Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 9138
Resolució de Batlia mitjançant la qual es modifiquen Decrets de 17.06.19 de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i de delegació de competències de Batlia en el Tinents de batle

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del disposat a l'article 44.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es publica en el BOIB el següent Decret de data 19 de juny de 2019, firmat pel batle, Sr. Alfonso Rodríguez Badal:

“DECRET DE BATLIA

Mitjançant Resolució de data 17 de juny actual, aquesta Batlia com a primera actuació d'organització política municipal, va nomenar els membres de la Junta de Govern Local i Tinents de batle als membres d'aquesta  Corporació. Per Resolució de la mateixa data es va realitzar una primera assignació de funcions i delegació d'atribucions. Una vegada signades les dues resolucions s'ha observat que per una millor identificació de les diferents àrees gestionades per la primera tinent de batle és necessari rectificar els dos decrets. Per això, mitjançant aquest decret, DISPÒS

Primer. Es modifica la resolució de batlia de data 17 de juny de 2019 per la qual es nomenen els tinents de batle, en els següents termes:

On diu:

Segon.- Nomenar Tinents de batle, segons ordre de substitució d'aquesta Batlia que s'indica, els següents membres de la Junta de Govern Local:

Primera Tinent de batle: Sra. Natividad Francés , que ostentarà el càrrec de tinent de batle delegada de Cohesió social, Comunicació i Policia local”.

Ha de dir:

“Segon.- Nomenar Tinents de batle, segons ordre de substitució d'aquesta Batlia que s'indica, els següents membres de la Junta de Govern Local:

Primera Tinent de batle: Sra. Natividad Francés , que ostentarà el càrrec de tinent de batle delegada de Cohesió social, Igualtat, Comunicació i Policia local”.

Segon.- Es modifica el punt primer de la resolució de batlia de data 17 de juny de 2019 per la qual s'otorguen les delegacions genèriques de batlia, en els següents termes:

On diu:

“Primer.- De conformitat amb l'establert en els articles 23.4 de la vigent Llei reguladora de les bases del règim local i en l'art. 43 i següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, queden atorgades delegacions genèriques: 

I. En la Sra. Natividad Francés Gárate, tinent de batle delegada de Cohesió Social, Comunicació  i Policia Local.

1. Àmbits:  Cultura, Benestar Social, Igualtat, Habitatge, Comunicació i Policia Local i Protecció Civil.

2. Facultats que es deleguen: la direcció i impulsió de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de la delegació, incloent-hi, amb els assessoraments tècnics previs necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedients d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats.

3. Condicions específiques: les competències atribuïdes en el punt 1 anterior inclouen la potestat d'adopció d'actes administratius que afectin tercers, fins i tot la resolució de recursos de reposició contra els actes que ella hagi dictat.

4. Facultats que es deleguen: la direcció i impulsió de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de la delegació, incloent-hi, amb els assessoraments tècnics previs necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedients d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats.

3. Condicions específiques: les competències atribuïdes en el punt 1 anterior inclouen la potestat d'adopció d'actes administratius que afectin tercers, fins i tot la resolució de recursos de reposició contra els actes que ell hagi dictat.

4. Queden sota la dependència directa de la tinent de batle de Cohesió Social, Comunicació i Policia Local les següents dependències municipals:

a) Portaveu de l' Equip de govern i coordinació municipal

b) Serveis de Benestar Social: Desenvolupament social i equitat. Intervenció social i Serveis socials

c) Serveis de sanitat

d) Tercera edat

e) Serveis culturals

f) Serveis de normalització lingüística

g) Servei d'igualtat

h) Oficina d'habitatge: execució integral de plans municipals d'habitatge i d'àrees de rehabilitació integrada

i)  Serveis de Policia Local i Protecció Civil

j)  Seguretat vial

k) Comunicació

La resta no encomanades expressament a altres delegats”.

Ha de dir:

I. En la Sra. Natividad Francés Gárate, tinent de batle delegada de Cohesió Social, Igualtat,  Comunicació  i Policia Local.

1. Àmbits:  Cultura, Desenvolupament Social, Igualtat, Habitatge, Comunicació i Policia Local i Protecció Civil.

2. Facultats que es deleguen: la direcció i impulsió de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de la delegació, incloent-hi, amb els assessoraments tècnics previs necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedients d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats.

3. Condicions específiques: les competències atribuïdes en el punt 1 anterior inclouen la potestat d'adopció d'actes administratius que afectin tercers, fins i tot la resolució de recursos de reposició contra els actes que ella hagi dictat.

4. Facultats que es deleguen: la direcció i impulsió de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de la delegació, incloent-hi, amb els assessoraments tècnics previs necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedients d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats.

3. Condicions específiques: les competències atribuïdes en el punt 1 anterior inclouen la potestat d'adopció d'actes administratius que afectin tercers, fins i tot la resolució de recursos de reposició contra els actes que ell hagi dictat.

4. Queden sota la dependència directa de la tinent de batle de Cohesió Social, Igualtat, Comunicació i Policia Local les següents dependències municipals:

a) Portaveu de l' Equip de govern i coordinació municipal

b) Àrea de Desenvolupament Social: Servei d'Intervenció Social i Serveis Socials; Servei de Benestar Social

c) Infància

d) Gent Gran

e) Serveis de Salut

f)  Serveis de sanitat

g) Tercera edat

h) Serveis culturals

i)  Serveis de normalització lingüística

j)  Servei d'igualtat

k) Oficina d'habitatge: execució integral de plans municipals d'habitatge i d'àrees de rehabilitació integrada

l)  Serveis de Policia Local i Protecció Civil

m) Seguretat vial

l)  Comunicació

La resta no encomanades expressament a altres delegats”.

Tercer.- Es modifica el punt tercer de la resolució de batlia de data 17 de juny de 2019 per la qual s'otorguen les delegacions genèriques de batlia, en els següents termes:

On diu:

Tercer. A més de les assenyalades en l'apartat anterior, es deleguen, específicament, les següents atribucions:

a) En la tinent de batle delegada de Cohesió Social, Comunicació i Policia Local.

1. Aquesta delegació inclou, amb els assessoraments tècnics previs necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedient d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats.

2. La direcció dels serveis de Normalització lingüística, Cultura i Igualtat

3. La direcció de seguretat, incloent-hi Policia Local i Protecció Civil, dictant-ne ordres o circulars d'instruccions.

4.  Cooperació internacional

5. La direcció dels serveis socials i comunitaris. 

6. La direcció dels serveis d'habitatge.

7. La Gestió del Cos de la Policia Local i el Servei de Protecció Civil, dictant-ne ordres o circulars d'instruccions”.

Ha de dir:

Tercer. A més de les assenyalades en l'apartat anterior, es deleguen, específicament, les següents atribucions:

a) En la tinent de batle delegada de Cohesió Social, Igualtat, Comunicació i Policia Local. 

1. Aquesta delegació inclou, amb els assessoraments tècnics previs necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedient d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats.

2. La direcció dels serveis de Normalització lingüística, Cultura i Igualtat

3. La direcció de seguretat, incloent-hi Policia Local i Protecció Civil, dictant-ne ordres o circulars d'instruccions.

4.  Cooperació internacional

5. La direcció dels serveis de desenvolupament social: Servei d'Intervenció Social i Serveis Socials; Servei de Benestar Social; Infància, Gent Gran, serveis socials i comunitaris. 

6. La direcció dels serveis d'habitatge.

7. La Gestió del Cos de la Policia Local i el Servei de Protecció Civil, dictant-ne ordres o circulars d'instruccions”.

Quart. Notificar la present resolució a les persones interessades i publicar-la en el BOIB.

Cinquè. Donar compte d'aquesta resolució al Ple municipal en la primera sessió que es faci.”

 

Calvià, 18 de setembre de 2019

El batle, Alfonso Rodríguez Badal