Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 533743
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el projecte d’execució de l’agrupació fotovoltaica Son Sunyer formada pel projecte de parc fotovoltaic Son Sunyer 1, de 4,566 MWp i 3,838 MWn promogut per Good Wind Entertainment SL, i Son Sunyer 2, de 4,566 MWp i 3,860 MWn, promogut per Ventaja Solar 2 SL, al polígon 55 parcel·les 356 i 357 de Palma

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 14 d'agost de 2019 va tenir entrada a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic un escrit signat per Jordi Quer Sopeña, en nom i representació de les empreses Good Wind Entertainment, SL i Ventaja Solar 2, SL, on sol·liciten la tramitació de l'autorització administrativa, la declaració d'utilitat pública i l'avaluació d'impacte ambiental de l'agrupació fotovoltaica Son Sunyer, que integra els dos projectes.

2. El 4 d'octubre de 2019 la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va declarar l'admissió a tràmit de la sol·licitud de declaració d'utilitat pública.

3. L'11 d'octubre de 2019 es varen fer les consultes a les administracions afectades (Departament d'Urbanisme del Consell de Mallorca, Direcció General d'Agricultura i Ajuntament de Palma).

4. El 19 d'octubre de 2019 es va publicar en el BOIB l'inici de la informació pública de la tramitació del projecte per un termini de trenta dies (BOIB núm. 142).

5. El 28 d'octubre de 2019 es varen fer les consultes a les persones interessades en el projecte des del punt de vista ambiental.

6. El 5 de desembre de 2019 la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va emetre el certificat d'informació pública en el qual s'acredita que no s'han rebut al·legacions durant el procediment.

7. El 9 de desembre de 2019 es va trametre tota la documentació a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per a l'inici de l'avaluació d'impacte ambiental ordinària del projecte.

8. El 22 de gener de 2020 es va rebre l'informe de la Direcció General d'Agricultura sobre el projecte.

9. El 31 de gener de 2020 la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca va emetre l'acord favorable amb condicions sobre el projecte.

10. El 24 de setembre de 2020 el Ple de la Comissió de Medi Ambient va emetre la declaració d'impacte ambiental del parc fotovoltaic.

11. El 26 d'octubre de 2020 es va reiterar la petició d'informe a l'Ajuntament de Palma.

12. El 27 de gener de 2021 el promotor va presentar el projecte d'execució del parc fotovoltaic.

13. El 18 de maig de 2021 l'Ajuntament de Palma va donar traslladat del seu informe sobre la instal·lació a l'òrgan substantiu.

14. El 22 d'octubre de 2021 el promotor va presentar una addenda al projecte on acredita el compliment dels condicionants establerts a l'informe municipal.

15. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat la documentació aportada i han emès un informe en què es conclou, sense entrar a valorar tècnicament el projecte, que s'han complert tots els tràmits requerits en el procediment de declaració d'utilitat pública i autorització administrativa, i s'informa favorablement sobre l'aprovació del projecte d'execució de la instal·lació amb una sèrie de condicions.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.

2. La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

3. El Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

4. La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

5. La Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, per a les instal·lacions elèctriques descrites.

6. El Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

7. El Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, modificat pel Decret 33/2015.

8. La Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

9. La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

10. El Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

11. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

12. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de març de 2021 de delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Atorgar l'autorització administrativa del parc fotovoltaic Son Sunyer 1, promogut per Good Wind Entertainment, SL (NIF B-87778288), amb les característiques següents:

 • Expedient RE 013/19 Parc fotovoltaic Son Sunyer 1.
 • Situació: polígon 55, parcel·les 356 i 357, del terme municipal de Palma, amb una ocupació de 34.500 m2.
 • Descripció del projecte: parc fotovoltaic de 4.566,54 kWp i 3.838,75 kWn, que consta de 13.838 panells solars de 330 Wp de potència unitària, 37 inversors de 103,75 kWn cada un, dos centres de transformació i un centre de maniobra i mesura.
 • Línia d'evacuació de 15 kV soterrada i connexió sobre la línia de distribució «Grava» mitjançant torre de conversió aèria–soterrada ubicada a les coordenades X: 480.274, Y: 4.374.233.
 • La instal·lació es classifica en el grup b.1.1, «Instal·lacions que únicament utilitzen la radiació solar com a energia primària mitjançant la tecnologia fotovoltaica», d'acord amb l'article 2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

2. Atorgar l'autorització administrativa del parc fotovoltaic Son Sunyer 2, promogut per Ventaja Solar 2, SL (NIF B-88225495), amb les característiques següents:

 • Expedient RE014/19 parc fotovoltaic Son Sunyer 2.
 • Situació: polígon 55, parcel·les 356 i 357, del terme municipal de Palma, amb una ocupació de 36.710 m2.
 • Descripció del projecte: parc fotovoltaic de 4.566,54 kWp i 3.860,95 kWn, que consta de 13.838 panells solars de 330 Wp de potència unitària, 37 inversors de 104,35 kWn cada un, dos centres de transformació i un centre de maniobra i mesura.
 • Línia d'evacuació de 15 kV soterrada i connexió sobre la línia de distribució «Enderrocat» mitjançant torre de conversió aèria–soterrada ubicada a les coordenades X: 480.293, Y: 4.374.218.
 • La instal·lació es classifica en el grup b.1.1, «Instal·lacions que únicament utilitzen la radiació solar com a energia primària mitjançant la tecnologia fotovoltaica», d'acord amb l'article 2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

3. Declarar la utilitat pública de la instal·lació fotovoltaica als efectes prevists en la disposició addicional desena de la Llei 10/2019.

4. Aprovar el projecte d'execució de l'agrupació fotovoltaica Son Sunyer connectada a xarxa (parc fotovoltaic Son Sunyer 1 – parc fotovoltaic Son Sunyer 2), signat pels enginyers Jordi Quer i Antoni Bisbal el gener de 2021, sense entrar a valorar-ne tècnicament el contingut, condicionat al compliment del punt següent:

 • S'haurà de realitzar una plantació d'arbres en una o vàries parcel·les agrícoles, preferentment en la mateixa zona, de com a mínim 200 arbres, replantant, si és possible, els arbres sans.

5. Disposar que, abans de l'inici de les obres, el promotor ha de presentar a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic la documentació següent:

 • Justificant d'haver liquidat davant l'ajuntament la tributació municipal corresponent, tal com preveu l'article 29 del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.
 • Nomenament de l'auditor ambiental i del tècnic director d'obres.
 • Pla de vigilància i seguiment redactat per l'auditor ambiental que, a més d'incloure el contingut mínim establert en la Llei d'avaluació ambiental, ha de preveure l'emissió d'informes de seguiment durant la fase de construcció, amb una periodicitat de quinze dies, que certifiquin el compliment de les mesures preventives, correctores i compensatòries de l'estudi d'impacte ambiental, les condicions de l'annex F del Decret 33/2015 i els condicionants de la declaració d'impacte ambiental i dels altres informes emesos.
 • Declaració responsable del promotor en què es comprometi a la gestió correcta dels panells solars una vegada finalitzada la seva vida útil.
 • Autoritzacions pertinents referents a l'establiment o pas de les instal·lacions energètiques que s'hagin d'implantar fora de la parcel·la, si n'és el cas.
 • Proposta d'implantació de la zona de compensació d'arbres per la pèrdua de zona agrícola que suposa el projecte, que haurà de complir els criteris que estableix la Declaració d'Impacte Ambiental.
 • Justificant que acrediti l'inici del procediment d'oferta per a la participació local del parc fotovoltaic previst a l'article 49 de la Llei de canvi climàtic i transició energètica.

6. Indicar que, una vegada executades les instal·lacions objecte d'aquesta autorització, el titular ha de presentar la sol·licitud de posada en servei, a la qual ha d'adjuntar un certificat de final d'obra subscrit per un tècnic facultatiu, així com les proves reglamentàries i la resta de documentació que exigeix la reglamentació vigent.

7. Informar que aquesta autorització es concedeix sens perjudici de les concessions i autoritzacions que siguin necessàries relatives a les llicències municipals, l'ordenació del territori i el medi ambient, i a qualssevol altres motivades per disposicions que hi siguin aplicables.

8. Notificar aquesta Resolució als interessats i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 2 de novembre de 2021

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica,

Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 4/3/2021)