Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 9127
Resolució per la que s'acorda aprovar i publicar la llista definitiva del borsí de tècnic informàtic

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

DECRET 2019-0910

Expedient 369/2019

A la Molt Lleial Ciutat de Felanitx, el batle que subscriu, Sr. Jaume Monserrat Vaquer, venc a dictar la següent

RESOLUCIÓ

ANTECEDENTS

1. La Junta de Govern Local en sessió de dia 5 de febrer de 2019, aprovà les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de tècnic informàtic, com a funcionaris interins de l'Ajuntament de Felanitx, les quals es van publicar íntegrament en el BOIB núm. 23 de 21 de febrer de 2019.

2. El Tribunal Qualificador a l'acta de dia 13 de setembre de 2019 reflexa la puntuació global obtinguda per les persones aspirants que han superat la fase d'oposició amb la corresponent a la fase de concurs i es proposa la llista definitiva de les persones aspirants que han superat el concurs-oposició. Aquesta haurà de ser publicada al BOIB, al tauler d'anuncis, en el tauler d'anuncis electrònic de la seu electrònica de l'Ajuntament (ajfelanitx.eadministracio.cat) i a la pàgina web de l'Ajuntament de Felanitx www.felanitx.org.

En conseqüència RESOLC:

Únic. Aprovar i publicar la següent llista definitiva, amb les valoracions corresponents, de les persones aspirants que han superat el concurs-oposició per constituir una borsa de tècnic informàtic, com a funcionaris interins d'aquest Ajuntament, al BOIB, al tauler d'anuncis, en el tauler d'anuncis electrònic de la seu electrònica de l'Ajuntament (ajfelanitx.eadministracio.cat) i a la pàgina web de l'Ajuntament de Felanitx www.felanitx.org.

Ordre

DNI

Puntuació Total

1

43141344Z

23,09

2

41517924A

17,28

3

43116394L

10,93

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es poden interposar, alternativament, els recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del contenciós administratiu de Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seva publicació en el BOIB.

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Batle de l'Ajuntament de Felanitx, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la seva presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta.

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

El batle, Jaume Monserrat Vaquer. N'he pres nota, El secretari, Joan Garcia Cortès. Felanitx, 16 de setembre de 2019.

 

Felanitx, 17 de setembre de 2019

El batle

Jaume Monserrat Vaquer