Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL DE GOVERN

Núm. 9231
Acord del Consell de Govern de 20 de setembre de 2019 pel qual es designen els membres en representació del Govern de les Illes Balears a la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, i els consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, es va crear el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, que sorgeix de la fusió del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca, el de Menorca i el d'Eivissa i Formentera, per impulsar, programar, executar, promoure i finançar la creació d'infraestructures, d'equipaments, d'instal·lacions i, en general, de tot tipus de recursos sociosanitaris i assistencials a les Illes Balears, i es configura com a ens públic, associatiu, voluntari i sense ànim de lucre, i dotat de personalitat jurídica pròpia i de patrimoni propi.

Tal com disposen els seus Estatuts, aprovats per Acord del Consell de Govern del dia 23 de desembre de 2010, que n'estableixen el funcionament, per acomplir les finalitats que té assignades, regeixen el Consorci els òrgans següents:

a) La Junta Rectora

b) El president o presidenta de la Junta Rectora

c) El vicepresident o vicepresidenta

d) El gerent o la gerent del Consorci

Pel que fa a la composició de la Junta Rectora, l'article 14 dels Estatuts estableix que la integren els membres següents:

a) El conseller o consellera competent en matèria de serveis socials, que hi actua com a president o presidenta, o la persona que delegui.

b) El conseller o consellera competent en matèria de salut, que hi actua com a vicepresident, o la persona que delegui.

c) Set membres en representació del Govern de les Illes Balears, que designa el Consell de Govern, o les persones que deleguin.

d) Dos membres en representació del Consell Insular de Mallorca, designats per aquest, o les persones que deleguin.

e) Dos membres en representació de Consell Insular de Menorca, o les persones que deleguin.

f) Dos membres en representació de Consell Insular d'Eivissa, o les persones que deleguin.

g) Dos membres en representació de Consell Insular de Formentera, o les persones que deleguin.

Pel que fa als set membres en representació del Govern de les Illes Balears, cal adaptar la composició de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears a la nova estructura organitzativa del Govern, tenint en compte l'aprovació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 3 de juliol de 2019), i del Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (rectificat pel Decret 22/2019, de 19 d'agost).

Així doncs, pertoca al Consell de Govern designar set membres en representació del Govern de les Illes Balears per integrar la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Afers Socials i Esports, en la sessió de 20 de setembre de 2019, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Nomenar representants del Govern de les Illes Balears, com a membres de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, les persones següents:

— Sr. Juan Manuel Rosa González, director general de Planificació, Equipaments i Formació.

— Sr. Gregorio Molina Paniagua, director general d'Atenció a la Dependència.

— Sra. Teresa Bárbara Vallespir Acosta, directora general de Serveis Socials.

— Sr. Francesc Miralles Mascaró, director general de Cooperació Local i Patrimoni.

— Sr. Atanasio García Pineda, director general de Prestacions i Farmàcia.

 

— Sra. Angélica Miguélez Chamorro, subdirectora d'Atenció a la Cronicitat (IB-SALUT).

— Sra. Irene Truyols Cantallops, directora general de Funció Pública i Administracions Públiques.

Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 20 de setembre de 2019

La secretària del Consell de Govern

Pilar Costa i Serra