Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 78/2019, de 20 de setembre, de cessament d’un membre en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a representant del sector agrari

    Número de registre 9230 - Pàgina 37935

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 20 de setembre de 2019 pel qual es designen els membres en representació del Govern de les Illes Balears a la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

    Número de registre 9231 - Pàgines 37936-37937

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 20 de setembre de 2019 pel qual es dona per assabentat del nomenament de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears

    Número de registre 9232 - Pàgines 37938-37939

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 9071 - Pàgina 37940

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Resolució de Batlia mitjançant la qual es modifiquen Decrets de 17.06.19 de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i de delegació de competències de Batlia en el Tinents de batle

    Número de registre 9138 - Pàgines 37941-37943

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 17 de setembre de 2019, per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos facultatiu tècnic, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació

    Número de registre 9125 - Pàgines 37944-37950

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 13 de setembre de 2019 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Sa Torre de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 9108 - Pàgines 37951-37953

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Formentera de la plantilla orgànica d’atenció primària autoritzada de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera (2019_8)

    Número de registre 9155 - Pàgines 37954-37955

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 9 de setembre de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça de conductor de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca

    Número de registre 9161 - Pàgines 37956-37963

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 3 de setembre de 2019 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de Metge d’ Urgències Hospitalàries(HCIN 01/19) corresponent a la gerència de Tramuntana(Hospital Comarcal d’ Inca)

    Número de registre 9162 - Pàgines 37964-37975

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum de 16 de setembre de 2019 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/subdirectora d’infermeria de l’Hospital Universitari Son Espases (Sector Sanitari de Ponent del Servei de Salut de les Illes Balears), amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 9238 - Pàgines 37976-37979

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Correcció d'errada material Constitució Borsí d'Auxiliars Administratius

    Número de registre 9140 - Pàgina 37980

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Resolució per la que s'acorda aprovar i publicar la llista definitiva del borsí de tècnic informàtic

    Número de registre 9127 - Pàgines 37981-37982

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Bases convocatòria 6 plaçes de policia local Ajuntament de Muro

    Número de registre 9128 - Pàgines 37983-38000

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió. Aprovació de les bases generals que han de regir els processos selectius de les Ofertes d’ocupació pública i promoció interna corresponents als exercicis de 2017, 2018 i 2019, a més de les places que resten pendents de l’any 2016 de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 9103 - Pàgines 38001-38011

  • AJUNTAMENT DE PALMAAGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • Bases generals que ha de regir les convocatòries de proves selectives per cobrir places vacants de la plantilla de personal laboral empleat públic de PalmaActiva– Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 9082 - Pàgines 38012-38024