Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

Núm. 9082
Bases generals que ha de regir les convocatòries de proves selectives per cobrir places vacants de la plantilla de personal laboral empleat públic de PalmaActiva– Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Rector de PalmaActiva en sessió de data 22 de juliol de 2019, aprovà les bases generals que han de regir les convocatòries de proves selectives per cobrir places vacants de la plantilla de personal laboral empleat públic de PalmaActiva–Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Palma. Es publiquen les esmentades bases per a general coneixement.

Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà de rebre aquesta notificació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició potestatiu s'haurà de presentar al Registre General d'aquest Organisme o a les dependències a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, abans esmentada, i s'entendrà desestimat quan no s'hagi resolt i notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició, i en aquest cas quedarà expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 123 abans esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, segons les competències determinades pels articles 8 i 10 de la Llei 29/1998, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre aquesta notificació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.

 

Palma, 2 de setembre de 2019

La gerent

Susana Rincón Otero

 

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LES CONVOCATÒRIES DE PROVES SELECTIVES PER COBRIR PLACES VACANTS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL EMPLEAT PÚBLIC DE PALMAACTIVA– AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA

1. NORMES GENERALS

1.1. Objecte i normativa aplicable

Aquestes bases generals regeixen els diferents processos selectius per cobrir les places vacants del personal laboral empleat públic de PalmaActiva previstes a l'oferta d'ocupació pública, llocs de feina temporals subjectes al desenvolupament de programes en col·laboració que no tinguin procés específic de selecció i de promoció interna.

Aquestes bases generals s'ajusten al text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, la Llei 39/2015 de 1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i al Decret 36/2004 de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat i apliquen els preceptes que indiquen de la Llei 3/2007, de 27 de març de la funció pública de la CAIB, Decret 27/1994, d'11 de març, pel que s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; i -igualment en la part que es considera d'aplicació- el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 27/1994; Aquestes bases han estat negociades amb la representació legal dels treballadors i treballadores de PalmaActiva.

Totes les denominacions que apareixen en aquestes bases en masculí s'han d'entendre referides tant al gènere masculí com al femení.

1.2. Sistemes selectius

1.2.1. El sistema selectiu ordinari per a les convocatòries de les proves selectives per cobrir places vacants de la plantilla de personal és el de concurs-oposició. Això no obstant, es seguiran els sistemes d'oposició, concurs oposició o concurs, quan així se n'aprovi a la convocatòria corresponent.

2. CONVOCATÒRIES ESPECÍFIQUES

2.1. Adequació de les proves selectives

Les proves selectives previstes en les convocatòries específiques s'orientaran a la valoració dels coneixements, habilitats i aptituds associades als llocs de treball que s'hagin d'exercir, amb la rellevància que escaigui dels exercicis de caràcter pràctic del grup professional al qual s'aspira.

2.2. Proves i temaris comuns

El criteri ordinari es l'establiment de proves selectives i temaris comuns per als distints grups professionals, atenent a la naturalesa dels processos selectius i les tasques i funcions del grup professional.

2.3. Simplificació de la gestió

Per agilitzar i simplificar la gestió dels processos selectius, així com per garantir el mateix nivell d'exigència dels exercicis, sempre que la naturalesa de la prova o el nombre d'aspirants ho permetin, es durà a terme en un únic torn i amb una única alternativa d'examen.

En les base específiques de la convocatòria, es pot establir si escau, la nota de tall, en la qual es consideri que les persones aspirants que superin el primer exercici de les proves selectives de la fase d'oposició i passin al següent exercici.

En tot cas, sempre que una candidatura superi amb una determinada puntuació una fase, passarà a la següent fase de l'oposició la resta de candidatures que hagin obtingut la mateixa puntuació.

A les convocatòries es podrà acordar que totes les candidatures que hagin aprovat el primer exercici puguin formar part de la borsa extraordinària de candidats per l'ordre de puntuació corresponent, -sempre que no hi hagi borsí específic vigent.

2.4. Informació mínima de les convocatòries.

Les convocatòries específiques de les ofertes públiques d'ocupació es faran per grups professionals i conforme al previst a la relació de llocs de treball.

A cada convocatòria s'indicarà:

a) Grup professional i nombre de places que es convoquen - si escau-.

b) El nombre de places destinades a la promoció interna i el nombre de places de reserva per a persones amb discapacitat, si escau.

c) Els requisits i les condicions que hagin de reunir les candidatures.

d) El nivell d'exigència de coneixements de llengua catalana que s'estableix en la normativa en vigor que reguli l'exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés a l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

e) El sistema selectiu concret, el nombre i contingut de les proves i, si escau, les condicions de formació, els mèrits o experiència avaluables i les normes i els criteris per a efectuar-la.

f) Els altres elements que ajudin a determinar de forma objectiva els mèrits, la capacitat i la idoneïtat de les candidatures, com són: la admissió o no de cursos de formació, períodes de pràctiques, exposició curricular per part dels candidats i candidates, proves psicotècniques, reconeixements mèdics, etc.

g) La designació i composició concreta dels tribunals qualificadors.

h) La menció que els òrgans de selecció no poden proposar la contractació d'un nombre superior d'aprovats al de places convocades, excepte quan ho prevegi la convocatòria mateixa, sens perjudici del que estableix el segon paràgraf de l'article 61.8 de l'EBEP. amb la finalitat d'assegurar la cobertura de les mateixes quan es produeixin renúncies dels aspirants

i) El sistema de qualificacions, amb les puntuacions o percentatges per a la seva superació i el caràcter eliminatori o no de les proves.

j) Els programes o temaris sobre els quals han de versar les proves.

k) La calendarització de realització de les proves- si escau- .

l) El model normalitzat d'instància i l'òrgan al qual han d'adreçar-se les sol·licituds, amb indicació de les dependències on les poden trobar.

m) Així mateix, d'acord amb l'article 61 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, quan a un grup professional es verifiqui mitjançant informe previ, la infrarepresentació del sexe femení en l'oferta d'ocupació pública, s'ha d'establir en la convocatòria que, si concorren mèrits iguals entre dues candidatures o més, s'han de seleccionar les dones, llevat que hi hagi motius no discriminatoris per preferir l'home una vegada considerades objectivament totes les circumstàncies concurrents en els candidats i les candidates d'ambdós sexes.

Hi ha infrarepresentació quan en el grup professional hi ha una diferència percentual d'almenys vint punts entre el nombre de dones i el nombre d'homes.

2.5 Publicitat

Les convocatòries s'anunciaran a la web i al tauler d'anuncis de PalmaActiva, a la web de l'Ajuntament de Palma en la forma que ho tingui previst, i també al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, en aquells tràmits i acords expressament indicats.

3. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

3.1. Per ser admeses a les proves selectives que es convoquin, les persones aspirants han de complir, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se durant el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d'algun dels demés Estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun Estat en el qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, amb excepció d'aquells llocs de feina que directa o indirectament impliquin una participació a l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les Administracions Públiques.

En les mateixes condicions, també hi podrà participar, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el/la cònjuge dels nacionals espanyols i dels nacionals dels demés Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i els seus descendents i els dels seu cònjuge, siguin menors de 21 anys o majors de dita edat dependents.

b) Tenir setze anys complerts i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa, manco que per llei s'estableixi una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública, fet que es recollirà a les corresponents bases específiques.

c) No haver estat separades, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions del grup professional o especialitat en què s'inclouen les places ofertes. Les persones aspirants que accedeixin a places reservades per a discapacitats hauran de tenir acreditat el grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i ho hauran d'acreditar en el moment de la presentació d'instàncies, també hauran de sol·licitar a la mateixa instància les adaptacions que considerin adients per tal de dur a terme les proves selectives.

e) Estar en possessió del títol acadèmic exigit o nivell de titulació exigit en la convocatòria específica, o en condicions d'obtenir-lo en la data en que finalitzi el termini de presentació de candidatures. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'aportar la credencial que acrediti la seva homologació en la data màxima de la finalització del termini de presentació de candidatures.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, s'aportarà, si escau, l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, o la corresponent que tinguin atribuïda la competència o la de la Conselleria d'Educació i Universitats o la corresponent que tingui atribuïda la competència.

Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988. Reial Decret 581/2017, de 9 de juny, i altres normes de transposició i desplegament.

f) Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana que s'indiqui en la convocatòria específica. Aquests coneixements s'han d'acreditar mitjançant l'aportació del títol o del certificat oficial corresponent, expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o expedit o homologat per l'òrgan competent de la Conselleria que tingui atribuïda la competència.

g) Cada convocatòria específica pot establir requisits específics d'accés, sempre que es formulin de manera abstracta i general i tinguin una relació objectiva i proporcionada amb les funcions i tasques del grup professional.

h) Els aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola i del seu origen no se'n desprengui el coneixement de la llengua castellana, han d'acreditar-ne el coneixement mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre; o del certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d'idiomes o mitjançant l'acreditació que estan en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d'una prova específica que acrediti que posseeixen el nivell adequat de comprensió i d'expressió oral i escrita en aquesta llengua.

4. PERSONES AMB DISCAPACITAT

D'acord amb l'article 59 del Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per RDL 5/2015, de 30 d'octubre, així com del Reial Decret 2271/2004, de 23 de desembre, que regula l'accés a l'ocupació pública i la provisió de llocs de feina de les persones amb discapacitat, les convocatòries de processos selectius podran preveure la reserva d'una quota de les places convocades, per a ser cobertes per persones amb discapacitat degudament acreditada.

A les convocatòries d'ingrés a PalmaActiva on hi figuri aquesta reserva, les persones interessades en participar-hi ho manifestaran expressament en les seves sol·licituds. Les persones aspirants seran admeses en igualtat de condicions que la resta d'aspirants.

L'adaptació de les proves, en cas de que s'hagi sol·licitat a la instància, consistirà en la concessió d‘un temps addicional per a la realització dels exercicis. L'adaptació de mitjans i les ajudes raonables, consisteix en la posada a disposició de l'aspirant dels mitjans materials i humans, de les assistències i recolzaments i de les ajudes tècniques i/o tecnològiques assistides que precisi per a la realització de les proves a les quals participi, així com en la garantia de l'accessibilitat de la informació i la comunicació dels processos i la del recinte o espai físic on aquestes tinguin lloc.

Les proves selectives tindran idèntic contingut per a tots els aspirants, independentment del torn pel qual s'opti, sense perjudici de les adaptacions i els ajustaments raonables necessaris de temps i mitjans per a la seva realització.

Les places reservades a persones amb discapacitats que no siguin cobertes, s'afegiran a la reserva de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any següent.

5. PROMOCIÓ INTERNA: MODALITATS, I CONDICIONS

5.1. Percentatges de places per a les modalitats d'aquest torn

En aplicació de l'apartat c) de l'article 14 de la Llei 5/2015, Estatut Bàsic de l'Empleat públic, amb la finalitat de facilitar als empleats públics de PalmaActiva la progressió professional i la promoció interna, es reservarà per a promoció interna del personal fix, un mínim de 25% sobre el total de les places d'oferta pública, en cas que no siguin cobertes, s'afegiran a l'oferta d'ocupació pública.

Les convocatòries d'oferta d'ocupació pública específiques han d'establir la reserva de places pel torn de promoció interna, sempre que sigui factible pel nombre i per les característiques de les places que es convoquin.

5.2. Convocatòries independents de promoció interna

La promoció interna es part integrant del dret a la promoció professional del personal laboral, article 19 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, EBEP. La quota de reserva de la promoció interna pot desplegar-se en la mateixa convocatòria d'oferta d'ocupació pública que les places de torn lliure o mitjançant una convocatòria independent.

5.3. Condicions

Per tal de facilitar la promoció interna vertical, les convocatòries específiques han de determinar les condicions dels processos selectius pels sistemes de concurs oposició, tenint en compte les previsions següents: Reducció de temaris; adaptació o reducció d'exercicis per coneixements acreditats, i si escau, fase de concurs adaptada a les circumstàncies.

6. SOL·LICITUDS

6.1. Presentació

Les sol·licituds per participar en les proves selectives s'han de presentar en el Registre General de l'Agencia de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Palma o en qualsevol altra de les formes que estableix la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.

Aquestes sol·licituds s'han d'ajustar al model oficial que es determini, que es pot emplenar a la pàgina web www.palmaactiva.com d'acord amb les instruccions que s'indiquin en cada convocatòria específica, amb les instruccions següents:

 

6.2. Sol·licitud

Si la persona interessada no pot accedir a la sol·licitud via web i a l'adreça d'Internet: https://web.palmaactiva.com/, els impresos de sol·licitud per participar en la convocatòria estaran a la seva disposició a la seu de PalmaActiva (c. Socors, 22, Palma), a l'edifici de Sa Gerreria (c. Gerreria, 8, Palma)

La persona interessada ha d'emplenar el formulari amb les dades corresponents a cada apartat i a continuació l'ha d'imprimir, signar i presentar, juntament amb la documentació requerida, a les adreces físiques anteriorment indicades.

6.3. Termini

El termini general, en defecte de terminis específics superiors o inferiors establers a les bases especifiques de presentació de sol·licituds, és de vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà que es publiqui la resolució d'aprovació de cada convocatòria específica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

6.4. Formalització de la sol·licitud i presentació de documentació

En les sol·licituds, que han de ser degudament emplenades, els aspirants hauran de fer menció expressa que reuneixen tots els requisits i les condicions que s'exigeixen en cada cas i hauran d'al·legar la titulació que posseeixen i que els habilita per accedir al grup professional a què opten en la data màxima del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds. Igualment manifestaran, si així esta establert a les bases específiques, si volen realitzar els exercicis voluntaris.

En tot cas, sempre juntament amb la sol·licitud, les candidatures presentaran:

a) Document nacional d'identitat o, en cas de no posseir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la identitat.

b) Fotocòpia acarada dels requisits mínims establerts a la convocatòria específica.

c) En el supòsit d'accés per a la reserva de persones amb discapacitat, d'acord amb el Reial Decret 2271/2004, de 23 de desembre, que regula l'accés a l'ocupació pública i la provisió de llocs de feina de les persones amb discapacitat i l'article 3 del Decret 36/2004, de 16 d'abril, regulador de l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, -que es considera igualment aplicable- aportaran certificat dels equips multiprofessionals de l'administració competent en matèria de persones amb discapacitat o l'organisme públic equivalent sobre les condicions personals d'aptitud per exercir les funcions corresponents a la plaça a la qual presenta candidatura, que haurà d'expressar que es troba en condicions de complir les tasques fonamentals del lloc de treball al qual aspira, mitjançant, si corresponen a judici de l'Administració, les adaptacions necessàries d'aquest lloc de treball i de les proves d'accés i respectant en tot cas els principis de mèrit i capacitat.

7. ADMISSIÓ D'ASPIRANTS

7.1. Relacions de persones admeses i excloses

En el termini màxim d'1 mes comptador des que acabi el termini de presentació de sol·licituds, l'òrgan de govern de PalmaActiva competent, o en qui hagi delegat, aprovarà per resolució el llistat de candidatures admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa d'exclusió. Aquesta relació es publicarà únicament en el tauler d'anuncis i a la plana web de PalmaActiva i a la web de l'Ajuntament de Palma, amb advertiment dels recursos escaients contra la mateixa.

Les candidatures excloses o omeses disposaran d'un termini de deu dies hàbils, -manco que a les bases específiques s'indiqui altre termini- des de l'endemà de la publicació de la resolució, per presentar al·legacions, per esmenar el defecte o presentar la documentació preceptiva omesa. Igualment dins del mateix termini es podran presentar sol·licituds d'esmena d'errades –si s'han produït- per dades personals incorrectes.

Finalitzat el termini s'estudiaran les al·legacions presentades i s'aprovarà, mitjançant resolució de l'òrgan de Govern competent de PalmaActiva, la llista definitiva. La resolució indicarà el lloc i data de realització del primer exercici i l'ordre d'actuació de les persones aspirants -si escau- i publicarà en la mateixa forma i llocs que l'anterior.

En tot cas, si alguna persona aspirant no figura a la llista definitiva d'admesos i exclosos, una vegada iniciat el procés selectiu podrà comparèixer davant el tribunal a la realització del primer exercici, exhibint còpia segellada de la seva sol·licitud de participació de la mateixa data o anterior al de finalització del termini per a presentació de sol·licituds. El tribunal, en sessió extraordinària abans del inici de l'exercici comprovarà aquest extrem i si resulta acreditat, l'admetrà provisionalment, sense perjudici de la comprovació posterior per l'òrgan de govern corresponent que ha portat les tasques d'admissió de candidatures, al qual li remetrà la documentació aportada per la persona candidata en el termini de 5 dies hàbils.

7.2. Comprovació dels requisits

En qualsevol moment del procés selectiu, els tribunals poden assabentar-se que algun dels aspirants no compleix un o diversos requisits mínims de la convocatòria corresponent, o que, de l'examen de la certificació acreditativa, resulta que el document d'identitat o la sol·licitud de participació presenta errors o falsedats.

En aquests supòsits ho remetrà a l'òrgan que ha portat les tasques de registre, admissió de sol·licituds i declaració d'admesos i exclosos i aquest citarà a la persona interessada en el termini de 5 dies hàbils per donar-li audiència per justificar i aportar la documentació justificativa, que si no ho justifica o esmena, s'acordarà la seva exclusió.

Promoció interna. L'òrgan de govern de PalmaActiva competent comprovarà d'ofici la correcta presentació de la documentació de sol·licitud per a les candidatures que opten pel torn de promoció interna, igualment comprovarà d'ofici si compleixen el requisit d'haver prestat serveis efectius durant el període mínim establert al conveni col·lectiu a PalmaActiva.

8. ELS ÒRGANS DE SELECCIÓ

8.1. Designació i composició

8.1.1. Els òrgans de selecció són els tribunals qualificadors. Són els encarregats de dur a terme els procediments selectius. Són òrgans col·legiats, la composició dels quals s'ajusta als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, els quals integren el tribunal a títol individual.

Els òrgans de selecció actuen amb autonomia funcional, sens perjudici de les facultats de revisió que s'estableixen legalment.

La composició dels òrgans de selecció s'ha d'ajustar, llevat de raons fonamentades i objectives, degudament motivades, al criteri de paritat entre homes i dones, amb capacitació, competència i preparació adients. Es considera que hi ha una representació equilibrada quan en els òrgans de més de quatre membres cada sexe està representat almenys en un 40 %. En la resta, quan els dos sexes hi estiguin representats.

8.1.2. Els tribunals qualificadors dels diferents processos selectius s'ha d'ajustar, pel que fa a la constitució i la composició, al que preveuen l'article 60 i concordants del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre i l'article 51 de la Llei 3/2007 de 27 de març de Funció Pública i al decret 27/1994, d'11 de març reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma.

La designació dels tribunals correspon a la gerència de PalmaActiva, per proposta elevada per l'Àrea de Recursos Humans que els designarà per sorteig entre els treballadors i treballadores fixes de l'organisme, conforme al següent:

a) La seva composició s'inclourà en cada convocatòria específica i s'ha d'ajustar a les normes contingudes en els articles 13 i 14 del Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) Tots els membres dels tribunals han de posseir una titulació acadèmica d'igual o superior nivell que l'exigit als aspirants per a l'ingrés, i es prioritzarà la meitat més un, com a mínim, haurà de posseir una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l'exigida per a l'ingrés.

c) Almenys un dels membres del Tribunal serà el responsable de l'àrea on s'ofereixi la plaça. En el cas de no ser possible, aquest membre també serà sortejat.

d) Els tribunals es constitueixen, com a mínim, per cinc membres titulars, amb un nombre igual de suplents.

e) El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres titulars o suplents, inclosa la presidència.

f) Les persones que exerceixin com a secretàries i secretàries substitutes del tribunal seran designades en la sessió de constitució, per votació de tots els membres del tribunal, d'entre els/les vocals que el componen, i per majoria de vots.

g) La designació de la presidència del tribunal correspon a la gerència de PalmaActiva, a proposta de l'Àrea de Recursos Humans, d'entre el personal fix amb competència suficient per a valorar amb l'objectivitat els coneixements i les aptituds que s'exigeixen a les candidatures presentades.

h) Els tribunals podran comptar amb l'assistència del personal assessor especialista per a totes o algunes de les proves que considerin, que no tindrà dret de vot. A les corresponents convocatòries específiques es podran acordar altres condicions complementàries.

8.2. Constitució i funcionament

8.2.1. La constitució i totes les actuacions dels tribunals estaran al previst a les presents bases i en el no expressament contemplat, s'han de sotmetre al que estableix el capítol IV i següents del Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma, aprovat pel Decret 27/1994.

8.2.2. Els acords s'han d'adoptar per majoria de vots dels membres presents en cada sessió. En cas d'empat, el vot de la presidència té caràcter diriment.

D'acord amb l'article 52.3 de la Llei 3/2007, en concordança amb l'article 61.8 de l'EBEP, els tribunals no poden aprovar ni declarar que ha superat l'oposició un nombre de persones superior al de places convocades, excepte quan així ho prevegi la convocatòria mateixa o la convocatòria sigui per a la formació de borsins de candidatures. Sempre que els òrgans de selecció hagin proposat la selecció i contractació d'un nombre igual d'aspirants al de places convocades, i amb la finalitat d'assegurar-ne la cobertura, quan es produeixin renúncies d'aspirants seleccionats abans de la contractació, s'ofertarà el lloc de feina a les persones candidates que integren la borsa, per l'ordre establert.

8.2.3. No poden formar part dels tribunals:

- Les persones que hagin realitzat en els tres anys anteriors a la publicació de la convocatòria corresponent les tasques de preparació d'aspirants a proves selectives per al grup professional de que es tracti.

- Els càrrecs de naturalesa política i el personal eventual de l'Administració -municipal o de PalmaActiva-, o si fa menys de quatre anys del cessament d'aquesta condició. Tampoc en poden formar part el personal laboral interí, ni indefinit no fix de PalmaActiva.

- Els membres en els quals hi concorri alguna causa d'abstenció de les previstes a l'article 23 de la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

- Atès que la pertinença als òrgans de selecció ha de ser sempre a títol individual, d'acord amb el punt 3 de l'article 60 de l'EBEP, tampoc poden formar part la representació legal dels treballadors com a tals. No obstant això, la representació legal dels treballadors podrà exercir les funcions de vigilància per vetllar pel bon desenvolupament del procediment selectiu.

L'abstenció i la recusació dels membres dels tribunals qualificadors se substanciaran d'acord amb el que disposen els articles 23 i 24 de la llei 40/2015.

8.3. Adaptacions per a persones amb discapacitats

Els tribunals han d'adoptar les mesures necessàries perquè, de conformitat amb el que disposa el Decret 36/2004, les proves selectives es facin en condicions d'igualtat amb els aspirants del torn lliure. S'han d'establir en les proves selectives les adaptacions de temps i de mitjans que es preveuen en la convocatòria per als aspirants amb discapacitat que ho hagin demanat expressament en la sol·licitud de participació i que el tribunal consideri necessàries.

Per dur a terme aquestes adaptacions s'ha de tenir en compte el certificat expedit per l'equip multiprofessional corresponent al qual es refereix la base 4.2 Condicions específiques.

9. INICI DEL PROCÉS SELECTIU. EXERCICIS I DESENVOLUPAMENT DELS PROCESSOS SELECTIUS

9.1. Contingut i confecció dels exercicis

Els exercicis dels processos selectius han de ser els que es determinin en les convocatòries específiques corresponents. El tribunal ha de respectar rigorosament el tenor literal que descrigui el contingut de cada exercici, així com subjectar-se al temari que en el seu cas s'hagi pogut preveure. Només en allò no previst expressament a les bases, el tribunal podrà aplicar la seva discrecionalitat tècnica i autonomia funcional.

Els temaris de les bases específiques -llevat que la normativa prevegi altra circumstància- són els que s'han considerat adaptats a les competències, funcions i tasques pròpies dels grups professionals i/o places convocades i als continguts de la formació i nivell formatiu exigits en cada cas.

En la sessió de constitució, els tribunals elaboraran els exercicis del procés selectiu, amb el suport de l'Àrea de Recursos Humans de PalmaActiva. Els exercicis teòrics i/o pràctics, podran ser els de tipus test, escrits, orals i/o entrevistes de les proves selectives, conformement al previst a les bases específiques.

9.2. Garantia de confidencialitat dels exercicis

Els tribunals hauran de garantir la confidencialitat del contingut de les proves fins al moment que es duguin a terme.

9.3. Ordre d'actuació

Si l'examen no pogués ser simultani -per ser exàmens orals, perquè el nombre d'aspirants ho aconselli o per altres circumstàncies- l'ordre d'actuació dels opositors serà alfabètic, començant per la lletra “F” d'acord amb el sorteig efectuat per PalmaActiva amb la representació legal dels treballadors i treballadores, a la sessió de negociació, aprovada per resolució de 21 d'octubre 2016.

 

9.4. Calendaris de les proves

L'òrgan de govern competent de PalmaActiva, en la resolució definitiva d'admesos i exclosos aprovarà la data, hora i lloc de realització del primer exercici de cadascuna de les convocatòries, manco que l'acordi a la resolució provisional d'admesos i exclosos. En aquest segon cas des de la publicació de la resolució fins a la data de realització de la primera, haurà d'haver termini suficient per a la presentació d'al·legacions, i publicació de la seva estimació o no mitjançant resolució definitiva d'admesos i exclosos. La data de realització dels exercicis i del calendari de proves –si n'hi hagués- es publicarà al tauler d'anuncis de PalmaActiva, a la seva la web i a la de l'Ajuntament de Palma. No es publicarà al BOIB.

La publicació de la data de cada exercici es farà amb una antelació mínima de deu dies hàbils a la data de realització de l'exercici, manco que a les bases específiques se n'aprovi d'altre.

Els resultats dels exercicis i la convocatòria per als següents es realitzaran en igual forma.

Els aspirants s'han de convocar per a cada exercici en crida única i queden exclosos de les proves selectives els qui no hi compareguin o els que compareguin amb posterioritat al moment en que el tribunal declari l'inici de la/les prova/es.

Un pic iniciat l'exercici, durant el mateix i atorgant als candidats el mateix temps per a la seva realització, el tribunal en sessió constituïda a l'efecte, podrà admetre de forma extraordinària per a la realització de la/es prova/es a aquelles persones candidates que de forma degudament justificada acreditin la impossibilitat de compareixença a l'horari previst a la convocatòria. No es considerarà causa extraordinària les incidències ordinàries de la circulació viària i mitjans de transport.

Un pic iniciades les proves selectives, no es podran absentar temporalment de les mateixes. Tota absència temporal es considerarà definitiva i renuncia al procés de selecció.

9.5. Sorteig públic dels exercicis

En les proves dels exercicis pràctics que consisteixin a contestar temes o qüestions dels temaris publicats, s'han de determinar per sorteig públic, fet davant de les persones aspirants, immediatament abans del inici de les proves.

Així mateix, quan es tracti de proves o d'exercicis dels denominats “pràctics” o preguntes o supòsits concrets a desenvolupar, aquests s'hauran de determinar mitjançant el sorteig públic corresponent.

Als exercicis pràctics o supòsits concrets a desenvolupar -manco que a les bases específiques es prevegi altre sistema- es procedirà a la selecció de dos exercicis o supòsits per prova, podent elegir d'entre ells la persona candidata quin respon per a la seva prova.

9.6. Acreditació de la identitat de les persones aspirants

En qualsevol moment el tribunal pot requerir a les persones que participen en les proves que acreditin la seva identitat.

9.7. Incidències

En el supòsit de que amb posterioritat a l'aprovació d'aquestes bases es modifiqués la normativa reguladora del contingut de cada programa, seran d'aplicació les referències que es trobin en vigor en el moment de la realització de les proves.

Quan es tracti d'exàmens de desenvolupament, el tribunal ha de mostrar al/la aspirant que ho sol·liciti el programa de temes de la convocatòria corresponent.

La consideració, verificació i apreciació de les incidències que puguin sorgir en el desenvolupament dels exercicis, així com l'adopció de les decisions que es considerin pertinents, correspon al tribunal.

9.8. Llengua dels exercicis

Les persones que participen en l'oposició poden elegir fer els exercicis en qualsevol de les dues llengües oficials de la comunitat autònoma. A aquest efecte, el tribunal s'ha d'encarregar que els exercicis s'elaborin i es lliurin a les persones aspirants en qualsevol de les dues llengües, segons la que triïn.

 

9.9. Garantia de transparència i objectivitat: anonimat dels aspirants

El tribunal ha de respectar els principis d'imparcialitat, professionalitat, independència, igualtat, objectivitat i transparència durant tot el procés selectiu, per la qual cosa ha d'adoptar les mesures oportunes per garantir que els exercicis escrits de la oposició es corregeixen sense conèixer la identitat dels aspirants.

El tribunal exclourà les persones les quals en els seus fulls d'examen hi figurin noms, traços, marques o signes que puguin servir per a conèixer la identitat.

En el supòsit d'exercicis orals o entrevistes de selecció, l'exposició dels candidats s'ha de fer en audiència pública i s'han d'enregistrar en tot cas en format àudio o vídeo.

Així mateix, el tribunal adoptarà les mesures necessàries per a evitar que els aspirants utilitzin qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, en la realització de les proves, que puguin desvirtuar l'aplicació dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat,així com per garantir la transparència de les proves selectives.

9.10. Qualificació dels exercicis

El sistema de puntuació dels exercicis vendrà sempre determinat a les bases específiques, que indicarà la tipologia d'exercici, el valor o puntuació màxima que es pot atorgar i altres condicions per a la seva realització.

Exercicis obligatoris. Els exercicis obligatoris seran eliminatoris i es tindrà cura especialment en que hi hagi connexió entre el tipus de proves per superar i les tasques que s'hagin de desenvolupar als llocs de feina convocats. Aquests exercicis es qualificaran fins a un màxim de deu punts, i els qui no arribin a un mínim de cinc punts a cada un dels exercicis seran eliminats, llevat que a les respectives bases específiques hi figuri una altra qualificació específica.

Els exercicis de llengües, si s'escauen, i la prova psicotècnica es valoren com a apte o no apte.

Exercicis voluntaris. Els exercicis voluntaris es qualificaran segons la puntuació que figuri a les respectives bases específiques i, en el seu defecte, amb un màxim d'un punt. Si un exercici voluntari tingues varies especialitats, es dividirà la puntuació esmentada pel número d'aquestes.

Els exercicis voluntaris no suposaran l'eliminació de l'opositor de les proves selectives, però determinaran la puntuació final i, en conseqüència, l'ordre dels opositors i la relació d'aprovats amb plaça.

Qualificació de tots els exercicis (obligatoris i voluntaris). Les qualificacions de tots els exercicis s'obtindran sumant les puntuacions atorgades sempre amb tres decimals, per cada membre del tribunal i dividint el total pel número d'assistents. S'eliminarà la nota més alta i la més baixa de les atorgades quan la diferència entre elles sigui superior a tres punts sobre deu punts. El quocient obtingut serà la qualificació definitiva.

La qualificació dels exercicis s'ha de fer d'acord amb els criteris que es determinin en cada cas en les convocatòries específiques. A aquest efecte, l'Àrea de Recursos Humans de PalmaActiva pot aprovar instruccions o recomanacions que consideri oportunes per homogeneïtzar els criteris de qualificació dels diferents tribunals, respectant sempre la independència i responsabilitats dels vocals.

D'altra banda, els tribunals acordaran i faran constar en les actes de les seves sessions els criteris específics de correcció de cada un dels exercicis de desenvolupament, segons els temes o supòsits concrets que els opositors hagin desenvolupat.

9.11. Publicació de les notes dels exercicis

Un cop acabat cada un dels exercicis de l'oposició, cada tribunal publicarà en el lloc o llocs de realització de l'exercici, en els taulers d'anuncis de PalmaActiva, a la seva web i la web de l'Ajuntament de Palma el llistat provisional de qualificacions, amb indicació de les dades personals de les candidatures i la puntuació obtinguda. A la mateixa publicació s'anunciarà la data de l'exercici següent, amb una antelació mínima de 10 dies naturals, manco que a les bases específiques s'estableixi altre termini mínim.

Per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici, les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils des que es publiqui la llista provisional, manco que a les bases específiques se n'estableixi d'altre. El tribunal disposa d'un termini de set dies hàbils per resoldre les reclamacions i publicar la llista definitiva de les persones aspirants que han superat l'exercici.

Si la persona candidata demana la revisió presencial de l'examen, serà citat al correu electrònic i telefònicament al telèfon mòbil aportat a la seva sol·licitud -amb un màxim de tres telefonades en un espai de 2 hores- per a citar-lo a revisió de la prova que tindrà lloc dins del termini de 3 dies hàbils següents.

10. RELACIONS DE PERSONES ASPIRANTS SELECCIONADES I ORDRE DE PRELACIÓ EN L'OPOSICIÓ

10.1. Relació de persones aspirants que han superat l'oposició

Un cop finalitzats tots els exercicis eliminatoris de l'oposició i dirimits els empats, si s'escau, cada tribunal farà pública, en el tauler d'anuncis de PalmaActiva, a la seva web i a la web de l'Ajuntament de Palma, la relació provisional d'aspirants que hagin superat les proves amb indicació del nom i llinatges, DNI, -conforme al previst per la llei orgànica de protecció de dades- i la puntuació obtinguda per ordre decreixent.

Les persones candidates podran sol·licitar la revisió de les proves en el termini de tres dies hàbils, -manco d'altre específic que s'aprovi a les bases específiques- comptadors des de l'endemà de la publicació de la mateixa i el tribunal resoldrà les reclamacions en el termini de set dies hàbils següents. Si la persona candidata demana la revisió presencial, s'aplicarà el procediment previst a l'apartat “publicació de les notes dels exercicis”.

La relació de persones que han superat l'oposició ve determinada únicament per la superació de tots els exercicis eliminatoris i per la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt d'aquests exercicis.

En el cas de proves selectives, quan hi hagi promoció interna i torn lliure, les places sense cobrir a un dels sistemes de selecció s'incorporarà a l'altre, segons l'ordre temporal en que s'hagin convocat.

10.2. Resolució d'empats

En cas d'empat, s'ha de resoldre tenint en compte, successivament, els criteris següents:

a) Tenir la nota més alta en el primer exercici.

b) Tenir la nota més alta en el segon exercici, en cas que n'hi hagi.

c) Tenir la nota més alta en el tercer exercici, en cas que n'hi hagi.

d) Ser una dona víctima de la violència de gènere.

e) Acreditar més temps de serveis prestats com a personal de PalmaActiva.

f) Ser major de 45 anys.

g) Tenir càrregues familiars.

h) Ser dona, en cas d'infrarepresentació del sexe femení en el grup professional què es tracti, d'acord amb l'art. 61 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, llevat que hi hagi motius no discriminatoris per preferir l'home, una vegada considerades objectivament totes les circumstàncies concurrents en els candidats d'ambdós sexes, com per exemple les dels apartats d) o e).

i) No haver estat objecte de remoció d'un lloc de treball del mateix grup professional.

Si persisteix finalment l'empat, es farà un sorteig.

10.3. Ordre de prelació per a la realització d'una prova no eliminatòria

Quan la convocatòria específica estableixi un exercici obligatori i no eliminatori, l'hauran de fer tots els/les aspirants que hagin superat l'oposició per establir l'ordre de prelació de l'oposició.

Una vegada els/les aspirants hagin fet la prova obligatòria i no eliminatòria, el tribunal publicarà la llista provisional de persones que han superat l'oposició, amb la qualificació d'aquesta prova i per l'ordre de prelació decreixent per nota obtinguda. La publicació es farà en els taulers d'anuncis de PalmaActiva i a les planes web de PalmaActiva i de l'Ajuntament de Palma. Les persones interessades podran presentar reclamacions contra la qualificació de la prova en el termini de tres dies hàbils, comptadors a partir del dia en què es faci pública, que es resoldran en el termini de set dies hàbils.

Si la persona candidata demana la revisió presencial, s'aplicarà el procediment previst a l'apartat “publicació de les notes dels exercicis”.

11. FASE DE CONCURS

11.1. Fase de concurs: valoració de mèrits

Aquesta fase es realitzarà un cop finalitzada la fase d'oposició i no serà eliminatòria ni es tindrà en compte per superar les proves de la fase d'oposició.

Els mèrits avaluables i el percentatge de puntuació de la fase de concurs respecte de la puntuació total del concurs oposició vendrà determinat a cada base específica. La fase de concurs, en els processos selectius per concurs oposició no podrà, en cap cas, determinar per si mateixa el resultat del procés selectiu. Les puntuacions atorgades a la fase de concurs s'expressaran sempre en tres decimals.

En defecte del previst a les bases específiques, la presentació dels mèrits es realitzarà per aquells candidats que han superat la fase d'oposició, en el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista definitiu de les persones candidates aprovats a la fase d'oposició, juntament amb instància de sol·licitud de valoració de mèrits.

11.2 Acreditació dels mèrits

Els mèrits que es presenten a valoració es justificaran mitjançant fotocòpies acarades o l'exhibició de l'original, per tal de que puguin ser acarats i/o escanejats.

Els mèrits s'han d'acreditar i s'han de valorar sempre amb referència a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

El tribunal no valorarà cap mèrit que no hagi estat acreditat dins del termini indicat i en la forma prevista a les bases generals o específiques. En cap cas es valoraran com a mèrits les assignatures de titulacions acadèmiques, els cursos que formen part d'un exercici d'un procés selectiu, ni els cursos de doctorats ni els impartits com a professor associat a la Universitat.

Si la persona candidata expressament ho indica a la seva sol·licitud, el tribunal pot valorar els mèrits que hi figurin en el seu registre de personal de l'Àrea de Recursos Humans, la qual emetrà informe detallant els que al mateix hi consten. Dit informe s'incorporarà al procés selectiu.

11.3. Llistes d'aspirants/es seleccionats/des del concurs oposició

Un cop finalitzada la valoració dels mèrits aportats es publicaran al tauler d'anuncis de PalmaActiva i a les planes webs de PalmaActiva i de l'Ajuntament de Palma, la llista provisional de puntuacions obtingudes en la fase de concurs.

Contra la mateixa es poden presentar les reclamacions en el termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la seva publicació. Acabat aquest termini el tribunal disposa de set dies hàbils per resoldre'n les reclamacions.

Resoltes les reclamacions, s'aprovarà la relació definitiva de candidatures que han superat les proves, amb les puntuacions de la fase d'exàmens i de concurs separadament.

11.4. Ordre de prelació i resolució d'empats

L'ordre final de prelació dels aspirants que resultin seleccionats en el procediment de concurs oposició, vendrà determinat per la suma de les puntuacions obtingudes en la fase d'oposició i en la fase de concurs.

En cas d'empat, l'ordre de prelació s'establirà tenint en compte la major puntuació obtinguda en la fase d'oposició. Si l'empat continua, s'ha de resoldre amb els criteris de la base 10.2. Resolució d'empats.

Al seu cas, la relació definitiva contindrà la proposta d'adjudicació de places que, com a màxim serà de tantes persones aprovades com places s'hagin convocat, llevat que la convocatòria estableixi una altra cosa i sense perjudici del que preveu la base 8.6.2, d'acord amb l'article 61.8 de l'EBEP.

12. ADJUDICACIONS I FORMALITZACIÓ DE CONTRACTES

Finalitzades les fases de concurs i d'oposició, si s'escau, cada tribunal publicarà al tauler d'anuncis de PalmaActiva, i a les planes webs de PalmaActiva i de l'Ajuntament de Palma, la relació provisional de persones aspirants que hagin superat les proves i la proposta de selecció per a la contractació, indicant nom i llinatges, DNI -amb les prescripcions previstes a la llei orgànica de protecció de dades- i la indicació de la puntuació obtinguda, per ordre decreixent.

Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la relació per a presentar reclamacions per defectes o errades. Un cop resoltes les reclamacions, el tribunal ha d'aprovar la llista definitiva de persones aspirants que han superat l'oposició.

12.1. Procediment

Un pic definitiva l'anterior proposta del tribunal, l'òrgan de govern competent de PalmaActiva procedirà a decretar l'aprovació de la contractació i requerirà a les persones interessades perquè presentin en el termini de 10 dies hàbils, manco que específicament se n'acordi altre, la documentació necessària per a la seva contractació.

Juntament amb la documentació i per estricte ordre de prelació per la nota obtinguda, les persones candidates podran triar el lloc de feina al qual s'incorporaran.

12.2. Adjudicació de llocs de treball en promoció interna i torn lliure

Si s'executessin simultàniament processos de promoció interna i torn lliure, primer s'obrirà procés de selecció de lloc de feina entre les persones aspirants que hi accedeixin mitjançant el sistema de promoció interna. Sobre les places resultants, seleccionaran les candidatures del torn lliure.

S'oferirà a les persones amb discapacitat que hagin superat les proves selectives, llocs de treball adaptats o adaptables a la seva discapacitat.

12.3. Incorporació al lloc de feina

La incorporació al lloc de feina es produirà en el dia acordat en la resolució de contractació.

Abans d'incorporar-se al lloc de feina, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat en el sector públic delimitat per l'article 53/1984 i que no percep cap pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies comptadors a partir del dia de la contractació, per tal que PalmaActiva inici els tràmits per l'expedient de declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

Si fa alguna activitat privada, incloses les de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la incorporació efectiva a efectes de la corresponent declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

13. BORSES DE PERSONAL INTERÍ DERIVADES DELS PROCESSOS SELECTIUS

13.1. Constitució

Si s'ha previst a la convocatòria del procés, amb la llista de persones que han superat les proves selectives en torn lliure, incloses les persones de la reserva per a persones amb discapacitat es constituiran borses de candidatures del grup professional.

Igualment, amb la mateixa finalitat s'elaborarà una llista amb les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

13.2. Ordre de prelació i desempats

L'ordre de prelació de les persones aspirants dins cada borsa es determina d'acord amb el nombre d'exercicis que hagin aprovat i la suma de la puntuació obtinguda tant en els eliminatoris com en els no eliminatoris.

Si el sistema selectiu és el de concurs oposició s'afegirà per obtenir l'ordre de prelació, la puntuació de la fase de concurs.

En cas d'empat, es seguiran els criteris del punt 10.2. Resolució d'empats, d'aquestes bases.

Si el sistema selectiu és el de concurs , la puntuació vendrà determinada exclusivament per la valoració d'aquells mèrits previstos a les bases específiques.

13.3. Gestió de la borsa de treball

Quan sigui necessari acudir a la borsa de treball per fer una substitució, cobrir una vacant, o per altres modalitats de contractació temporal (a excepció dels casos en que s'hagi de tramitar per procediment específic) s'oferiran els llocs de feina a les persones candidates que hi figurin a la borsa de candidatures per estricte ordre de prelació.

A aquest efecte, l'àrea de Recursos Humans es posarà en contacte telefònic, amb un màxim de tres intents, durant una jornada laboral, amb la persona que correspongui i li comunicarà el lloc a cobrir i el termini en el qual cal que s'incorpori al lloc de treball, el qual no serà inferior, si la persona interessada així ho demana, a 2 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la comunicació. A efectes de constància i còmput del mateix, se li remetrà correu electrònic de l'anterior.

Dins el termini màxim de l'endemà de la comunicació, primer dia hàbil i laborable si no ho fos, la persona ha de manifestar el seu interès o no en ser contractada.

Si dins aquest termini no manifesta la conformitat, o no ha respost al telèfon de contacte que ha facilitat o altre circumstància que impedeixi la seva incorporació passarà al darrer lloc de la llista, i s'avisarà a la persona següent per ordre de prelació.

A les persones aspirants que manifestin la renúncia de forma expressa se les exclourà de la borsa de treball, llevat que al·leguin, dins del termini establert, la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents -causes de indisponibilitat-, que s'han de justificar documentalment dins dels tres dies hàbils següents:

a) Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d/acolliment permanent o preadoptíu, incloent-hi el període en que sigui procedent la concessió d'excedència per a cura de fills i filles per qualsevol deis supòsits anteriors.

b) Patir malaltia o incapacitat temporal que impossibiliti la incorporació al lloc de treball en el termini indicat.

c) Estar, en el moment de la crida, exercint funcions sindicals o estar en situació d'excedència forçosa o situació especial prevista a l'EBEP.

Quan la persona seleccionada mitjançant aquest sistema de borsa cessi en el lloc de treball, llevat que sigui per renuncia voluntària, es reincorporarà novament a la borsa de treball amb el mateix ordre de prelació que tenia.

Aquestes persones passen a situació d'indisponibles i hauran de comunicar per escrit la situació i el seu acabament, en un termini no superior a deu dies hàbils des de que es produeixi, amb la justificació corresponent, i restaran en la situació de no disponible durant la mateixa, no causant baixa a la borsa i no rebran cap oferta mentre es mantingui la circumstància al·legada. Quan es reincorporin de nou mantindran el lloc que els correspon segon la seva puntuació. La manca de comunicació de la seva finalització en el termini establert determina l'exclusió de la borsa.

13.4. Vigència de les borses

Les borses tindran una vigència màxima de 3 anys des que es publiqui la resolució de d'aprovació de la mateixa amb la relació de candidatures. Un cop hagi transcorregut aquest període de temps la borsa perd la vigència i no es pot reactivar.