Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 2/2021, de 8 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

    Número d'edicte 11460 - Pàgines 44686-44698

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 45/2021, de 8 de novembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears de caràcter extraordinari per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19

    Número d'edicte 11439 - Pàgines 44699-44703

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 43/2021 de 8 de novembre pel qual es regulen els ensenyaments a distància i semipresencials i s’estableix l’estructura, l’organització i el funcionament de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears

    Número d'edicte 11437 - Pàgines 44704-44713

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 44/2021 de 8 de novembre pel qual es crea el Col·legi per a l’Atenció Hospitalària i Domiciliària Maria Antònia Pascual

    Número d'edicte 11440 - Pàgines 44714-44716

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit pressupostari 11-2021, crèdit extraordinari

    Número d'edicte 11415 - Pàgina 44717

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall per possibilitar la construcció de 22 habitatges unifamiliars aïlats en una parcel·la ubicada en l'av. Pont d'en Gil, s/n de la urbanització de Calespiques

    Número d'edicte 11411 - Pàgines 44718-44723