Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 9071
Nomenament de personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Amb els efectes del dia 18 de juliol de 2019 la Presidència del Consell de Mallorca, ha nomenat les persones relacionades, per ocupar els llocs de treball que s'indiquen, configurats com a de personal eventual, d'acord amb l'article 104 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, assignant-lis les retribucions que igualment s'assenyalen. 

NOM I LLINATGES                    CÀRREC                                                                       RETRIBUCIONS ANUALS

Eva Maria Esteve Manjon               Secretari –ària 2n. Grup Polític                                     25.465,82 €

 

Palma, 26 d'agost de 2019 

Per delegació del secretari general, La secretària delegada

(Decret de 12 de novembre de 2018, BOIB núm. 143,

de 15 de novembre de 2018) 

Nieves Rodríguez Verdú