conselleria d'Afers Socials i Esports s'han de justificar mitjançant la presentació del compte justificatiu, d'acord amb l'article 39 del Decret legislatiu 2/2005.

El compte justificatiu que presenti l'entitat beneficiària ha d'incloure els documents següents:

a) Justificants econòmics de la despesa efectuada, que han de consistir en les factures originals i còpia corresponents a l'import de la totalitat de les despeses efectuades per a la realització de l'activitat subvencionada, i amb els documents acreditatius dels pagaments.

Aquest requisit es concreta amb els Comptes Justificatius següents:

Relació numerada, ordenada sistemàticament i detallada, de les factures acreditatives de les despeses subvencionables.

Còpia dels tres pressuposts que, si escau, i en aplicació de l'article 40.3 del Text Refós de la Llei de Subvencions, que l'entitat beneficiaria a d'haver sol·licitat amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació o, si escau, en la sol·licitud de la subvenció, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

En la justificació s'ha d'indicar clarament a quina activitat de les previstes al Pla d'actuació presentat corresponen els justificants aportats, així com a quins conceptes del pressupost previst es refereixen, omplint la casella corresponent del compte justificatiu.

Es presentarà a l'òrgan atorgant original i còpia de les factures, dels rebuts i dels fulls de "Compte justificatiu de la despesa subvencionada”, per que, una vegada verificada la seva elegibilitat, es procedeixi a diligenciar i posar a disposició del perceptor, els originals i compulsar les còpies que resten incorporades a l'expedient. Els originals i les seves còpies aniran numerats al marge superior dret de forma correlativa (1, 2, 3, ...).

No seran admesos a tràmit els impresos de "Compte justificatiu de la despesa subvencionada", als què no s'adjuntin original i còpia de tots els documents, degudament numerats. La documentació es presentarà en format A4. Si els documents són més petits, s'adjuntaran en full d'aquest format, sempre numerats. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna.

b) Memòria de l'actuació, descriptiva del projecte realitzat, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts, signada pel representant legal de l'entitat. Memòria esportiva de l'equip, que ha d'incloure com a mínim:

 • Nom, llinatges, núm. de llicència federativa, categoria, edat i nacionalitat dels esportistes de l'equip.
 • Relació de partits o proves: data, lloc, equip contrari i resultat.
 • Relació de infraccions comeses i sancions esportives imposades al club i als esportistes i tècnics.
 • Classificació o resultats finals de la competició.

c) Còpia de l'acta del partit o de la prova esportiva o certificat de la federació esportiva espanyola corresponent relatiu a la participació o l'assistència dels esportistes en el Campionat d'Espanya en Edat Escolar de l'any 2021 corresponent, així com de l'assistència de personal tècnic (entrenadors, delegat d'equip, etc.).

9.6 Factures i rebuts.

Els rebuts i les factures presentats com a comprovants per justificar la subvenció han de reunir tots els requisits fiscals que estableix la normativa vigent aplicable (mercantil, fiscal, laboral, etc..). Totes les despeses s'acreditaran amb factures i rebuts de pagament. No seran elegibles factures proforma, tiquets de caixa, factures simplificades, albarans, etc.

9.6.1 D'acord amb el què estableix el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació parcialment modificat pel la Llei 28/2014, de 27 de novembre (BOE-A-2014-12329), les factures han de contenir com a mínim:

 • Número i sèrie, si s'escau.
 • Nom i cognoms o denominació social.
 • NIF i domicili de l'expedidor i del destinatari, tant en el cas de persones físiques com a persones jurídiques.
 • Descripció detallada de l'operació, amb els serveis concrets, preus unitaris, etc... i contraprestació total.
 • Base imposable.
 • Tipus tributari i quota repercutible.
 • Lloc i data d'emissió.
 • Dades del registre mercantil de l'expedidor.

L'art. 24 del Codi de Comerç assenyala que els empresaris individuals, societats i entitats subjectes a inscripció obligatòria faran constar en tota la seva documentació, correspondència, notes de comanda i factures, el domicili i les dades identificadores de la seva inscripció en el Registre Mercantil. Les societats mercantils i altres entitats faran constar, a més, la seva forma jurídica i, si escau, la situació de liquidació en què es trobin.

A les factures la descripció de l'operació haurà d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de la facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació subvencionada. No són suficients referències genèriques o no quantificades, com “material esportiu”, “promoció”, “serveis professionals”, etc.

Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, caldrà adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas s'haurà de poder verificar el preu unitari de l'operació.

Són elegibles les denominades “factures electròniques” (no confondre amb qualsevol document tramès per mitjans electrònics i telemàtics) entre el perceptor de la subvenció i els seus subministradors o prestadors de serveis. Les especificacions les podeu trobar a http://www.facturae.es/.

Les factures i els documents amb esmenes o modificats manualment no tenen consideració com a elegibles als efectes de justificar la subvenció.

9.6.2 En el supòsit d'exempció de l'IVA, es farà constar, de forma expressa i complerta, la disposició legal que declara aquesta exempció i adjuntarà còpia de l'acord de reconeixement nominatiu a favor de l'emissor de la factura, realitzada per la corresponent Administració de l'Agència Tributària. Igualment es procedirà en el cas de no practicar la retenció de l'IRPF.

9.7 Acreditació de pagaments.

9.7.1 Sobre les formes d'acreditar els pagaments, la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau (BOE Núm. 261. 30 d'octubre de 2012), va introduir les següents limitacions pel que fa als pagaments efectius:

a) No es poden pagar en efectiu les operacions, en què alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d'empresari o professional, amb un import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

b) No obstant això, aquest import és de 15.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d'empresari o professional.

c) Als efectes del càlcul d'aquestes quanties, s'han de sumar els imports de totes les operacions o pagaments en què s'hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis.

S'entén per efectiu els mitjans de pagament definits a l'article 34.2 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril:

a) El paper moneda i la moneda metàl·lica, nacionals o estrangers.

b) Els xecs bancaris al portador denominats en qualsevol moneda.

c) Qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics, concebut per ser utilitzat com a mitjà de pagament al portador.

Els documents acreditatius del pagament han d'indicar, a més de tot allò que s'estableix en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació:

la identificació del beneficiari i de l'ordenant del pagament (l'ordenant ha de ser el beneficiari de la subvenció: NIF i denominació social), concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, haurà d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, l'entitat ha d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

Si el pagament ha estat practicat amb targeta de crèdit, cal lliurar el rebut del pagament i una còpia de l'extracte bancari de la targeta on figuri l'apunt del càrrec.

Es considerarà efectivament pagada la despesa, a l'efecte de la seva qualificació com a subvencionable, amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el lliurament als mateixos d'un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d'assegurances, segons l'article 83.1 del Reglament de la Llei 38/2003. La còpia de l'esmentat efecte ha d'estar validada per l'entitat financera o companyia d'assegurances que intervingui.

9.7.2 Amb totes les factures imputades al compte justificatiu caldrà adjuntar el seu comprovant de pagament que pot ser:

Rebut bancari: és el que emet l'entitat bancària al fer el pagament del rebut presentat pel proveïdor.

Full de transferència amb el nom del beneficiari, número de la factura amb coincidència de l'import transferit i l'import de la factura, segellat i datat per l'entitat bancària.

Extracte bancari del compte de l'entitat on figuri l'assentament amb l'import coincident amb l'import i el nom de l'empresa a la qual se li ha realitzat el pagament.

Si el document de pagament no fa referència a les factures, haurà d'anar acompanyat de la documentació complementaria que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament, en els casos b i c.

En el cas de pagaments agrupats, és a dir un sol pagament o transferència, per liquidar diferents factures caldrà que el rebut bancari o l'ordre de transferència identifiqui el nom del destinatari i el número de cada factura.

9.7.3 Si es tracta de pagaments al comptat, i per tant, inferiors a 2.500 euros, sempre recordant que als efectes del càlcul d'aquesta quantia, s'han de sumar els imports de totes les operacions o pagaments en què s'hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis, els rebuts de cobrament han de contenir com a mínim:

 • Denominació social de l'empresa perceptora de pagament
 • Data d'emissió del rebut
 • Número de la factura a la qual fa referència el pagament
 • Import total de la factura
 • Signatura original amb nom, cognoms i D.N.I. de la persona que tingui poders notarials de l'empresa.

9.8 En cas que l'entitat beneficiària no justifiqui l'import total del projecte d'actuació que hagi servit de base per a la concessió de l'ajut, pertoca la revocació parcial de l'ajut, del qual s'ha de reduir l'import proporcionalment a la quantia no justificada.

9.9 Si la documentació aportada per la justificació de la subvenció no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir l'entitat interessada que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius.

9.10 No s'entendrà totalment justificada l'aplicació dels fons percebuts fins que no s'hagi acreditat, com a mínim, l'import del projecte d'actuació que hagi servit de base per concedir l'ajut.

9.11 Si els projectes per als quals se sol·licitin els ajuts objecte d'aquesta convocatòria obtenen ajuts o subvencions d'altres entitats públiques o privades, el total dels ajuts en cap cas no pot superar el pressupost del projecte.

9.12 Tot i això, les resolucions de concessió poden establir condicions concretes per justificar les subvencions.

10. Pagament

10.1 El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada justificada l'activitat que se subvenciona.

10.2 Amb caràcter general, l'import de les subvencions s'ha d'abonar, una vegada justificat el compliment de la finalitat per a la qual es varen concedir, a partir del que resulti de la liquidació de la justificació de la subvenció.

10.3 La justificació, la liquidació i el pagament consegüent es faran en un sol moment en acabar l'activitat o de manera fraccionada, mitjançant justificacions i liquidacions parcials, amb les condicions i els requisits que s'estableixin específicament a l'apartat 9 d'aquesta convocatòria.

10.4 Les liquidacions parcials a què es refereix el paràgraf anterior es regeixen per les mateixes normes per a la liquidació de la subvenció, llevat del termini màxim per dictar-les i notificar-les que serà de sis mesos.

10.5 La liquidació de la subvenció s'ha de dictar i notificar en el termini de nou mesos a comptar des de la presentació de la justificació per la persona interessada o, si s'escau, des de l'endemà del termini màxim per presentar-la, sens perjudici que, prèviament, s'hagi de requerir a la persona interessada perquè la presenti en un termini addicional de quinze dies improrrogables.

10.6 Per al còmput del termini de nou mesos a què es refereix el paràgraf anterior no s'han de tenir en compte els períodes d'interrupció justificada de les actuacions ni les dilacions que es puguin produir per causes no imputables a l'administració concedent, sempre que es documentin de manera adequada fent constar les dades d'inici i acabament de cada període, per dies naturals, i el motiu de la interrupció o la dilació.

10.7 La liquidació de la subvenció s'ha de dictar en el marc de les actuacions de comprovació , i que constitueix un pressupost de l'obligació de pagament total o parcial que, si s'escau, correspongui a favor de la persona interessada i a càrrec de l'administració concedent, com també, si s'escau, de l'inici per l'òrgan competent i a instància de l'òrgan gestor del procediment de revocació o de reintegrament total o parcial de la subvenció concedida i no justificada totalment o parcialment..

10.8 En tot cas, la liquidació de la subvenció per l'òrgan gestor no impedeix ni afecta la realització d'altres actuacions ulteriors de control intern o extern previstes en aquesta llei i en la resta de la legislació aplicable per part dels òrgans competents en cada cas, amb l'abast i les conseqüències jurídiques corresponents.

10.9 El transcurs del termini màxim per dictar i notificar la liquidació no impedirà que l'òrgan gestor la dicti i la notifiqui, llevat, si escau, que abans de dictar-la s'hagin iniciat altres actuacions de control pels òrgans a què es refereix l'apartat anterior o s'hagi iniciat un procediment de revocació o de reintegrament de la subvenció.

10.10 En tot cas, no seran exigibles els interessos moratoris que, si s'escau, es meritin entre l'endemà del transcurs d'aquest termini màxim i l'inici d'un procediment de reintegrament.

10.11 Sens perjudici de la resta de supòsits a què fa referència l'article 39.2 de la Llei general de subvencions, quan la persona interessada presenti la justificació de la subvenció en el termini corresponent, el còmput del termini de prescripció del dret de l'administració concedent a liquidar l'eventual reintegrament que, si s'escau, pertoqui s'inicia l'endemà de la notificació de la liquidació de la subvenció o del transcurs del termini màxim per dictar-la i notificar-la.

11. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions de les entitats beneficiàries dels ajuts:

 • Comunicar, mitjançant un escrit adreçat a la consellera d'Afers Socials i Esports, que s'accepta la proposta de resolució de la subvenció o bé que s'hi renuncia. En qualsevol cas, l'acceptació s'entén produïda automàticament, si en el termini de deu dies hàbils des que es notifiqui la proposta de resolució no es fa constar el contrari.

 • Dur a terme l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajut en el termini establert i complir els requisits i les condicions que determinen la concessió de l'ajut.

 • Justificar la realització de l'activitat objecte de l'ajut i també complir els requisits i les condicions que determinen la concessió de l'ajut.

 • Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control que corresponguin de les administracions autonòmica, estatal i comunitària, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans de control extern, i també facilitar tota la informació que aquests els requereixin amb relació als ajuts concedits.

 • Comunicar a la Direcció General d'Esports en el termini de tres (3) dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional o internacional.

 • Comunicar immediatament a la consellera d'Afers Socials i Esports qualsevol eventualitat que alteri o dificulti greument el desenvolupament del projecte objecte de l'ajut.

 • Estar al corrent de les obligacions tributàries o de qualsevol naturalesa, amb l'Estat, amb la Seguretat Social i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 • Conservar els justificants de les despeses corresponents a l'activitat subvencionada durant 5 anys i posar-los a disposició de la Conselleria quan aquesta els sol·liciti.

 • Les entitats que reben subvencions o ajuts per més de 100.000€ anuals o més de 5.000 € anuals i que almenys el 40% dels ingressos procedeixi de subvencions o ajuts públics estan obligades a fer publicitat prevista a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

12. Revocació

Pertoca revocar la concessió de la subvenció quan, posteriorment a la concessió vàlida i ajustada a dret, la persona o l'entitat beneficiària incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió.

13. Reintegrament

13.1 Com a conseqüència de la revocació pertoca reintegrar totalment o parcialment l'import de l'ajut obtingut i, si escau, l'exigència de l'interès de demora, en els casos següents:

a) L'incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir el desplaçament.

b) L'obtenció del desplaçament sense que es compleixin les condicions requerides per a això, o l'alteració de les condicions tengudes en compte per concedir-lo, sempre que sigui per causes imputables a la persona o a l'entitat beneficiària.

c) L'incompliment greu de l'obligació de justificar la finalitat dels fons percebuts en la forma i els terminis establerts.

d) La concurrència de subvencions incompatibles per a la mateixa activitat.

e) La negativa a sotmetre's a les actuacions de comprovació i control previstes legalment o l'obstrucció injustificada d'aquestes actuacions.

f) Altres supòsits establerts en les bases reguladores.

13.2 Per al reintegrament, s'ha d'aplicar el procediment que determina a aquest efecte l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

13.3 Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

14. Règim d'infraccions i sancions

L'incompliment dels requisits que determina aquesta Resolució dóna lloc a aplicar el règim d'infraccions i sancions establertes legalment.

15. Inspecció

D'acord amb el que disposa aquesta convocatòria, les subvencions que concedeix la Conselleria d'Afers Socials i Esports s'han de sotmetre a la inspecció corresponent segons la normativa legal vigent aplicable.

16. Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris han de complir amb la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de personals i garantia dels drets digitals.