Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 531725
Modificació de la delegació d’atribucions en els departaments de serveis socials, sanitat, fira i mercat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. núm. 858/2019)

Resolució de batlia

1. Fets.

La renúncia al càrrec de regidora de María Lourdes Bennàsar Bennàsar, de la qual se'n prengué coneixement en la sessió del ple de l'ajuntament del passat 28 d'octubre, fa necessari modificar el règim de determinades delegacions d'atribucions de la batlia.

S'ha escoltat el parer dels membres de l'equip de govern.

La gestió dels serveis socials passarà a la regidora María Angustias Cabañero Lavara; els assumptes d'igualtat seran gestionats per la batlia.

2. Fonaments de dret.

Article 21,3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, sobre delegació de l'exercici de les atribucions de la batlia.

Art. 25 de la Llei autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, respecte l'estructura orgànica de l'administració municipal.

Arts. 43 i 44 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, tot complementant la regulació de la delegació.

3. Resolució.

Es revoquen i es deixen sense efectes les delegacions del departament de serveis socials en la regidora María Lourdes Bennàsar Bennàsar (resolucions núm. 719-2019 i núm. 30-2021), per raó de la seva renúncia al càrrec de regidora.

Es revoquen i es deixen sense efectes les delegacions dels departaments de sanitat, mercat i fira, i gent gran en la regidora María Angustias Cabañero Lavara (resolucions núm. 723-2019 i núm. 30-2021), per raó de les modificacions que impliquen la renúncia abans esmentada, i per la claredat i facilitat que aporta refondre les delegacions en una sola.

Delego els departaments de serveis socials, sanitat, fira i mercat en la regidora María Angustias Cabañero Lavara.

a) Àmbit dels assumptes als quals es refereix la delegació:

Serveis socials municipals:

Informació i orientació, ajuda a domicili, habitatges tutelats per a persones majors, menjar a domicili, i els que corresponen a programes o activitats específiques.

Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.

Col·laboració i relació amb les administracions amb competències en serveis socials públics.

Sanitat:

Participació en la gestió de l'atenció primària de la salut.

Neteja d'edificis i dependències municipals o a càrrec de l'ajuntament:

Casa Consistorial, Centre sanitari, col·legi públic, centre d'educació infantil, poliesportiu municipal, Casal de Son Tugores, Casal de joves, teatre municipal, etc.

Mercat:

Mercat setmanal, venda ambulant i llocs i parades a vies i espais públics.

Fira:

Fira Gremial, mostres, trobades.

Gent gran:

Relacions amb les entitats de persones majors.

b) Facultats que es deleguen:

Estudi, direcció interna i gestió dels serveis corresponents, amb la formulació de propostes de resolució o d'acord i informes.

c) Condicions específiques d'exercici:

No se n'imposen.

En tot allò no previst en aquesta resolució, s'estarà al règim general establert a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

D'aquesta delegació se'n donarà compte al ple de l'ajuntament en la primera sessió que celebri, serà notificada a la persona interessada i s'entendrà acceptada de forma tàcita si en el termini de tres dies naturals no es manifesta res en contra, i es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Cosa que fem pública per a general coneixement.

Recursos.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es poden interposar, alternativament, els recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació o publicació de la present resolució.

b) El recurs de reposició potestatiu davant la batlia, en el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent de la notificació o publicació de la present resolució. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la seva presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta.

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

  

Alaró, 5 de novembre de 2021

El batle

Llorenç Perelló Rosselló