Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 9108
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 13 de setembre de 2019 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Sa Torre de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Es troba vacant i dotat pressupostàriament el lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Sa Torre de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, la provisió del qual es considera necessària.

Fonaments de dret

1. Art. 29.3 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. Art. 30.2 del Decret 39/2006, de 21 d'abril, per la qual s'aproven els estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears.

3. Ordre del conseller de Salut i Consum de 24 de març de 2011 per la qual es regula la figura del director de zona bàsica de salut del Servei de Salut de les Illes Balears.

4. Decret 8/2018, de 23 de març, pel qual es regula la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

5. Clàusula 12, en relació amb la clàusula 7, de l'Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011 pel qual es regula el sistema de provisió dels càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears, modificat per Acord del Consell de Govern de 18 de gener de 2013 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 5 de desembre de 2012.

6. Arts. 26 i següents del Reial decret llei 1/1999, de 8 gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social.

7. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'1 de juliol de 2019 de modificació de la plantilla orgànica de personal estatutari de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

8. Resolució de la consellera de Salut de 13 de gener de 2016 de delegació de competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 10, de 21/01/2016).

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1. Acordar la convocatòria pública per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Sa Torre de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, que té caràcter mixt de gestor i assistencial i ha d'acomplir les funcions regulades en l'art. 5 de l'Ordre del conseller de Salut i Consum de 24 de març de 2011 per la qual es regula la figura del director de zona bàsica de salut del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. El càrrec de director de zona bàsica de salut convocat és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol tipus d'activitats personals o professionals que no li permetin dedicar-se en exclusiva a les funcions pròpies del seu nomenament.

3. Els requisits per a participar en aquesta convocatòria són:

a) Tenir la condició de personal estatutari sanitari (categories de metge/essa de família en EAP, de facultatiu/iva especialista en Pediatria/Puericultura d'Àrea i en EAP o d'infermer/a) o de funcionari sanitari de la sanitat local integrat en EAP (Cos Facultatiu Superior, Escala Sanitària, especialitat sanitaris locals – metges o Cos Facultatiu Tècnic, Escala Sanitària, especialitat  sanitaris locals – practicants) dels subgrups A1 o A2.

b) Pertànyer a la plantilla de l'EAP amb actuació a la ZBS de Sa Torre.

c) Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B1 (nivell llindar) mitjançant l'aportació de certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o certificat expedit, reconegut com a equivalent o homologat per la Direcció General de Política Lingüística que acrediti posseir el nivell de coneixement esmentat. No obstant això, atès que el present procediment de provisió afecta a un lloc de feina que requereix una especial qualificació, coneixements i habilitats directives, excepcionalment, si el personal no pot acreditar el nivell de coneixements de llengua catalana corresponent al lloc de feina al qual opta, s'admetran les sol·licituds de participació de tots els aspirants, i la persona que resulti adjudicatària queda obligada a assolir-lo i a acreditar-lo en un termini màxim de dos anys comptadors a partir de la data d'ocupació del lloc de feina.

4. Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint (20) dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, la següent documentació:

- Sol·licitud de participació.

- Projecte de gestió en relació a les activitats a desenvolupar en la zona bàsica de salut.

- Currículum vitae.

- Documentació que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al•legats.

5. La documentació referida en el punt anterior es pot presentar en el registre de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, ubicat al carrer Escola Graduada, número 3, de Palma (07002) o en qualsevol dels llocs referits en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6. Exhaurit el termini de presentació de sol•licituds i una vegada verificat per l'òrgan competent que les persones aspirants compleixen els requisits i la resta d'especificacions exigides en la convocatòria, aquest mateix òrgan nomenarà la persona que consideri més adequada per al càrrec, escoltada l'opinió de l'EAP i valorant el projecte de gestió que cada candidat presenti en relació a les activitats a desenvolupar en la zona bàsica de salut, o declararà deserta la convocatòria –per mitjà d'una resolució motivada- quan no es presentin persones aspirants idònies per ocupar el càrrec convocat.

La idoneïtat del candidat s'ha de valorar d'acord amb el projecte de gestió que hi presenti, i en tot cas cal ponderar els paràmetres següents:

a) Serveis prestats en centres de salut i en el camp de la gestió en atenció primària.

b) Formació específica en l'àrea d'atenció primària i en la seva gestió.

c) Projecte de gestió per l'EAP.

d) Compromís amb el projecte de desenvolupament del Servei de Salut de les Illes Balears i de l'EAP.

Es podran dur a terme entrevistes amb els membres de l'EAP si es considera convenient per a una elecció millor de la persona idònia per a aquest càrrec.

7. La present convocatòria es resoldrà per mitjà d'una resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca, dictada per delegació de competències de la consellera de Salut i Consum, que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

8. La persona designada obtindrà un nomenament per ocupar el càrrec convocat de quatre anys de durada.

A l'efecte de continuar en el càrrec, la persona que resulti nomenada haurà de superar una avaluació en acabar cada període de 4 anys.

9. La persona titular del càrrec proveït per lliure designació podrà ser remoguda discrecionalment per l'òrgan que l'hagi nomenat o pel que el substitueixi en l'exercici de la competència i cessarà per les causes següents:

- Per incórrer en alguna de les causes d'incompatibilitat regulades a l'Ordre del conseller de Salut i Consum, de 24 de març de 2011.

- Pel transcurs del termini assenyalat per a l'acompliment del càrrec, sense que es produeixi la seva reelecció.

- Perquè deixi de pertànyer a l'Equip d'Atenció Primària (EAP).

- Per renúncia expressa, acceptada per l'òrgan que el va designar, sempre que no perjudiqui el desenvolupament del programa anual d'activitats de l'equip d'atenció primària. La renúncia només pot produir-se sis mesos després del nomenament, tret que es sol•liciti amb anterioritat per causes justificades.

10. Publicar la present convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

Palma, 13 de setembre de 2019

La consellera de  Salut i Consum PD El director gerent d'Atenció Primària de Mallorca (BOIB 10/2016) Miquel Caldentey Tous