Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 534442
Acord del Consell de Govern de 8 de novembre de 2021 pel qual es prorroga el procediment d’elaboració del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals des Trenc – Salobrar de Campos

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 15 de novembre de 2019 el Consell de Govern acordà iniciar el procediment d'elaboració del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) des Trenc – Salobrar de Campos (BOIB número 156, 16 de novembre de 2019).

En data 28 de setembre de 2021 es publicà en el BOIB núm. 133 l'anunci del tràmit d'informació pública del projecte de decret pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals (PORN) des Trenc-Salobrar de Campos.

D'acord amb l'article 8.4 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), modificat per l'article 27 de la Llei 6/2009, de 17 de novembre, de mesures ambientals per impulsar inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears, el procediment per a l'elaboració i l'aprovació d'un PORN caduca transcorreguts dos anys, comptadors des de la data en què s'hagin iniciat, sense que s'hagi aprovat definitivament el Pla d'ordenació dels recursos naturals. No obstant això, el Consell de Govern pot acordar, per causa justificada en l'expedient, una pròrroga d'aquest termini per un màxim de dos anys.

Actualment el PORN es troba en la fase del tràmit d'audiència dels titulars de drets i interessos legítims per mitjà de les organitzacions i entitats reconegudes per la llei que els agrupen o representen i a consulta dels interessos socials i institucionals afectats i de les associacions que persegueixen els principis i objectius que preveu la Llei 5/2005, d'acord amb el previst a l'article 9.2 c de la mateixa, així com del tràmit de participació amb la resta de conselleries i amb les administracions amb competències en matèria d'ordenació territorial i urbanística, havent finalitzat ja el tràmit d'informació pública.

Per tot el que s'ha exposat, i d'acord amb el que preveu l'article 8.4 de la Llei 5/2005, el Consell de Govern a proposta del conseller de Medi Ambient i Territori, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Prorrogar per un termini de dos anys el procediment d'elaboració del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals des Trenc – Salobrar de Campos.

Segon. Notificar aquest Acord a les administracions territorials afectades (Consell de Mallorca i Ajuntaments de Campos i Ses Salines). Amb la finalitat de comunicar-lo als interessats, es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a dos diaris de major tirada de l'illa de Mallorca.

 

Palma, 8 de novembre de 2021

La secretària del Consell de Govern (Per suplència d'acord amb l'article 5.2 del Decret 8/2021, de 3 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears) Rosario Sánchez Grau